BẢN TIN VỀ HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHIỆM VỤ “CẬP NHẬT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH PHÚ YÊN”

Thực hiện Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập hội đồng nghiệm thu kết quả nhiệm vụ “Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh Phú Yên”;

Ngày 24 tháng 9 năm 2015, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Đồng chí Mai Kim Lộc – Phó Giám đốc Sở đã chủ trì buổi họp hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên. Tham gia hội đồng gồm có các thành viên là Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

quangcanhcuochop

Quang cảnh cuộc họp

Qua 10 tháng triển khai thực hiện, bản cập nhật lần này đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 990/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 24/3/2014; Trong đó, đã cơ bản xác định được các tác động nghiêm trọng của BĐKH, nước biển dâng đến quá trình phát triển của tỉnh Phú Yên; đã nêu được các giải pháp ưu tiên, lồng ghép nhằm ứng phó hiệu quả với BĐKH đối với các ngành, các cấp lộ trình triển khai và nguồn lực thực hiện cho giai đoạn 2016- 2020 và sau năm 2020 của tỉnh Phú Yên; điểm chính là đã thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các yếu tố BĐKH vào trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh Phú Yên.

Buổi họp đã có 9 lượt ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng và đại biểu tham dự, có 7/7 thành viên hội đồng bỏ phiếu thông qua nhiệm vụ. Thay mặt hội đồng, Đồng chí Mai Kim Lộc – Chủ tịch Hội đồng đã kết luận thông qua nhiệm vụ “Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu tỉnh Phú Yên” sau khi chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung theo ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng.

Dự kiến trong tháng 10 năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trình UBND Tỉnh phê duyệt kết quả nhiệm vụ này./.

       

Sotnmtphuyen.gov.vn
...