Công văn số: 1553/STNMT-KHTC, ngày 31/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc Góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh.

Công văn số: 1553/STNMT-KHTC, ngày 31/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc Góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh.

Tải file Công văn số 1553 tại: Đây

Tải Bộ đơn giá tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...