Quyết định số: 31/QĐ-STNMT ngày 23/01/2018 của Sở TN&MT về việc Bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở TN&MT.

Quyết định số: 31/QĐ-STNMT ngày 23/01/2018 của Sở TN&MT về việc Bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở TN&MT.

Tải file Quyết định số 31 tại: Đây

Công văn số: 240/STNMT-QLĐĐ ngày 23/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm đất đai, tự chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà trái phép

Công văn số: 240/STNMT-QLĐĐ ngày 23/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm đất đai, tự chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà trái phép.

Tải file công văn số 240 tại: Đây

Quyết định số: 132/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn

Quyết định số: 132/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tải file Quyết định số 132 tại: Đây

Tài liệu họp báo Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018

Tài liệu họp báo Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018

Tải file tài liệu tại: Đây

Thông báo số: 29/TB-STNMT ngày 17/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Tổng kết tình hình khí tượng thủy văn năm 2017 và nhận định tình hình khí tượng thủy văn mùa khô năm 2018 khu vực tỉnh Phú Yên

Thông báo số: 29/TB-STNMT ngày 17/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Tổng kết tình hình khí tượng thủy văn năm 2017 và nhận định tình hình khí tượng thủy văn mùa khô năm 2018 khu vực tỉnh Phú Yên.

Tải file Thông báo số 29 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn