Thông báo số: 543/TB-STNMT, ngày 30/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Nhận định mùa mưa khu vực tỉnh Phú Yên năm 2018 (từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2018).

Thông báo số: 543/TB-STNMT, ngày 30/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Nhận định mùa mưa khu vực tỉnh Phú Yên năm 2018 (từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2018).

Tải file Thông báo số 543 tại: Đây

Biểu mẫu về báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND xã.

Biểu mẫu về báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND xã.

Tải file  Biểu mẫu tại: Đây

Quyết định số: 1706/QĐ-XPVPHC ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định số: 1706/QĐ-XPVPHC ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính.

Tải file Quyết định số 1706 tại: Đây

Quyết định số: 1705/QĐ-XPVPHC ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định số: 1705/QĐ-XPVPHC ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính.

Tải file Quyết định số 1705 tại: Đây

Kết luận số: 08/KL-STNMT, ngày 28/8/2018 của Sở Tài nguyên và môi trường Phú Yên: Kết quả kiểm tra đột xuất tình hình khai thác khoáng sản (cát) của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Kết luận số: 08/KL-STNMT, ngày 28/8/2018 của Sở Tài nguyên và môi trường Phú Yên: Kết quả kiểm tra đột xuất tình hình khai thác khoáng sản (cát) của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file kết luận  số 08 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...