HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN CẬP NHẬT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BĐKH TỈNH PHÚ YÊN

       Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một thách thức hiện hữu cho toàn nhân loại. Việt Nam nói chung và Phú Yên nói riêng là một trong những khu vực đã, đang và sẽ tiếp tục chịu tác động nặng nề do BĐKH.

         Biến đổi khí hậu mà trước hết là nóng lên toàn cầu và nước biển dâng là một thách thức lớn đối với nhân loại trong thế kỷ 21. Biến đổi khí hậu sẽ làm trầm trọng thêm những nguy cơ sẵn có đối với tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp, an ninh lương thực, cơ sở hạ tầng và sức khỏe và đặt ra những mối đe dọa lớn cho phát triển kinh tế và con người, cũng như môi trường.

Nhằm góp phần cùng cộng đồng quốc tế chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), ngày 30 tháng 12 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với BĐKH, theo đó, một trong những mục tiêu quan trọng nhất là xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của từng ngành, địa phương. Thực hiện nhiệm vụ trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng phó với BĐKH tỉnh Phú Yên (Kế hoạch 2012) tại QĐ số 1341/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2012. Trên cơ sở những kịch bản biến đổi khí hậu do Bộ Tài nguyên Môi trường công bố, Kế hoạch 2012 đã bước đầu đánh giá những tác động và thách thức của biến đổi khí hậu đến mọi mặt đời sống của Tỉnh, được thể hiện qua các kịch bản về nhiệt độ, lượng mưa, lũ quét, nước biển dâng. Tuy nhiên, do những giới hạn về kinh phí và thời gian cũng như theo khung hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nên trong kế hoạch được ban hành năm 2012 một số vấn đề chưa được nghiên cứu, đặc biệt là việc đánh giá chi tiết những tác động của BĐKH đến các ngành, lĩnh vực và sự lồng ghép yếu tố BĐKH vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Tỉnh. Vì vậy việc cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Phú Yên là hết sức cần thiết, nhằm rà soát, cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa lồng ghép kế hoạch hoạt động ứng phó với BĐKH vàocác chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT – XH của tỉnh có xét đến yếu tố BĐKH nằm trong lộ trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH, làm cơ sở để tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH trong giai đoạn 2016- 2020 và các năm tiếp theo.Thực hiện Công văn Số 990/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 24/3/2014 của Bộ TNMT về việc hướng dẫn cập nhật KHHĐ UPBĐKH và Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương nhiệm vụ “ Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Phú Yên”, ngày 04 tháng 7 năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định Đề cương nhiệm vụ trên.

bd1

       Tham dự và chủ trì cuộc họp có Đồng chí Mai Kim Lộc – Phó Giám đốc Sở TN&MT – Chủ tịch Hội đồng, các thành viên hội đồng là Lãnh đạo các Sở: KHĐT, KHCN, NNPTNT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở TN&MT.      
       Sau khi nghe PGS.TS Lê Văn Thăng – Viện trưởng Viện TNMT – Đại học Huế (đơn vị tư vấn khoa học) báo cáo tóm tắt đề cương đề án, các thành viên hội đồng và đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến góp ý bổ ích, bám sát vào tình hình thực tế của địa phương, qua đó góp phần hoàn thiện bản đề cương nhiệm vụ. Thay mặt hội đồng, Đ/c Mai Kim Lộc – Chủ tịch HĐ đã kết luận thông qua đề cương nhiệm vụ “Cập nhật KHHĐ ứng phó với Biến đổi khí hậu tỉnh Phú Yên” sau khi chỉnh sửa và hoàn thiện các ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng.

      Việc cập nhật kế hoạch sẽ bắt đầu sau khi UBND tỉnh phê duyệt đề cương chi tiết và dự kiến hoàn thành trong quý I năm 2015.

Sotnmtphuyen.gov.vn
...