Thông báo số: 25/TB-STNMT ngày 16/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v tham gia giải thưởng môi trường tỉnh Phú Yên năm 2018

Thông báo số: 25/TB-STNMT ngày 16/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v tham gia giải thưởng môi trường tỉnh Phú Yên năm 2018

Tải file Thông báo số 25 tại: Đây

Thông báo số: 17/STNMT ngày 12/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017-2018 của tỉnh Phú Yên và thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức.

Thông báo số: 17/STNMT ngày 12/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017-2018 của tỉnh Phú Yên và thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức.

Tải file Thông báo số 17 tại: Đây

Thông báo số: 698/TB-STNMT ngày 29/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc công bố số điện thoại nóng thực hiện chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thông báo số: 698/TB-STNMT ngày 29/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc công bố số điện thoại nóng thực hiện chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tải file Thông báo số 698 tại: Đây

Dự thảo thủ tục hành chính về “ Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường”

Dự thảo thủ tục hành chính về “ Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường”

Tải file Dự thảo tại: Đây

Dự thảo Quyết định về việc Ban hành Quy chế chi tiết nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên

Dự thảo Quyết định về việc Ban hành Quy chế chi tiết nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên.

Tải file dự thảo Quyết định tại: Đây ( có kèm theo Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở TN&MT)

Sotnmtphuyen.gov.vn