Công văn số 6341/VPCP-KTTTH ngày 05/7/2018 của Văn phòng Chính phủ V/v kiến nghị của Bộ Tài chính phục vụ phiên họp chính phủ tháng 6/2018.

Công văn số 6341/VPCP-KTTTH ngày 05/7/2018 của Văn phòng Chính phủ V/v kiến nghị của Bộ Tài chính phục vụ phiên họp chính phủ tháng 6/2018.

Tải file Công văn số 6341 tại: Đây (có kèm theo Công văn số 3813/UBND_KT ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên và Công văn số 7731/BTC-NSNN ngày 28/6/2018 của Bộ Tài chính).

Sotnmtphuyen.gov.vn
...