Nghị quyết số: 06/2018/NQ-HĐND, ngày 27/9/2018 của HĐND tỉnh Phú Yên: Ban hành Quy định phần cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý.

Nghị quyết số: 06/2018/NQ-HĐND, ngày 27/9/2018 của HĐND tỉnh Phú Yên: Ban hành Quy định phần cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý.

Tải file nghị quyết số 06 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...