Công văn số: 3517/STNMT-QLĐĐ, ngày 12/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: V/v báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai năm 2008 (cấp tỉnh)

Công văn số: 3517/STNMT-QLĐĐ, ngày 12/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: V/v báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai năm 2008 (cấp tỉnh).

Tải file Công văn số 3517 tại: Đây

Tải Biểu mẫu báo cáo tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...