Văn phòng Đăng ký đất đai

van phong dkqsdd phuyen

        Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Yên là một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập tại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai.

1. Vị trí, chức năng

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Yên là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

- Văn phòng Đăng ký có chi nhánh tại các huyện, thị xã, thành phố; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2.2. Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

2.3. Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2.4. Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

2.5. Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

2.6. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.

2.7. Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

2.8. Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

2.9. Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2.10. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

2.11. Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

2.12. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

2.13. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 2. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo: Văn phòng Đăng ký đất đai có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

- Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai là người giúp việc cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật; khi Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành hoạt động của Văn phòng Đăng ký Đất đai.

2. Các phòng chuyên môn và các chi nhánh: Văn phòng Đăng ký đất đai có các phòng chuyên môn và các chi nhánh ở các huyện, thị xã, thành phố gồm:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp: Có lãnh đạo và nhân viên, tham mưu lãnh đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý cán bộ, viên chức và người lao động; tổ chức và giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, thi đua khen thưởng. Phối hợp với các phòng chuyên môn theo dõi, kiểm tra, quản lý nhân sự, quản lý ngày, giờ công lao động;

- Thực hiện và quản lý công tác văn thư gồm: Tiếp nhận xử lý công văn đến, kiểm tra, phát hành và theo dõi kết quả công văn đi; Soạn thảo văn bản hành chính thông thường;

- Phối hợp với các phòng, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch công tác dài hạn, ngắn hạn; Xây dựng kế hoạch thu, chi tài chính; Hạch toán và quyết toán kịp thời, đúng quy định; Thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị, các báo cáo chuyên đề đúng quy định;

- Tổ chức hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị về chế độ tiền lương, tiền công, khen thưởng; thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản trong toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký Đất đai và tham mưu đề xuất việc sửa chữa, mua sắm vật tư, tài sản cố định và công cụ, dụng cụ theo quy định;

- Phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng định mức lao động, dự toán đơn giá cho các dự án và các hợp đồng kinh tế; thực hiện và giám sát đề xuất thanh lý các hợp đồng;

- Thực hiện việc thu phí, lệ phí và các nguồn thu cho phép; lập thủ tục giải quyết các chế độ; báo cáo các loại thuế; phí, lệ phí theo quy định trong toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký Đất đai;

- Kiểm tra và cập nhật các loại chứng từ, lưu chứng từ sổ sách kế toán theo quy định; khấu hao, bảo quản và kiểm kê tài sản theo quy định; báo cáo và đối chiếu việc thu chi tài chính theo định kỳ; chi thanh toán các khoản phát sinh thường xuyên;

- Theo dõi và vận hành hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 của đơn vị;

- Quản lý bộ phận dịch vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai;

- Thực hiện công tác khác do lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phân công.

b) Phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận: Có lãnh đạo và nhân viên, tham mưu lãnh đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất;

- Thực hiện các thủ tục về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Thực hiện công tác khác do lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phân công.

c) Phòng Kỹ thuật địa chính: Có lãnh đạo và nhân viên, tham mưu lãnh đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Đo đạc và bản đồ phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận;

- Kiểm tra sản phẩm đo đạc và bản đồ theo quy định để phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận;

- Thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

- Thực hiện công tác khác do lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phân công.

d) Phòng Thông tin - Lưu trữ: Có lãnh đạo và nhân viên, tham mưu Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Lập, cập nhật, chỉnh lý, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật;

- Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; tổ chức xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật;

- Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện lưu trữ văn bản theo quy định của Nhà nước về chế độ lưu trữ tài liệu;

- Thực hiện công tác khác do lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phân công.

đ) Các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố

- Là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng và được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị theo quy định pháp luật.

- Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: Có 01 Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

- Các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai:

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Tuy Hòa;

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TX. Sông Cầu;

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tuy An;

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đồng Xuân;

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Hòa;

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Sơn Hòa;

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Sông Hinh;

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đông Hòa;

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tây Hòa.

- Nhiệm vụ:

+ Thực hiện chức năng, nhiệm vụ về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật đối với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam;

+ Thực hiện việc xây dựng, cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, lưu trữ, quản lý, khai thác hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định;

+ Thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định;

+ Thực hiện hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định và theo ủy quyền của Văn phòng đăng ký đất đai;

+ Kiểm tra, xác nhận sản phẩm đo đạc và bản đồ do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận;

+ Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

+ Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao;

+ Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai giao.

Điều 3. Biên chế

1. Biên chế, số người làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai được giao trên cơ sở đề án vị trí việc làm và nằm trong tổng biên chế, số người làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Ngoài ra, Văn phòng Đăng ký đất đai được sử dụng nguồn thu của đơn vị để ký hợp đồng thuê, khoán nhân viên theo quy định hiện hành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Cơ chế tài chính

Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc Quy định cơ chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Kinh phí hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện Quy định này. Các phòng, đơn vị thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện tốt Quy định này.

Công khai số điện thoại để tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân.

Tên và Số điện thoại:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Yên

057.3842819

02

Nguyễn Vũ Thụy

Giám đốc

0909753635

03

Huỳnh Quang Trường

Phó Giám đốc

0906573979

 

Tiếp nhận thông tin phản ánh trong giờ hành chính của các ngày làm việc theo quy định.Chi cục Biển và Hải đảo

bien dao

{jcomments off}

Chi cục Biển và Hải đảo là một đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên được thành lập tại Quyết định số 664/QĐ-UBND, ngày 18/4/2011 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Chi cục Biển và hải đảo

Trụ sở làm việc:

          Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, P9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

          Điện thoại: 057 3841673-3841178.

          Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Vị trí, chức năng:

- Chi cục Biển và Hải đảo là đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chi cục Biển và Hải đảo có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở và kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

- Chi cục Biển và Hải đảo có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh;

+ Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển, đảo trên địa bàn tỉnh;

+ Dự thảo các văn bản thẩm định các quy hoạch chuyên ngành về khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo, quy hoạch mạng lưới dịch vụ, đề án thành lập khu bảo tồn biển, khu bảo tồn đất ngập nước ven biển thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Dự thảo văn bản thẩm định hoặc cấp phép các dự án đầu tư công trình trang thiết bị, dự án khai thác, sử dụng tài nguyên biển, ven biển và hải đảo theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực biển và hải đảo đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt;

- Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề biển, đảo đối với công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện ven biển;

- Phối hợp các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chuyên ngành khai thác, sử dụng tài nguyên các vùng biển và hải đảo trên địa bàn quản lý của tỉnh; đề xuất việc điều chỉnh các cơ chế, chính sách thu hút khuyến khích và bảo đảm quyền của tổ chức và công dân trên các đảo tiền tiêu, đảo ven bờ (nếu có);

- Thống kê, đánh giá tài nguyên tiềm năng và thực trạng khai thác sử dụng các vùng biển, ven biển, hải đảo và đề xuất nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo của địa phương;

- Tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký, cấp phép trước khi trình Giám đốc Sở quyết định đối hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tổ chức thực hiện quan trắc biến động và dự báo xu thế biến động; xác định các vùng bờ dễ bị tổn thương và biến đổi lớn (bãi bồi, vùng biển xói lở; vùng bờ cát, rừng phòng hộ và đất ngập nước ven biển) trên địa bàn quản lý; đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ bờ biển với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tổ chức điều tra, kiểm soát ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, hảo đảo từ các nguồn phát sinh do hoạt động khai thác, sử dụng biển, hải đảo và các sự cố hoặc thiên tai trên biển; thực hiện ứng phó, khắc phục sự cố môi trường bờ biển; phối hợp với Chi cục Bảo vệ Môi trường lập báo cáo hiện trạng môi trường biển, hải đảo thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của địa phương;

- Thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng phát triển công nghệ biển, ven biển; thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trên địa bàn quản lý của tỉnh;

- Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến biển, hải đảo thuộc phạm vi chức năng phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan phổ biến giáo dục pháp luật về biển, hải đảo và tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý, bảo vệ và khai thác, sử dụng bền vững biển và hải đảo;

- Kiểm tra, giám sát và dề xuất xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền các vi phạm quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp giải quyết trang chấp, khiếu nại giữa các tổ chức, cá nhân về khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo ở địa phương theo thẩm quyền được phân cấp;

- Quản lý tổ chức, biên chế công chức, viên chức, tài chính tài sản thuộc Chi cục Biển và Hải đảo theo phân cấp của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất kết quả quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý về các vấn đề biển, hải đảo của Chi cục Biển và Hải đảo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao;

3. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển và Hải đảo:

- Lãnh đạo Chi cục gồm: Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng;

- Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Hành chính tổng hợp; Phòng Nghiệp vụ quản lý biển, đảo;

            - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục: Trung tâm Điều tra và Đánh giá tài nguyên - môi trường biển, hải đảo.

Chi cục Quản lý đất đai

chi cuc dat dai

         Chi cục Quản lý đất đai là một đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên được thành lập tại Quyết định số 905/QĐ-UBND, ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai.

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Chi cục Quản lý Đất đai (sau đây gọi tắt là Chi cục) là đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Sở), chịu sự chỉ đạo chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, hoạt động của Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Chi cục có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định.

3. Chi cục Quản lý Đất đai là đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước về đất đai đối với nội dung sau: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện văn bản đó; Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất; Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất; Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thống kê, kiểm kê đất đai; Quản lý tài chính về đất đai và giá đất; Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai; Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai. Giải quyết tranh chấp về đất đai; Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình UBND Tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý về đất đai và công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Chi cục.

2. Trình UBND Tỉnh dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh về lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Chi cục.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về đất đai sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật và nâng cao nhận thức cộng đồng về đất đai trên địa bàn tỉnh.

4. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương để trình Ủy ban nhân dân Tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

b) Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt;

c) Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và địa điểm đầu tư các dự án theo quy định của pháp luật;

d) Trình UBND Tỉnh thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh danh mục các công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất khác.

đ) Góp ý các chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn Tỉnh.

5. Về đăng ký và thống kê đất đai

a) Tham mưu chỉ đạo thực hiện việc đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất, ký hợp đồng thuê đất; lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư theo quy định;

b) Lập kế hoạch sử dụng phôi Giấy chứng nhận của địa phương; kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận; tổ chức tiêu hủy hôi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận đã in hoặc viết bị hư hỏng theo quy định của pháp luật về lưu trữ và báo cáo định kỳ tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận của địa phương.

6. Về giá đất

a) Chủ trì việc tổ chức xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trình UBND Tỉnh quy định; lập bản đồ giá đất; tham mưu giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất;

b) Chủ trì việc tổ chức xác định giá đất cụ thể làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật trình UBND Tỉnh quyết định;

c) Theo dõi và cập nhật giá đất thị trường để xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất. Quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu về giá đất trong hệ thống thông tin đất đai.

7. Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

a) Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo thẩm quyền; giúp Chủ tịch UBND Tỉnh thực hiện việc trưng dụng đất theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất để trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Tỉnh đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

9. Trình UBND Tỉnh thu hồi đất đối với các công trình, dự án do vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và đối với các công trình, dự án do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai năm 2013; đồng thời thực hiện kiểm soát và theo dõi việc quản lý, sử dụng đối với các khu đất đã thu hồi.

10. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc điều tra đánh giá tài nguyên đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá đất đai, phân hạng đất; lập, chỉnh lý, quản lý bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai; xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai.

11. Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng, quản lý, khai thác, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai theo quy định.

12. Chỉ đạo việc kiểm tra và tổ chức thực hiện việc phát triển quỹ đất; quản lý khai thác quỹ đất; tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án sử dụng đất theo quy định.

13. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện, công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

14. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Chi cục theo quy địh của pháp luật và phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh.

15. Tổ chức thực hiện nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ về đất đai. Chủ trì hoặc tham gia thẩm định các đề tài, đề án, dự án nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ có liên quan đến đất đai của địa phương.

16. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất.

17. Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tham gia quản lý tổ chức hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Tỉnh.

18. Thống kê, báo cáo tình hình quản lý về đất đai tại địa phương theo quy định của pháp luật.

19. Thực hành tiết kiện, chống lãnh phí; thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực công tác theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở.

20. Chủ trì hoặc phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai theo Kế hoạch hoặc đột xuất theo phân công của Giám đốc Sở.

21. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng trực thuộc Chi cục; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND Tỉnh; tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, nghiên cứu về quản lý đất đai theo quy định của pháp luật.

22. Trình Giám đốc Sở dự toán sử dụng kinh phí ngân sách hàng năm, kế hoạch ngân sách trung hạn, ngắn hạn của Chi cục; chịu trách nhiệm quyết toán các nguồn kinh phí do Chi cục trực tiếp quản lý sử dụng; chịu trách nhiệm về tài sản của nhà nước giao cho Chi cục quản lý theo phân cấp của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật. Thực hiện các chế độ thông tin hoạt động của Chi cục.

23. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công về đất đai theo quy định của pháp luật; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách bảo đảm cho hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai.

24. Ký kết các hợp đồng, các văn bản giao dịch thực hiện tư vấn giám sát, kiểm tra, nghiệm thu; tổ chức kiểm tra, nghiệm thu tiến độ, chất lượng các công trình, dự án trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật hoặc theo phân công của Giám đốc Sở.

25. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công, giao nhiệm vụ của Giám đốc Sở hoặc theo quy định của pháp luật.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Chi cục Quản lý Đất đai 01 Chi cục trưởng và 03 Phó Chi cục trưởng; Chi cục Quản lý đất đai có 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số Điện thoại

Nhiệm vụ

1

Lương Công Thành

Chi cục trưởng

057.2211966

0905.159.649

Phụ trách Chi cục QLĐĐ

2

Lê Văn Quyết

Phó CC trưởng

0905.141143

Phụ trách Phòng Hành chính, Tổng hợp và Chính sách đất đai

3

Nguyễn Văn Phượng Phó CC trưởng 01687.873879 Phụ trách Phòng Giá đất và Bồi thường, hỗ trợ, tái định cưTrung tâm Phát triển quỹ đất

trung tam ptq dat{jcomments off}

Trung tâm Phát triển Quỹ đất là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở TN&MT, được thành lập theo quyết định số 1180/QĐ-UB ngày 27/5/2005 của UBND tỉnh Phú Yên.

Trụ sở làm việc: Khu liên cơ quan các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở TNMT

                             Số 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp. Tuy Hòa

          Hiện nay TTPTQĐ có 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.


STT

Họ và Tên

Chức vụ

ĐT Liên Hệ

Ghi chú

1

Phạm Ngọc Hùng

Giám đốc


0985382699

2

Nguyễn Trọng Hòa An

Phó Giám đốc


0941361664

3

Nguyễn Văn Sở

Phó Giám đốc

0914077492

1. Vị trí và chức năng:

Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên (gọi tắt là Trung tâm Phát triển quỹ đất Tỉnh); có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Phát triển quỹ đất Tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trung tâm phát triển quỹ đất Tỉnh có các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

b) Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương; ổn định thị trường bất động sản;

c) Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án;

đ) Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá;

e) Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc khu vực đô thị, khu vực có quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất;

g) Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

h) Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định;

i) Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

k) Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao;

l) Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;

m) Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật;

n) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành;

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

2. Trung tâm phát triển quỹ đất Tỉnh có các quyền hạn sau:

a) Được cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước và các tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ được giao;

b) Tư vấn, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cho tổ chức và cá nhân;

c) Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

d) Thuê tư vấn, thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Tổ chức và biên chế:

1. Lãnh đạo: Trung tâm Phát triển quỹ đất Tỉnh có Giám đốc và không quá hai (02) Phó Giám đốc.

* Giám đốc: Làm chủ tài khoản, phụ trách chung toàn đơn vị, trực tiếp phụ trách Phòng kế hoạch, hành chính tổng hợp.

* Phó giám đốc thứ nhất: Được uỷ quyền làm chủ tài khoản thứ 2, xử lý công việc khi Giám đốc đi vắng, trực tiếp phụ trách mảng bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư.

* Phó giám đốc thứ hai: Được uỷ quyền làm chủ tài khoản thứ 3, phụ trách kế hoạch công tác quản lý và phát triển quỹ đất.

2. Các phòng và biên chế:

a) Phòng kế hoạch, hành chính tổng hợp: có trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và 2 nhân viên.

- Giúp lãnh đạo Trung tâm các nhiệm vụ:

+ Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, công văn đến, phát hành công văn đi và phối hợp tham mưu giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác của Đảng, các đoàn thể theo quy định.

+ Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

+ Thực hiện công tác kế hoạch, kế toán tài chính.

+ Thực hiện công tác quản lý lao động, các chế độ chính sách lao động, tiền lương; mua sắm vật tư văn phòng phẩm, quản lý tài sản, vật tư kỹ thuật, cấp phát văn phòng phẩm.

+ Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động theo quy định.

- Nhân sự: 4 người, gồm 3 trong chỉ tiêu biên chế và 1 hợp đồng.

+ 01 Trưởng phòng: phụ trách chung, phụ trách công tác tổ chức, cải cách thủ tục hành chính, tài chính, kế hoạch;

+ 01 Phó trưởng phòng giúp trưởng phòng thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, báo cáo;

+ 01 viên chức kế toán; quản lý tài sản, vật tư kỹ thuật; giúp lãnh đạo thực hiện công tác quản lý lao động, các chế độ chính sách lao động, tiền lương;

+ 01 cán bộ Văn thư, thủ quỹ;

b) Phòng quản lý và phát triển quỹ đất: có trưởng phòng và 02 nhân viên.

- Giúp lãnh đạo Trung tâm các nhiệm vụ:

+ Phân tích đánh giá dự báo nhu cầu quỹ đất cần phát triển hàng năm, năm năm để xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm, năm năm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Theo dõi tiến độ thực hiện khai thác, sử dụng quỹ đất đã được giao cho các đối tượng sử dụng thuộc quỹ đất Trung tâm quản lý; các thông tin về chủ trương chính sách, về kêu gọi đầu tư của Tỉnh; về quỹ đất đã được cấp thẩm quyền giao cho Trung tâm quản lý, khai thác; cung cấp thông tin về quỹ đất để đầu tư trên địa bàn Tỉnh; theo dõi, xây dựng hồ sơ, xây dựng bản đồ để quản lý toàn bộ quỹ đất được các cấp có thẩm quyền giao và các quỹ đất thu hồi theo quy định tại các khoản 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai. Theo dõi về quy hoạch xây dựng phát triển đô thị phục vụ cho công tác phát triển quỹ đất.

+ Xây dựng các dự án đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất; làm công tác đấu giá theo quy định tại Nghị định 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

- Nhân sự: 3 người, gồm 2 trong chỉ tiêu biên chế và 1 hợp đồng.

+ 01 trưởng phòng: phụ trách chung, thực hiện công tác lập kế hoạch phát triển quỹ đất.

+ 01 viên chức: Theo dõi các quỹ đất được giao, tiến độ khai thác, sử dụng, lập các đề án khai thác quỹ đất, cung cấp thông tin về phát triển quỹ đất;

+ 01 cán bộ làm công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

c) Phòng bồi thường, giải phóng mặt bằng: có Trưởng phòng và 01 Phó trưởng phòng và 03 nhân viên

- Giúp lãnh đạo Trung tâm các nhiệm vụ:

+ Xây dựng các văn bản về trình tự, thủ tục và kế hoạch để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, theo dõi quản lý và tổ chức thực hiện các chính sách về tái định cư của các đối tượng được hưởng chính sách tái định cư.

+ Đo đạc hoặc hợp đồng với các đơn vị có chức năng để đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

+ Kiểm tra hồ sơ địa chính ban đầu, kiểm kê thực địa, tính toán lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết;

+ Trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện phương án sau khi được phê duyệt;

+ Tham mưu về công tác cưỡng chế thu hồi đất (nếu có);

+ Báo cáo, phối hợp với các ngành, địa phương và thanh tra Sở giải quyết các khiếu nại có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc các dự án do Trung tâm thực hiện.

- Nhân sự: 5 người, gồm 2 trong chỉ tiêu biên chế và 3 hợp đồng.

+ 01 Trưởng phòng: phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác theo dõi chính sách, lập kế hoạch thực hiện và công tác đo đạc, lập và quản lý hồ sơ địa chính phục vụ công tác bổi thường.

+ 01 phó trưởng phòng phụ trách công tác xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, theo dõi và trực tiếp tham gia thực hiện phương án sau khi được duyệt; tham mưu về công tác giải quyết khiếu nại và cưỡng chế thu hồi đất;

+ 03 cán bộ thực hiện công tác kiểm kê thực địa, tính toán nội nghiệp.

Điều 4. Cơ chế tài chính:

1. Chế độ tài chính cơ bản của Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ (Thông tư số 71); Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 71.

2. Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định để thực hiện.

3. Nguồn kinh phí của Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp Tỉnh.

a) Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, gồm:

- Kinh phí bảo đảm hoạt động thường xuyên thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và văn bản hướng dẫn Nghị định; đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động;

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Nguồn thu sự nghiệp, gồm:

- Kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; - Kinh phí quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Kinh phí quản lý quỹ đất đã thu hồi, nhận chuyển nhượng, tạo lập, phát triển và quỹ nhà đất đã xây dựng phục vụ tái định cư theo dự toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt;

- Phí đấu giá, tiền bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất (kể cả đất có tài sản gắn liền với đất) theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Phí đấu thầu, tiền bán hồ sơ dự thầu đối với dự án có sử dụng đất theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất và quy định cụ thể của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Lãi được chia từ các hoạt động liên doanh, liên kết; lãi tiền gửi tổ chức tín dụng;

- Các khoản thu từ thực hiện hoạt động dịch vụ theo hợp đồng ký kết và quy định của pháp luật;

- Các khoản thu từ hoạt động sự nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

c) Kinh phí khác, gồm:

- Nguồn vốn được ứng từ ngân sách nhà nước, từ Quỹ phát triển đất để thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng.

- Nguồn vốn từ liên doanh, liên kết để thực hiện các chương trình, phương án, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nguồn viện trợ, tài trợ và các nguồn khác theo quy định của pháp luật

d) Nội dung chi, gồm:

- Chi thường xuyên, gồm: chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, chi hoạt động thường xuyên gồm: tiền lương, tiền công; các khoản phụ cấp lương; các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành; dịch vụ công cộng; văn phòng phẩm; các khoản chi nghiệp vụ, chuyên môn; sửa chữa thường xuyên tài sản cố định và các khoản chi khác theo chế độ quy định;

- Chi không thường xuyên, gồm:

+ Chi thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức; chương trình mục tiêu quốc gia; vốn đối ứng thực hiện các dự án có nguồn vốn nước ngoài theo quy định; các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao; tinh giản biên chế theo chế độ do Nhà nước quy định (nếu có); đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố định khi thực hiện các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các dự án từ nguồn vốn viện trợ nước ngoài và các hoạt động liên doanh, liên kết theo quy định hiện hành;

+ Chi thực hiện các nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng và tạo lập, phát triển; quản lý quỹ nhà, đất tái định cư; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; đầu tư xây dựng khu, điểm, nhà tái định cư và các công trình hạ tầng khác theo chương trình, phương án, dự án, đề án, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

đ) Quản lý, thanh toán các nguồn vốn ứng hoặc huy động: Thực hiện theo quy định tại Điều 7 của Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của liên bộ Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ và Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Trung tâm Phát triển quỹ đất.

e) Sử dụng kết quả hoạt động và báo cáo tài chính

Hàng quý và cuối năm sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định (nếu có). Chênh lệch thu lớn hơn chi được phân phối: trích tối thiểu 25% để lập quỹ phát triển sự nghiệp; trả thu nhập tăng thêm cho người lao động và trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Điều 5. Tổ chức thực hiện:

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Tỉnh giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện Quy định này. Các phòng, đơn vị thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện tốt Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc thì Chánh Văn phòng Sở và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Tỉnh kịp thời báo cáo và tham mưu Giám đốc Sở để xem xét, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Trung tâm Quan trắc Môi trường tỉnh Phú Yên

{jcomments off}

Trung tâm quan trắc môi trường Phú Yên là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập tại Quyết định số 1987/QĐ-UBND, ngày 08/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc thành lập Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (trên cơ sở chuyển Trung tâm Quan trắc môi trường trực thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường).

2. Trụ sở làm việc:

          Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, P9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

          Điện thoại/Fax: 057 3843015.

          Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

          Tài khoản: 0061000823972, tại Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương tỉnh Phú Yên; MST: 4400643274.

          Người đại diện: Ông Hồ Minh Vũ – Giám đốc

3. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Quan trắc môi trường:

3.1. Chức năng:

Trung tâm Quan trắc môi trường có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ điều tra, quan trắc, phân tích môi trường; Tổng hợp, phân tích, xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh theo kỳ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của Tỉnh, báo cáo môi trường định kỳ hàng năm, báo cáo môi trường theo chuyên đề và đề xuất, kiến nghị các phương án, giải pháp xử lý, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ cho các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

3.2. Nhiệm vụ:

a) Lấy mẫu, phân tích:

- Thực hiện quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường nước (nước mặt, nước ngầm, nước thải,...), môi trường không khí, tiếng ồn, độ rung, vi khí hậu, khí thải, phóng xạ, từ trường, môi trường đất, tro, xỉ, bùn, trầm tích, chất thải rắn (bao gồm cả chất thải nguy hại), môi trường sinh thái.

- Quan trắc, giám sát khi có nguy cơ sự cố và gia tăng ô nhiễm môi trường, tham gia phối hợp khắc phục sự cố ô nhiễm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tham gia lấy mẫu, phân tích trong các đợt thanh tra, kiểm tra về môi trường; các đợt kiểm tra, thanh tra đột xuất, sự cố về môi trường.

b) Lập báo cáo về môi trường

- Tổng hợp, phân tích, xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh theo kỳ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của Tỉnh, báo cáo môi trường định kỳ hàng năm, báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh, báo cáo môi trường theo chuyên đề và đề xuất, kiến nghị các phương án, giải pháp xử lý, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường.

- Thống nhất quản lý số liệu điều tra, quan trắc về chất lượng môi trường; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ; cập nhật, xây dựng dữ liệu về tài nguyên và môi trường; lập biểu đồ, bản đồ ô nhiễm phục vụ yêu cầu thông tin và dự báo chất lượng môi trường và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

- Lập báo cáo về kết quả lấy mẫu, phân tích trong các đợt thanh tra, kiểm tra về môi trường; các đợt kiểm tra, thanh tra đột xuất, sự cố về môi trường.

c) Thực hiện đề tài, dự án

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để thực hiện các chương trình, đề tài, dự án về tài nguyên và môi trường, nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đánh giá hiện trạng môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường; Thực hiện các hoạt động khoa học- kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường.

- Phối hợp các cơ quan chức năng tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực môi trường, truyền thông nâng cao nhận thức về môi trường và bảo vệ môi trường.

d) Công tác điều tra, quy hoạch

- Thực hiện công tác điều tra, khảo sát trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Chủ trì, phối hợp để thực hiện lập quy hoạch về môi trường, tài nguyên nước.

e) Tổ chức thu phí và lệ phí các hoạt động về lĩnh vực được cơ quan có thẩm quyền giao theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

g) Xây dựng, vận hành, quản lý mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm, đất, khí thải trên địa bàn Tỉnh.

h) Các hoạt động dịch vụ, tư vấn khác

- Tư vấn và thực hiện về chương trình sản xuất sạch hơn, giảm thiểu chất thải tại nguồn; Lập phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cho các tổ chức, cá nhân.

- Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ cho các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và ứng dụng các biện pháp về bảo vệ môi trường; Lập hồ sơ môi trường, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản; Thiết kế xử lý nước thải, khí thải, tiếng ồn,…và các nội dung khác theo đặt hàng của tổ chức, cá nhân.

k) Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài chính, tài sản được giao; quản lý viên chức, người lao động thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

4. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Trung tâm quan trắc môi trường:

4.1. Cơ cấu tổ chức:

2.1. Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và từ 01 đến 02 Phó Giám đốc.

2.2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm:

a) Phòng Hành chính- Tổng hợp: Có Trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và viên chức chuyên môn.

b) Phòng Nghiệp vụ: Có Trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và viên chức chuyên môn.

c) Phòng Phân tích: Có Trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và viên chức chuyên môn.

4.2. Nhân sự:

- Tổng số cán bộ CNV Trung tâm là 11 người, trong đó: 07 kỹ sư và 04 cử nhân.

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức danh

01

Hồ Minh Vũ

Kỹ sư môi trường

Giám đốc

02

Nguyễn Hải Minh

Kỹ sư Hoá

Phó Giám đốc

03

Lương Thị Thắm

Kỹ sư Hoá

Cán bộ

04

Trần Hà Ngọc Quế

Cử nhân CN hóa học

Cán bộ

05

Nguyễn T. Minh Chuyển

Kỹ sư Hoá thực phẩm

Cán bộ

06

Nguyễn Ngọc Như Son

Kỹ sư Hoá thực phẩm

Cán bộ

07

Cao Thị Trúc Lâm

Cử nhân CN hóa học

Cán bộ

08

Đào Thị Tường Vi

Kỹ sư môi trường

Cán bộ

09

Nguyễn Vũ Linh

Kỹ sư môi trường

Cán bộ

10

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Cử nhân Hoá học

Cán bộ

11

Phan Vĩnh Đoan

Cử nhân kinh tế

Kế toán

Sotnmtphuyen.gov.vn
...