Nghị quyết số: 144/2015/NQ-HĐND ngày 01/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số: 144/2015/NQ-HĐND ngày 01/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh

Tải file tại: Đây (nguồn từ công báo Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Yên)

Nghi quyết số: 143/2015/NQ-HĐND ngày 01/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Nghi quyết số: 143/2015/NQ-HĐND ngày 01/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Tải file tại: Đây (nguồn từ công báo Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Yên)

Nghị quyết số: 142/2015/NQ-HĐND ngày 01/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phi đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số: 142/2015/NQ-HĐND ngày 01/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phi đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh

Tải file tại: Đây (nguồn từ công báo Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Yên)

Công văn số: 839/SKHĐT- TH ngày 30/6/2015 V/v hướng dẫn xây dựng phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Công văn số: 839/SKHĐT- TH ngày 30/6/2015 V/v hướng dẫn xây dựng phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Tải file tại: Đây

Công văn số : 1631/STC-NS ngày 08/7/2015 của Sở Tài chính Phú Yên V/v hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2016

Công văn số : 1631/STC-NS ngày 08/7/2015 của Sở Tài chính Phú Yên V/v hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2016

Tải file tại: Đây (kèm theo công văn số 839/SKHĐT-TH ngày 30/6/2015 của Sở Kế hoạch đầu tư V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Sotnmtphuyen.gov.vn
...