Công văn số: 3455/STNMT-QLĐĐ ngày 11/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Công văn số: 3455/STNMT-QLĐĐ ngày 11/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file công văn số 3455 tại: Đây

Tải file Dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Phú Yên tại: Đây

Tải file báo cáo Thuyết minh Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...