Trung tâm Quan trắc Môi trường tỉnh Phú Yên

{jcomments off}

Trung tâm quan trắc môi trường Phú Yên là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập tại Quyết định số 1987/QĐ-UBND, ngày 08/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc thành lập Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (trên cơ sở chuyển Trung tâm Quan trắc môi trường trực thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường).

2. Trụ sở làm việc:

          Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, P9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

          Điện thoại/Fax: 057 3843015.

          Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

          Tài khoản: 0061000823972, tại Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương tỉnh Phú Yên; MST: 4400643274.

          Người đại diện: Ông Hồ Minh Vũ – Giám đốc

3. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Quan trắc môi trường:

3.1. Chức năng:

Trung tâm Quan trắc môi trường có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ điều tra, quan trắc, phân tích môi trường; Tổng hợp, phân tích, xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh theo kỳ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của Tỉnh, báo cáo môi trường định kỳ hàng năm, báo cáo môi trường theo chuyên đề và đề xuất, kiến nghị các phương án, giải pháp xử lý, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ cho các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

3.2. Nhiệm vụ:

a) Lấy mẫu, phân tích:

- Thực hiện quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường nước (nước mặt, nước ngầm, nước thải,...), môi trường không khí, tiếng ồn, độ rung, vi khí hậu, khí thải, phóng xạ, từ trường, môi trường đất, tro, xỉ, bùn, trầm tích, chất thải rắn (bao gồm cả chất thải nguy hại), môi trường sinh thái.

- Quan trắc, giám sát khi có nguy cơ sự cố và gia tăng ô nhiễm môi trường, tham gia phối hợp khắc phục sự cố ô nhiễm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tham gia lấy mẫu, phân tích trong các đợt thanh tra, kiểm tra về môi trường; các đợt kiểm tra, thanh tra đột xuất, sự cố về môi trường.

b) Lập báo cáo về môi trường

- Tổng hợp, phân tích, xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh theo kỳ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của Tỉnh, báo cáo môi trường định kỳ hàng năm, báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh, báo cáo môi trường theo chuyên đề và đề xuất, kiến nghị các phương án, giải pháp xử lý, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường.

- Thống nhất quản lý số liệu điều tra, quan trắc về chất lượng môi trường; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ; cập nhật, xây dựng dữ liệu về tài nguyên và môi trường; lập biểu đồ, bản đồ ô nhiễm phục vụ yêu cầu thông tin và dự báo chất lượng môi trường và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

- Lập báo cáo về kết quả lấy mẫu, phân tích trong các đợt thanh tra, kiểm tra về môi trường; các đợt kiểm tra, thanh tra đột xuất, sự cố về môi trường.

c) Thực hiện đề tài, dự án

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để thực hiện các chương trình, đề tài, dự án về tài nguyên và môi trường, nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đánh giá hiện trạng môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường; Thực hiện các hoạt động khoa học- kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường.

- Phối hợp các cơ quan chức năng tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực môi trường, truyền thông nâng cao nhận thức về môi trường và bảo vệ môi trường.

d) Công tác điều tra, quy hoạch

- Thực hiện công tác điều tra, khảo sát trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Chủ trì, phối hợp để thực hiện lập quy hoạch về môi trường, tài nguyên nước.

e) Tổ chức thu phí và lệ phí các hoạt động về lĩnh vực được cơ quan có thẩm quyền giao theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

g) Xây dựng, vận hành, quản lý mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm, đất, khí thải trên địa bàn Tỉnh.

h) Các hoạt động dịch vụ, tư vấn khác

- Tư vấn và thực hiện về chương trình sản xuất sạch hơn, giảm thiểu chất thải tại nguồn; Lập phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cho các tổ chức, cá nhân.

- Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ cho các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và ứng dụng các biện pháp về bảo vệ môi trường; Lập hồ sơ môi trường, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản; Thiết kế xử lý nước thải, khí thải, tiếng ồn,…và các nội dung khác theo đặt hàng của tổ chức, cá nhân.

k) Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài chính, tài sản được giao; quản lý viên chức, người lao động thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

4. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Trung tâm quan trắc môi trường:

4.1. Cơ cấu tổ chức:

2.1. Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và từ 01 đến 02 Phó Giám đốc.

2.2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm:

a) Phòng Hành chính- Tổng hợp: Có Trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và viên chức chuyên môn.

b) Phòng Nghiệp vụ: Có Trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và viên chức chuyên môn.

c) Phòng Phân tích: Có Trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và viên chức chuyên môn.

4.2. Nhân sự:

- Tổng số cán bộ CNV Trung tâm là 11 người, trong đó: 07 kỹ sư và 04 cử nhân.

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức danh

01

Hồ Minh Vũ

Kỹ sư môi trường

Giám đốc

02

Nguyễn Hải Minh

Kỹ sư Hoá

Phó Giám đốc

03

Lương Thị Thắm

Kỹ sư Hoá

Cán bộ

04

Trần Hà Ngọc Quế

Cử nhân CN hóa học

Cán bộ

05

Nguyễn T. Minh Chuyển

Kỹ sư Hoá thực phẩm

Cán bộ

06

Nguyễn Ngọc Như Son

Kỹ sư Hoá thực phẩm

Cán bộ

07

Cao Thị Trúc Lâm

Cử nhân CN hóa học

Cán bộ

08

Đào Thị Tường Vi

Kỹ sư môi trường

Cán bộ

09

Nguyễn Vũ Linh

Kỹ sư môi trường

Cán bộ

10

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Cử nhân Hoá học

Cán bộ

11

Phan Vĩnh Đoan

Cử nhân kinh tế

Kế toán

Sotnmtphuyen.gov.vn
...