Thông báo số: 330/TB-STNMT ngày 30/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXDTT tại thôn Phước Hậu, xã An Hiệp và thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An.

Thông báo số: 330/TB-STNMT ngày 30/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXDTT tại thôn Phước Hậu, xã An Hiệp và thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An.

Tải file Thông báo số 330 tại: Đây

Quyết định số: 957/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động Khí tượng thủy văn và biến đổi khi hậu trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Quyết định số: 957/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động Khí tượng thủy văn và biến đổi khi hậu trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file quyết định số 957 tại: Đây

Thông báo số: 317/TB-STNMT ngày 28/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v Công khai danh sách khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Thông báo số: 317/TB-STNMT ngày 28/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v Công khai danh sách khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Tải file Thông báo số 317 tại: Đây

Tải file quyết định số 1042 tại: Đây

Dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Tải file Dự thảo tại: Đây

Công văn số: 2638/UBND-KT, ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Công văn số: 2638/UBND-KT, ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Tải file Công văn số 2638 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn