Công khai kết quả quan trắc môi trường nước vùng nuôi tháng 6 năm 2015 của Dự án CRSD tỉnh Phú Yên

Công khai kết quả quan trắc môi trường nước vùng nuôi tháng 6 năm 2015 của Dự án CRSD tỉnh Phú Yên

Tải file Phụ lục 1: kết quả quan trắc môi trường nước vùng nuôi tháng 6 năm 2015 tại: Đây

Kế hoạch số: 19/KH-HĐND, ngày 11/8/2015 của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Phú Yên về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Kế hoạch số: 19/KH-HĐND, ngày 11/8/2015 của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Phú Yên về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file tại : Đây

Công văn số: 780/SXD-KTKT, ngày 12/8/2015 của Sở Xây Dựng V/v góp ý dự thảo “Quy định phân cấp ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước do tỉnh Phú Yên quản lý.

Công văn số: 780/SXD-KTKT, ngày 12/8/2015 của Sở Xây Dựng V/v góp ý dự thảo “Quy định phân cấp ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước do tỉnh Phú Yên quản lý.

Tải file tại: Đây

Công văn số : 24/TTQTMT, ngày 10/8/2015 của Trung tâm Quan trắc Phú Yên V/v công khai kết quả quan trắc môi trường nước vùng nuôi tháng 7 năm 2015 của Dự án CRSD tỉnh Phú Yên

Công văn số : 24/TTQTMT, ngày 10/8/2015 của Trung tâm Quan trắc Phú Yên V/v công khai kết quả quan trắc môi trường nước vùng nuôi tháng 7 năm 2015 của Dự án CRSD tỉnh Phú Yên.

Tải file tại: Đây ( có kèm theo phụ lục 1: kết quả quan trắc môi trường nước vùng nuôi tháng 7/2015 của Dự án CRSD tỉnh Phú Yên).

Công văn số: 1486/STNMT-MT, ngày 10/8/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v góp ý ”Báo cáo hiện trạng Môi trường tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015”.

Công văn số: 1486/STNMT-MT, ngày 10/8/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v góp ý ”Báo cáo hiện trạng Môi trường tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015”.

Tải file công văn số  1486 tại: Đây

Tải file Dự thảo báo cáo hiện trạng môi trường tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...