Công văn số: 300 /STNMT-KHTC V/v góp ý: Quy chế phối hợp và Chương trình hành động Số 01/CTr-STNMT

Công văn số: 300 /STNMT-KHTC V/v góp ý: Quy chế phối hợp và Chương trình hành động Số 01/CTr-STNMT

Tải file tại: Đây

Thông báo số: 22/TB-STNMT ngày 05/02/2015 của Sở Tài nguyên Môi trường Phú Yên V/v thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai Công trình: phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, bãi tập kết xe tại phường 9, thành phố Tuy Hòa của Công ty TNHH Xây dựng Phi Hưng

Thông báo số: 22/TB-STNMT ngày 05/02/2015 của Sở Tài nguyên Môi trường Phú Yên V/v thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai Công trình: phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, bãi tập kết xe tại phường 9, thành phố Tuy Hòa của Công ty TNHH Xây dựng Phi Hưng

Tải file tại:    thong bao22.pdf

Quyết định số: 2237/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số: 2237/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế quyết định số: 851/QĐ-UBND ngày 19/6/2012 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và môi trường.

Tải file Quyết định số: 2237/QĐ-UBND( nguồn Công báo tỉnh Phú Yên) tại Đây.

Công văn số: 223/SNV-VTLT ngày 18/3/2013 của Sở Nội vụ Phú Yên V/v hướng dẫn lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

Công văn số: 223/SNV-VTLT ngày 18/3/2013 của Sở Nội vụ Phú Yên V/v hướng dẫn lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

Tải file tại Đây.pdf

Thông báo số : 07/TB-STNMT ngày 15/01/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2015

Thông báo số : 07/TB-STNMT ngày 15/01/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2015

Tải file tại:  Đây.

Sotnmtphuyen.gov.vn