Kết luận số: 21/KL-STNMT ngày 28/9/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với 06 đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Kết luận số: 21/KL-STNMT ngày 28/9/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với 06 đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file kết luận số 21 tại: Đây

Kết luận số: 20/KL-STNMT ngày 14/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng số 1 Phú Yên, địa chỉ 112 Lê Thánh Tôn, phường 3, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Kết luận số: 20/KL-STNMT ngày 14/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng số 1 Phú Yên, địa chỉ 112 Lê Thánh Tôn, phường 3, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tải file kết luận số 20 tại: Đây

Kết luận số: 19/KL-STNMT ngày 16/9/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với 17 đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Kết luận số: 19/KL-STNMT ngày 16/9/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với 17 đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file kết luận số 19 tại: Đây

Kết luận số: 14/KL-STNMT ngày 14/6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với 07 đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Kết luận số: 14/KL-STNMT ngày 14/6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với 07 đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file kết luận số 14 tại: Đây

Kết luận số: 02/KL-UBND, ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh Phú Yên: Kết quả kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với dự án Xây dựng nhà ở cho công nhân thu thập thấp thuê và dự án nuôi tôm giống sạch và nuôi tôm công nghiệp trên cát.

Kết luận số: 02/KL-UBND, ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh Phú Yên: Kết quả kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với dự án Xây dựng nhà ở cho công nhân thu thập thấp thuê và dự án nuôi tôm giống sạch và nuôi tôm công nghiệp trên cát.

Tải file kết luận số 02 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn