Quyết định số: 09/QĐ-XPVPHC, ngày 18/7/2018 của Chánh Thanh tra-Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Quyết định số: 09/QĐ-XPVPHC, ngày 18/7/2018 của Chánh Thanh tra-Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Tải file Quyết định số 09 tại: Đây

Công văn số 6341/VPCP-KTTTH ngày 05/7/2018 của Văn phòng Chính phủ V/v kiến nghị của Bộ Tài chính phục vụ phiên họp chính phủ tháng 6/2018.

Công văn số 6341/VPCP-KTTTH ngày 05/7/2018 của Văn phòng Chính phủ V/v kiến nghị của Bộ Tài chính phục vụ phiên họp chính phủ tháng 6/2018.

Tải file Công văn số 6341 tại: Đây (có kèm theo Công văn số 3813/UBND_KT ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên và Công văn số 7731/BTC-NSNN ngày 28/6/2018 của Bộ Tài chính).

Thông báo số: 450/TB-STNMT, ngày 13/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Tổng kết tình hình khí tượng thủy văn 6 tháng đầu năm 2018 tỉnh Phú Yên.

Thông báo số: 450/TB-STNMT, ngày 13/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Tổng kết tình hình khí tượng thủy văn 6 tháng đầu năm 2018 tỉnh Phú Yên.

Tải file thông báo số 450 tại: Đây

Thông báo số: 449/TB-STNMT, ngày 13/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v hết hiệu lực lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Thông báo số: 449/TB-STNMT, ngày 13/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v hết hiệu lực lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Tải file Thông báo số 449 tại: Đây

Quyết định số: 24/QĐ-CCQLĐĐ, ngày 11/7/2018 của Chi cục Quản lý Đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập dự án Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu tỉnh Phú Yên

Quyết định số: 24/QĐ-CCQLĐĐ, ngày 11/7/2018 của Chi cục Quản lý Đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập dự án Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu tỉnh Phú Yên.

Tải file quyết định số 24 tại: Đây

Các công ty, đơn vị có đầy đủ chức năng theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường, nếu có nhu cầu thực hiện lập Dự án thì gửi hồ sơ đến Chi cục Quản lý đất đai Phú Yên, địa chỉ: 62A Lê Duẩn, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 02572211966, Thời gian gửi hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 19/7/2018

Sotnmtphuyen.gov.vn
...