Thông báo số: 317/TB-STNMT ngày 28/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v Công khai danh sách khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Thông báo số: 317/TB-STNMT ngày 28/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v Công khai danh sách khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Tải file Thông báo số 317 tại: Đây

Tải file quyết định số 1042 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...