Danh sách hộp thư công vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở

TT

Tên đơn vị

MAIL

Tên đăng nhập

1

Sở Tài nguyên và Môi trường

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sotnmt

2

Văn phòng Sở

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

vp-sotnmt

3

Chi cục Bảo vệ môi trường

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ccbvmt-sotnmt

4

Chi cục Quản lý Đất đai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ccqldd-sotnmt

5

Phòng Kế hoạch – Tài chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pkhtc-sotnmt

6

Thanh tra Sở

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

thanhtra-sotnmt

7

Phòng Tài nguyên nước

ptnn-sotnmt@phuyen.gov.vn

ptnn-sotnmt

8

Phòng Khoáng sản

pks-sotnmt@phuyen.gov.vn

pks-sotnmt

9

Chi cục biển hải đảo

ccbhd-sotnmt@phuyen.gov.vn

ccbhd-sotnmt

10

Phòng đo đạc bản đồ viễn thám

pddbdvt-sotnmt@phuyen.gov.vn

pddbdvt-sotnmt

11

Trung tâm phát triển quỹ đất

ttptqd-sotnmt@phuyen.gov.vn

ttptqd-sotnmt

12

Phòng Khí tượng thủy văn biến đổi khí hậu

pkttvbdkh-sotnmt@phuyen.gov.vn

pkttvbdkh-sotnmt

13

Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường

ttqt-sotnmt@phuyen.gov.vn

ttqt-sotnmt

14

Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường

ttkt-sotnmt@phuyen.gov.vn

ttkt-sotnmt

15

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

ttcntt-sotnmt@phuyen.gov.vn

ttcntt-sotnmt

16

Văn phòng Đăng ký Đất đai cấp tỉnh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

vpdkdd-sotnmt

17

 VP đăng ký đất đai Sơn Hòa

vpdkddshoa-sotnmt@phuyen.gov.vn

vpdkddshoa-sotnmt

18

VP đăng ký đất đai Sông Hinh

vpdkddshinh-sotnmt@phuyen.gov.vn

vpdkddshinh-sotnmt

19

VP đăng ký đất đai Đồng Xuân

vpdkdddxuan-sotnmt@phuyen.gov.vn

vpdkdddxuan-sotnmt

20

VP đăng ký Thị xã sông Cầu

vpdkddscau-sotnmt@phuyen.gov.vn

vpdkddscau-sotnmt

21

VP Đăng ký đất đai TP Tuy Hòa

vpdkddtuyhoa-sotnmt@phuyen.gov.vn

vpdkddtuyhoa-sotnmt

22

VP Đăng ký đất đai Tuy An

vpdkddtan-sotnmt@phuyen.gov.vn

vpdkddtan-sotnmt

23

VP Đăng ký đất đai Phú Hòa

vpdkddphoa-sotnmt@phuyen.gov.vn

vpdkddphoa-sotnmt

24

VP Đăng ký đất đai Tây Hòa

vpdkddthoa-sotnmt@phuyen.gov.vn

vpdkddthoa-sotnmt

25

VP Đăng ký đất đai Đông Hòa

vpdkdddhoa-sotnmt@phuyen.gov.vn

vpdkdddhoa-sotnmt


Sotnmtphuyen.gov.vn
...