Lãnh đạo Sở

THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO CỦA SỞ

1. Đ/c NGUYỄN DUY DƯƠNG  - Giám đốc                                                                   

nguyenDuyDuong

- ĐT: (057) 3843215

- DĐ: 0983342579                                                             

- Fax: (057) 3842503


--------------------------------------------------------------------------------

2. Đ/c MAI KIM LỘC  - Phó Giám đốc

mai loc0001

- ĐT: (057) 3843217

- DĐ: 0903584005

- Fax: (057) 3842503


----------------------------------------------------------------------------------

3. Đ/c Lê Đào An Xuân - Phó Giám Đốc

xuan0001

- ĐT: (057) 3843929


.......................................................................

4. Đ/c Ngô Quang Phú - Phó Giám đốc

phu

- DĐ: 0914072270

Sotnmtphuyen.gov.vn
...