Công văn số: 675/TB-UBND, ngày 15/9/2017 của UBND huyện Đông Hòa V/v sử dụng hộp thư công vụ trong trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức huyện Đông Hòa

Công văn số: 675/TB-UBND, ngày 15/9/2017 của UBND huyện Đông Hòa V/v sử dụng hộp thư công vụ trong trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức huyện Đông Hòa.

Tải file công văn số 675 tại: Đây

Quyết định số: 265/QĐ-STNMT ngày 14/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số: 265/QĐ-STNMT ngày 14/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tải file quyết định số 265 tại: Đây

Thông báo số: 152/TB-SXD ngày 08/9/2017 của Sở Xây dựng V/v thực hiện dịch vụ công mức độ 3, dịch vụ công mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

Thông báo số: 152/TB-SXD ngày 08/9/2017 của Sở Xây dựng V/v thực hiện dịch vụ công mức độ 3, dịch vụ công mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

Tải file thông báo số 152 tại: Đây

Quyết định số: 1550/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh Phú Yên Về việc Ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số: 1550/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh Phú Yên Về việc Ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Tải file quyết định số 1550 tại: Đây

Thông báo số: 475/TB-STNMT ngày 08/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An.

Thông báo số: 475/TB-STNMT ngày 08/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An.

Tải file thông báo số 475 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
.