Hướng dẫn xử lý hồ sơ quá hạn và hướng dẫn cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến

Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng  tạiĐây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...