Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ xây dựng kế hoạch bảo vệ tài nguyên và môi trường các nguồn nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thích ứng với biến đổi khí hậu

Trên cơ sở Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 v/v Phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng kế hoạch bảo vệ tài nguyên và môi trường các nguồn nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thích ứng với Biến đổi khí hậu" của UBND Tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tổng hợp nhiệm vụ xây dựng kế hoạch bảo vệ tài nguyên và môi trường các nguồn nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tải file báo cáo tổng hợp tại: Đây

Tải file quyết định số 2580/QĐ-UBND tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...