Báo cáo số: 711/BC-STNMT ngày 10/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Thuyết minh Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện định gía đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 44/2

Báo cáo số: 711/BC-STNMT ngày 10/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Thuyết minh Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện định gía đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND Tỉnh.

Tải file Báo cáo số 711 tại: Đây (có kèm theo Quyết định về Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định chi tiết trình tự như trên).

Kế hoạch số: 175/KH-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Triển khai chương trình hành động số 17-CTr/TU của Tỉnh ủy về phát triển Kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Kế hoạch số: 175/KH-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Triển khai chương trình hành động số 17-CTr/TU của Tỉnh ủy về phát triển Kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file Kế hoạch số 175 tại: Đây

Thông báo số: 592/TB-STNMT ngày 07/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp Trảng Gác, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây H

Thông báo số: 592/TB-STNMT ngày 07/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp Trảng Gác, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tải file Thông báo số 592 tại: Đây

Thông báo số: 563/TB-STNMT ngày 24/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc chuyên môn nghiệp vụ của CBCCVC Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thông báo số: 563/TB-STNMT ngày 24/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc chuyên môn nghiệp vụ của CBCCVC Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tải file Thông báo số 563 tại: Đây

Công văn số: 3009/STNMT-KTTV ngày 03/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Đối phó với mọi tình huống do bão số 12 gây ra trên địa bản tỉnh.

Công văn số: 3009/STNMT-KTTV ngày 03/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Đối phó với mọi tình huống do bão số 12 gây ra trên địa bản tỉnh.

Tải file công văn số 3009 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn