Chi cục Quản lý đất đai

chi cuc dat dai

         Chi cục Quản lý đất đai là một đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên được thành lập tại Quyết định số 905/QĐ-UBND, ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai.

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Chi cục Quản lý Đất đai (sau đây gọi tắt là Chi cục) là đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Sở), chịu sự chỉ đạo chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, hoạt động của Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Chi cục có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định.

3. Chi cục Quản lý Đất đai là đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước về đất đai đối với nội dung sau: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện văn bản đó; Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất; Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất; Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thống kê, kiểm kê đất đai; Quản lý tài chính về đất đai và giá đất; Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai; Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai. Giải quyết tranh chấp về đất đai; Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình UBND Tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý về đất đai và công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Chi cục.

2. Trình UBND Tỉnh dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh về lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Chi cục.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về đất đai sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật và nâng cao nhận thức cộng đồng về đất đai trên địa bàn tỉnh.

4. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương để trình Ủy ban nhân dân Tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

b) Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt;

c) Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và địa điểm đầu tư các dự án theo quy định của pháp luật;

d) Trình UBND Tỉnh thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh danh mục các công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất khác.

đ) Góp ý các chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn Tỉnh.

5. Về đăng ký và thống kê đất đai

a) Tham mưu chỉ đạo thực hiện việc đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất, ký hợp đồng thuê đất; lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư theo quy định;

b) Lập kế hoạch sử dụng phôi Giấy chứng nhận của địa phương; kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận; tổ chức tiêu hủy hôi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận đã in hoặc viết bị hư hỏng theo quy định của pháp luật về lưu trữ và báo cáo định kỳ tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận của địa phương.

6. Về giá đất

a) Chủ trì việc tổ chức xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trình UBND Tỉnh quy định; lập bản đồ giá đất; tham mưu giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất;

b) Chủ trì việc tổ chức xác định giá đất cụ thể làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật trình UBND Tỉnh quyết định;

c) Theo dõi và cập nhật giá đất thị trường để xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất. Quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu về giá đất trong hệ thống thông tin đất đai.

7. Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

a) Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo thẩm quyền; giúp Chủ tịch UBND Tỉnh thực hiện việc trưng dụng đất theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất để trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Tỉnh đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

9. Trình UBND Tỉnh thu hồi đất đối với các công trình, dự án do vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và đối với các công trình, dự án do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai năm 2013; đồng thời thực hiện kiểm soát và theo dõi việc quản lý, sử dụng đối với các khu đất đã thu hồi.

10. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc điều tra đánh giá tài nguyên đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá đất đai, phân hạng đất; lập, chỉnh lý, quản lý bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai; xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai.

11. Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng, quản lý, khai thác, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai theo quy định.

12. Chỉ đạo việc kiểm tra và tổ chức thực hiện việc phát triển quỹ đất; quản lý khai thác quỹ đất; tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án sử dụng đất theo quy định.

13. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện, công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

14. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Chi cục theo quy địh của pháp luật và phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh.

15. Tổ chức thực hiện nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ về đất đai. Chủ trì hoặc tham gia thẩm định các đề tài, đề án, dự án nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ có liên quan đến đất đai của địa phương.

16. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất.

17. Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tham gia quản lý tổ chức hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Tỉnh.

18. Thống kê, báo cáo tình hình quản lý về đất đai tại địa phương theo quy định của pháp luật.

19. Thực hành tiết kiện, chống lãnh phí; thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực công tác theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở.

20. Chủ trì hoặc phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai theo Kế hoạch hoặc đột xuất theo phân công của Giám đốc Sở.

21. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng trực thuộc Chi cục; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND Tỉnh; tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, nghiên cứu về quản lý đất đai theo quy định của pháp luật.

22. Trình Giám đốc Sở dự toán sử dụng kinh phí ngân sách hàng năm, kế hoạch ngân sách trung hạn, ngắn hạn của Chi cục; chịu trách nhiệm quyết toán các nguồn kinh phí do Chi cục trực tiếp quản lý sử dụng; chịu trách nhiệm về tài sản của nhà nước giao cho Chi cục quản lý theo phân cấp của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật. Thực hiện các chế độ thông tin hoạt động của Chi cục.

23. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công về đất đai theo quy định của pháp luật; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách bảo đảm cho hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai.

24. Ký kết các hợp đồng, các văn bản giao dịch thực hiện tư vấn giám sát, kiểm tra, nghiệm thu; tổ chức kiểm tra, nghiệm thu tiến độ, chất lượng các công trình, dự án trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật hoặc theo phân công của Giám đốc Sở.

25. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công, giao nhiệm vụ của Giám đốc Sở hoặc theo quy định của pháp luật.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Chi cục Quản lý Đất đai 01 Chi cục trưởng và 03 Phó Chi cục trưởng; Chi cục Quản lý đất đai có 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số Điện thoại

Nhiệm vụ

1

Lương Công Thành

Chi cục trưởng

057.2211966

0905.159.649

Phụ trách Chi cục QLĐĐ

2

Lê Văn Quyết

Phó CC trưởng

0905.141143

Phụ trách Phòng Hành chính, Tổng hợp và Chính sách đất đai

3

Nguyễn Văn Phượng Phó CC trưởng 01687.873879 Phụ trách Phòng Giá đất và Bồi thường, hỗ trợ, tái định cưSotnmtphuyen.gov.vn
...