Nghị quyết số: 11/2018/NQ-HĐND, ngày 27/9/2018 của HĐND tỉnh Phú Yên: Quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Nghị quyết số: 11/2018/NQ-HĐND, ngày 27/9/2018 của HĐND tỉnh Phú Yên: Quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file nghị quyết số 11 tại: Đây

Các tin khác

Sotnmtphuyen.gov.vn
...