Văn phòng Đăng ký đất đai

van phong dkqsdd phuyen

        Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Yên là một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập tại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai.

1. Vị trí, chức năng

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Yên là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

- Văn phòng Đăng ký có chi nhánh tại các huyện, thị xã, thành phố; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2.2. Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

2.3. Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2.4. Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

2.5. Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

2.6. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.

2.7. Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

2.8. Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

2.9. Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2.10. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

2.11. Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

2.12. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

2.13. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 2. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo: Văn phòng Đăng ký đất đai có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

- Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai là người giúp việc cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật; khi Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành hoạt động của Văn phòng Đăng ký Đất đai.

2. Các phòng chuyên môn và các chi nhánh: Văn phòng Đăng ký đất đai có các phòng chuyên môn và các chi nhánh ở các huyện, thị xã, thành phố gồm:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp: Có lãnh đạo và nhân viên, tham mưu lãnh đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý cán bộ, viên chức và người lao động; tổ chức và giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, thi đua khen thưởng. Phối hợp với các phòng chuyên môn theo dõi, kiểm tra, quản lý nhân sự, quản lý ngày, giờ công lao động;

- Thực hiện và quản lý công tác văn thư gồm: Tiếp nhận xử lý công văn đến, kiểm tra, phát hành và theo dõi kết quả công văn đi; Soạn thảo văn bản hành chính thông thường;

- Phối hợp với các phòng, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch công tác dài hạn, ngắn hạn; Xây dựng kế hoạch thu, chi tài chính; Hạch toán và quyết toán kịp thời, đúng quy định; Thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị, các báo cáo chuyên đề đúng quy định;

- Tổ chức hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị về chế độ tiền lương, tiền công, khen thưởng; thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản trong toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký Đất đai và tham mưu đề xuất việc sửa chữa, mua sắm vật tư, tài sản cố định và công cụ, dụng cụ theo quy định;

- Phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng định mức lao động, dự toán đơn giá cho các dự án và các hợp đồng kinh tế; thực hiện và giám sát đề xuất thanh lý các hợp đồng;

- Thực hiện việc thu phí, lệ phí và các nguồn thu cho phép; lập thủ tục giải quyết các chế độ; báo cáo các loại thuế; phí, lệ phí theo quy định trong toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký Đất đai;

- Kiểm tra và cập nhật các loại chứng từ, lưu chứng từ sổ sách kế toán theo quy định; khấu hao, bảo quản và kiểm kê tài sản theo quy định; báo cáo và đối chiếu việc thu chi tài chính theo định kỳ; chi thanh toán các khoản phát sinh thường xuyên;

- Theo dõi và vận hành hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 của đơn vị;

- Quản lý bộ phận dịch vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai;

- Thực hiện công tác khác do lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phân công.

b) Phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận: Có lãnh đạo và nhân viên, tham mưu lãnh đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất;

- Thực hiện các thủ tục về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Thực hiện công tác khác do lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phân công.

c) Phòng Kỹ thuật địa chính: Có lãnh đạo và nhân viên, tham mưu lãnh đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Đo đạc và bản đồ phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận;

- Kiểm tra sản phẩm đo đạc và bản đồ theo quy định để phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận;

- Thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

- Thực hiện công tác khác do lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phân công.

d) Phòng Thông tin - Lưu trữ: Có lãnh đạo và nhân viên, tham mưu Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Lập, cập nhật, chỉnh lý, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật;

- Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; tổ chức xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật;

- Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện lưu trữ văn bản theo quy định của Nhà nước về chế độ lưu trữ tài liệu;

- Thực hiện công tác khác do lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phân công.

đ) Các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố

- Là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng và được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị theo quy định pháp luật.

- Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: Có 01 Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

- Các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai:

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Tuy Hòa;

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TX. Sông Cầu;

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tuy An;

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đồng Xuân;

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Hòa;

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Sơn Hòa;

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Sông Hinh;

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đông Hòa;

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tây Hòa.

- Nhiệm vụ:

+ Thực hiện chức năng, nhiệm vụ về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật đối với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam;

+ Thực hiện việc xây dựng, cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, lưu trữ, quản lý, khai thác hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định;

+ Thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định;

+ Thực hiện hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định và theo ủy quyền của Văn phòng đăng ký đất đai;

+ Kiểm tra, xác nhận sản phẩm đo đạc và bản đồ do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận;

+ Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

+ Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao;

+ Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai giao.

Điều 3. Biên chế

1. Biên chế, số người làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai được giao trên cơ sở đề án vị trí việc làm và nằm trong tổng biên chế, số người làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Ngoài ra, Văn phòng Đăng ký đất đai được sử dụng nguồn thu của đơn vị để ký hợp đồng thuê, khoán nhân viên theo quy định hiện hành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Cơ chế tài chính

Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc Quy định cơ chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Kinh phí hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện Quy định này. Các phòng, đơn vị thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện tốt Quy định này.

Công khai số điện thoại để tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân.

Tên và Số điện thoại:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Yên

057.3842819

02

Nguyễn Vũ Thụy

Giám đốc

0909753635

03

Huỳnh Quang Trường

Phó Giám đốc

0906573979

 

Tiếp nhận thông tin phản ánh trong giờ hành chính của các ngày làm việc theo quy định.Sotnmtphuyen.gov.vn
...