Danh sách tài khoản giao lưu trực tuyến với Bộ Tài nguyên và Môi trường

Danh sách tài khoản giao lưu trực tuyến với Bộ TN&MT tải tại: Đây

Nếu cần mật khẩu  liên hệ với Trung tâm CNTT

Sotnmtphuyen.gov.vn
...