Kết luận số: 15/KL-STNMT, ngày 10/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả thanh tra chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty Cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên.

Kết luận số: 15/KL-STNMT, ngày 10/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả thanh tra chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty Cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên.

Tải file kết luận số 15 tại: Đây

Kết luận số: 14/KL-STNMT, ngày 27/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả thanh tra trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đất công ích đối với 03 xã trên địa bàn huyện Đông Hòa.

Kết luận số: 14/KL-STNMT, ngày 27/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả thanh tra trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đất công ích đối với 03 xã trên địa bàn huyện Đông Hòa.

Tải file kết luận số 14 tại: Đây

Kết luận số: 13/KL-STNMT ngày 26/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: về tình hình quản lý, sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Kết luận số: 13/KL-STNMT ngày 26/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: về tình hình quản lý, sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

tải file Kết luận số 13 tại: Đây

Kết luận số: 17/KL-STNMT ngày 03/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty cổ phần Việt Thành.

Kết luận số: 17/KL-STNMT ngày 03/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty cổ phần Việt Thành.

Tải file Kết luận số 17 tại: Đây

Kết luận số: 07/KL-STNMT ngày 04/02/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Kết luận số: 07/KL-STNMT ngày 04/02/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tải file Kết luận số 07 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn