Thông báo số: 54/TB-KKT ngày 22/9/2017 của BQL Khu kinh tế Nam Phú Yên về việc sử dụng hộp thư công vụ trong trao đổi công việc chuyên môn, nghiệp vụ của CBCCVC Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

Thông báo số: 54/TB-KKT ngày 22/9/2017 của BQL Khu kinh tế Nam Phú Yên về việc sử dụng hộp thư công vụ trong trao đổi công việc chuyên môn, nghiệp vụ của CBCCVC Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

Tải Thông báo số 54 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...