Chi cục Biển và Hải đảo

bien dao

{jcomments off}

Chi cục Biển và Hải đảo là một đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên được thành lập tại Quyết định số 664/QĐ-UBND, ngày 18/4/2011 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Chi cục Biển và hải đảo

Trụ sở làm việc:

          Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, P9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

          Điện thoại: 057 3841673-3841178.

          Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Vị trí, chức năng:

- Chi cục Biển và Hải đảo là đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chi cục Biển và Hải đảo có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở và kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

- Chi cục Biển và Hải đảo có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh;

+ Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển, đảo trên địa bàn tỉnh;

+ Dự thảo các văn bản thẩm định các quy hoạch chuyên ngành về khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo, quy hoạch mạng lưới dịch vụ, đề án thành lập khu bảo tồn biển, khu bảo tồn đất ngập nước ven biển thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Dự thảo văn bản thẩm định hoặc cấp phép các dự án đầu tư công trình trang thiết bị, dự án khai thác, sử dụng tài nguyên biển, ven biển và hải đảo theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực biển và hải đảo đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt;

- Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề biển, đảo đối với công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện ven biển;

- Phối hợp các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chuyên ngành khai thác, sử dụng tài nguyên các vùng biển và hải đảo trên địa bàn quản lý của tỉnh; đề xuất việc điều chỉnh các cơ chế, chính sách thu hút khuyến khích và bảo đảm quyền của tổ chức và công dân trên các đảo tiền tiêu, đảo ven bờ (nếu có);

- Thống kê, đánh giá tài nguyên tiềm năng và thực trạng khai thác sử dụng các vùng biển, ven biển, hải đảo và đề xuất nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo của địa phương;

- Tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký, cấp phép trước khi trình Giám đốc Sở quyết định đối hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tổ chức thực hiện quan trắc biến động và dự báo xu thế biến động; xác định các vùng bờ dễ bị tổn thương và biến đổi lớn (bãi bồi, vùng biển xói lở; vùng bờ cát, rừng phòng hộ và đất ngập nước ven biển) trên địa bàn quản lý; đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ bờ biển với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tổ chức điều tra, kiểm soát ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, hảo đảo từ các nguồn phát sinh do hoạt động khai thác, sử dụng biển, hải đảo và các sự cố hoặc thiên tai trên biển; thực hiện ứng phó, khắc phục sự cố môi trường bờ biển; phối hợp với Chi cục Bảo vệ Môi trường lập báo cáo hiện trạng môi trường biển, hải đảo thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của địa phương;

- Thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng phát triển công nghệ biển, ven biển; thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trên địa bàn quản lý của tỉnh;

- Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến biển, hải đảo thuộc phạm vi chức năng phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan phổ biến giáo dục pháp luật về biển, hải đảo và tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý, bảo vệ và khai thác, sử dụng bền vững biển và hải đảo;

- Kiểm tra, giám sát và dề xuất xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền các vi phạm quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp giải quyết trang chấp, khiếu nại giữa các tổ chức, cá nhân về khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo ở địa phương theo thẩm quyền được phân cấp;

- Quản lý tổ chức, biên chế công chức, viên chức, tài chính tài sản thuộc Chi cục Biển và Hải đảo theo phân cấp của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất kết quả quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý về các vấn đề biển, hải đảo của Chi cục Biển và Hải đảo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao;

3. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển và Hải đảo:

- Lãnh đạo Chi cục gồm: Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng;

- Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Hành chính tổng hợp; Phòng Nghiệp vụ quản lý biển, đảo;

            - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục: Trung tâm Điều tra và Đánh giá tài nguyên - môi trường biển, hải đảo.

Sotnmtphuyen.gov.vn
...