Phần mềm Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Download phần mềm ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất:http://upfile.vn/mcaJ?d=1

password: congdat1979

Phần mềm Mapifo_10

Download phần mềm Mapinfor 10:

Password: congdat1979

(Xin vui lòng liên hệ hãng đăng ký bản quyền trước khi sử dụng)

Phần mềm IRasC

Download phần mềm IrasC :http://upfile.vn/mcaO

Password: congdat1979

Phần mềm Famis TT_29

Download phần mềm Famis thông tư 29:http://upfile.vn/mcaX?d=1

password: congdat1979

Phần mềm Geotool

Download phần mềm Geotool  1.2 đính kèm: http://upfile.vn/mcaK

Pasword: congdat1979

Sotnmtphuyen.gov.vn
...