Nghị quyết số: 09/2018/NQ-HĐND, ngày 27/9/2018 của HĐND tỉnh Phú Yên: quy định tỷ lệ phân cấp nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền sử dụng đất (sau khi trừ chi phí đầu tư hạ tầng, trong đó bao gồm cả kinh phí bồi thường, giải phóng

Nghị quyết số: 09/2018/NQ-HĐND, ngày 27/9/2018 của HĐND tỉnh Phú Yên: quy định tỷ lệ phân cấp nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền sử dụng đất (sau khi trừ chi phí đầu tư hạ tầng, trong đó bao gồm cả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) trên địa bàn xã cho ngân sách xã thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tải file Nghị quyết số 09 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...