Khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018

Thực hiện Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 7/6/2018 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh;

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018 như sau:

- Khảo sát, lấy ý kiến đánh giá đối với sự phục vụ của Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai trong việc giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Khảo sát, lấy ý kiến đánh giá đối với sự phục vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có chức năng tham mưu Lãnh đạo Sở giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sotnmtphuyen.gov.vn
...