Công văn số: 3705/BTNMT-KH V/v Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 ngành Tài nguyên và môi trường.

          Công văn số: 3705/BTNMT-KH ngày 28/8/2014 của bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 ngành Tài nguyên và môi trường.

          Tải file đính kèm tại Đây.

Dự thảo Chỉ thị V/v chấn chỉnh tình hình sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường khu vực nuôi tôm trên cát dọc ven biển các huyện Đông Hòa, Tuy An, thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa.

          Tải file đính kèm tại Đây.

Chỉ thị số: 19/CT - UBND Về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

          Chỉ thị số: 19/CT - UBND ngày 05/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

        Tải file đính kèm tại Đây.

Chỉ thị số: 18/CT - UBND V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

          Chỉ thị số: 18/CT - UBND ngày 05/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

        Tải file đính kèm tại Đây.

Chỉ thị số: 23/CT-TTg Về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

          Chỉ thị số: 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ Về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

        Tải file đính kèm tại Đây.

Sotnmtphuyen.gov.vn