Phần mềm In GCN2009

Download phần mềm in GCN 2009:http://upfile.vn/5rcq

password: congdat1979

(xin vui lòng liên hệ với hãng đăng ký bản quyền trước khi sử dụng)

Phần mềm Office 2003

Download phần mềm office 2003:

password: congdat1979

(xin vui lòng liên hệ hãng đăng ký bản quyền trước khi sử dụng)

Phần mềm Firefox20

Download phần mềm Firefox 20:http://upfile.vn/mdqJ?d=1

Password: congdat1979

(xin vui lòng liên hệ với hãng đăng ký bản quyền trước khi sử dụng)

Thông số cấu hình hệ thống mạng

Download Thông số cấu hình hệ thống mạng: http://upfile.vn/5rcw

Password: congdat1979

(xin vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống để tìm hiểu tài liệu trên)

Phần mềm Team View

Download phần mềm Teamview:http://upfile.vn/mdr0

password: congdat1979

( xin vui lòng liên hệ với hãng phần mềm đăng ký bản quyền trước khi sử dụng)

Sotnmtphuyen.gov.vn