Hướng dẫn đổi mật khẩu Hệ thống thống kê ngành TNMT

Hướng dẫn đổi mật khẩu Hệ thống thống kê ngành TNMT.
Tải file hướng dẫn đổi mật khẩu tại: Đây

Tải  file Công văn số 5350/BTNMT-KH tại: Đây

Quyết định số: 188/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của UBND tỉnh Phú Yên V/v ban hành kế hoạch hành động bảo vệ đa dạng sinh học, an toàn sinh học đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên và Quyết định số 41/2013.QĐ-UBND ngày 24/12/2013

Quyết định số: 188/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của UBND tỉnh Phú Yên V/v ban hành kế hoạch hành động bảo vệ đa dạng sinh học, an toàn sinh học đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên và Quyết định số 41/2013.QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh Phú Yên về Ban hành quy chế phối hợp lien ngành quản lý đa dạng sinh học và an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file quyết định số 188 và 41 tại: Đây

Tài liệu tập huấn trên phần mềm BRAHMS

Tài liệu Hướng dẫn tập huấn trên phần mềm BRAHMS

Tải file hướng dẫn phần mềm tập huấn BRAHMS tại: Đây

Hướng dẫn khóa tập tin thư viện động ATMFD.DLL nhằm ngăn chặn khai thác lỗ hổng từ các font OpenType.

Hướng dẫn khóa tập tin thư viện động ATMFD.DLL nhằm ngăn chặn khai thác lỗ hổng từ các font OpenType.

Tải file hướng dẫn khóa tập tin tại: Đây

Tải fiel ttcntt-ATMFD.reg tại: Đây

Quy trình quản lý điều hành văn bản trên phần mềm Idesk của Sở TN&MT

Quy trình quản lý điều hành văn bản trên phần mềm Idesk của Sở TN&MT

Tải file quy trình quản lý idesk tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...