Danh bạ điện thoại

Phòng, Đơnvị

Sốđiệnthoại

Số Fax

ChánhVăn phòng

3843064

3842503

Phó Chánh Văn phòng

6253068

 

Văn phòng

2211798

 

Văn thư

3843900

 

Phòng, Đơnvị

Sốđiệnthoại

Chánh thanh tra

2211886

Phó Chánh thanh tra

3841759

Phòng, Đơnvị

Sốđiệnthoại

Trưởng phòng

3843212

Phó Trưởng phòng

 

Phòng, Đơnvị

Sốđiệnthoại

Trưởng phòng

2240801

Phó Trưởng phòng

2211896

Phòng, Đơnvị

Sốđiệnthoại

Trưởng phòng

3841755

Phòng, Đơnvị

Sốđiệnthoại

Giám đốc

3842818

Phòng Hành chính – Tổng hợp

3842819

Phòng, Đơnvị

Sốđiệnthoại

Tổ một cửa

3841855

Phòng, Đơnvị

Sốđiệnthoại

Chi Cục trưởng

0905159649

Phòng Nghiệp vụ QLĐĐ

2211966

Phòng, Đơnvị

Sốđiệnthoại

Số Fax

Chi cục trưởng

3556805

3842256

Phó Chi cục trưởng

3843223

 

Phòng Tổng hợp

3842256

 

Phòng kiểm soát ô nhiễm

3600377

 

Phòng, Đơnvị

Sốđiệnthoại

Chi Cục trưởng

3841673

Phòng Hành chính – Tổng hợp

3841178

Phòng, Đơnvị

Sốđiệnthoại

Phòng Giám đốc

3842377

Phòng Hành chính – Tổng hợp

3841756

Phòng, Đơnvị

Sốđiệnthoại

Giám đốc

3820055

Phòng Tổng hợp

3825429

Phòng, Đơnvị

Sốđiệnthoại

Giám đốc

3873015

Phòng, Đơnvị

Sốđiệnthoại

Số Fax

Giám đốc

2240536

3843015

Sotnmtphuyen.gov.vn
...