BẢN TIN VỀ HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHIỆM VỤ “CẬP NHẬT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH PHÚ YÊN”

Thực hiện Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập hội đồng nghiệm thu kết quả nhiệm vụ “Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh Phú Yên”;

Ngày 24 tháng 9 năm 2015, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Đồng chí Mai Kim Lộc – Phó Giám đốc Sở đã chủ trì buổi họp hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên. Tham gia hội đồng gồm có các thành viên là Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

quangcanhcuochop

Quang cảnh cuộc họp

Qua 10 tháng triển khai thực hiện, bản cập nhật lần này đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 990/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 24/3/2014; Trong đó, đã cơ bản xác định được các tác động nghiêm trọng của BĐKH, nước biển dâng đến quá trình phát triển của tỉnh Phú Yên; đã nêu được các giải pháp ưu tiên, lồng ghép nhằm ứng phó hiệu quả với BĐKH đối với các ngành, các cấp lộ trình triển khai và nguồn lực thực hiện cho giai đoạn 2016- 2020 và sau năm 2020 của tỉnh Phú Yên; điểm chính là đã thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các yếu tố BĐKH vào trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh Phú Yên.

Buổi họp đã có 9 lượt ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng và đại biểu tham dự, có 7/7 thành viên hội đồng bỏ phiếu thông qua nhiệm vụ. Thay mặt hội đồng, Đồng chí Mai Kim Lộc – Chủ tịch Hội đồng đã kết luận thông qua nhiệm vụ “Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu tỉnh Phú Yên” sau khi chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung theo ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng.

Dự kiến trong tháng 10 năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trình UBND Tỉnh phê duyệt kết quả nhiệm vụ này./.

       

HỘI THẢO THAM VẤN PHỤC VỤ “CẬP NHẬT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH PHÚ YÊN”

Chiều ngày 21/5/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp cùng Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại học Huế tiến hành tổ chức Hội thảo tham vấn các bên liên quan phục vụ “Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Phú Yên” trong năm 2015 theo Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Yên.

Tham dự và chủ trì buổi Hội thảo có Đồng chí Lê Đào An Xuân – Phó Giám đốc Sở TN&MT, cùng dự và đồng chủ trì có PGS TS Lê Văn Thăng - Viện trưởng Viện TN&MT – Đại học Huế và gần 60 đại biểu là đại diện các Sở, ngành, các hội, đoàn thể; đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện UBND các xã, phường, thị trấn và một số người dân có liên quan.

ledaoanxuan

Đ/c Lê Đào An Xuân- Phó Giám đốc Sở TN&MT - Chủ trì

phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại buổi Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên đến từ Viện TN&MT – Đại học Huế trình bày 04 báo cáo tham luận về các thách thức và cơ hội trong ứng phó với BĐKH ở tỉnh Phú Yên (đối với từng ngành, từng lĩnh vực, từng khu vực); Đánh giá kết quả thực hiện của bản kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Phú Yên năm 2012 qua đó xác định một số nhiệm vụ trong tâm và đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện, tiến hành rà soát, cập nhật điều chỉnh bổ sung các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển (CQK) của từng ngành, từng lĩnh vực có xét đến yếu tố BĐKH ở tỉnh Phú Yên.

Hội thảo đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi, góp ý các báo cáo cũng như trao đổi các vướng mắc trong việc triển khai thực hiện việc cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH ở các ngành, lĩnh vực và các địa phương. Các ý kiến góp ý sẽ được cơ quan chủ trì tổng hợp, tiếp thu chỉnh sửa để kết quả cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Phú Yên được hoàn thiện, đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo tiến độ, dự kiến trong tháng 8 năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức thẩm định, tổng kết nhiệm vụ và trình UBND Tỉnh phê duyệt kết quả cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh./.

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo:

quangcanhhoithao

Quang cảnh Buổi Hội thảo

pgslevanthang

PGS TS Lê Văn Thăng- Viện trưởng Viện TN&MT – Đại học Huế 

Phát biểu tại Hội thảo

baocaothamluan

Đại diện Viện TN&MT- ĐH Huế trình bày báo cáo tham luận


HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN CẬP NHẬT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BĐKH TỈNH PHÚ YÊN

       Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một thách thức hiện hữu cho toàn nhân loại. Việt Nam nói chung và Phú Yên nói riêng là một trong những khu vực đã, đang và sẽ tiếp tục chịu tác động nặng nề do BĐKH.

         Biến đổi khí hậu mà trước hết là nóng lên toàn cầu và nước biển dâng là một thách thức lớn đối với nhân loại trong thế kỷ 21. Biến đổi khí hậu sẽ làm trầm trọng thêm những nguy cơ sẵn có đối với tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp, an ninh lương thực, cơ sở hạ tầng và sức khỏe và đặt ra những mối đe dọa lớn cho phát triển kinh tế và con người, cũng như môi trường.

Nhằm góp phần cùng cộng đồng quốc tế chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), ngày 30 tháng 12 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với BĐKH, theo đó, một trong những mục tiêu quan trọng nhất là xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của từng ngành, địa phương. Thực hiện nhiệm vụ trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng phó với BĐKH tỉnh Phú Yên (Kế hoạch 2012) tại QĐ số 1341/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2012. Trên cơ sở những kịch bản biến đổi khí hậu do Bộ Tài nguyên Môi trường công bố, Kế hoạch 2012 đã bước đầu đánh giá những tác động và thách thức của biến đổi khí hậu đến mọi mặt đời sống của Tỉnh, được thể hiện qua các kịch bản về nhiệt độ, lượng mưa, lũ quét, nước biển dâng. Tuy nhiên, do những giới hạn về kinh phí và thời gian cũng như theo khung hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nên trong kế hoạch được ban hành năm 2012 một số vấn đề chưa được nghiên cứu, đặc biệt là việc đánh giá chi tiết những tác động của BĐKH đến các ngành, lĩnh vực và sự lồng ghép yếu tố BĐKH vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Tỉnh. Vì vậy việc cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Phú Yên là hết sức cần thiết, nhằm rà soát, cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa lồng ghép kế hoạch hoạt động ứng phó với BĐKH vàocác chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT – XH của tỉnh có xét đến yếu tố BĐKH nằm trong lộ trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH, làm cơ sở để tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH trong giai đoạn 2016- 2020 và các năm tiếp theo.Thực hiện Công văn Số 990/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 24/3/2014 của Bộ TNMT về việc hướng dẫn cập nhật KHHĐ UPBĐKH và Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương nhiệm vụ “ Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Phú Yên”, ngày 04 tháng 7 năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định Đề cương nhiệm vụ trên.

bd1

       Tham dự và chủ trì cuộc họp có Đồng chí Mai Kim Lộc – Phó Giám đốc Sở TN&MT – Chủ tịch Hội đồng, các thành viên hội đồng là Lãnh đạo các Sở: KHĐT, KHCN, NNPTNT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở TN&MT.      
       Sau khi nghe PGS.TS Lê Văn Thăng – Viện trưởng Viện TNMT – Đại học Huế (đơn vị tư vấn khoa học) báo cáo tóm tắt đề cương đề án, các thành viên hội đồng và đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến góp ý bổ ích, bám sát vào tình hình thực tế của địa phương, qua đó góp phần hoàn thiện bản đề cương nhiệm vụ. Thay mặt hội đồng, Đ/c Mai Kim Lộc – Chủ tịch HĐ đã kết luận thông qua đề cương nhiệm vụ “Cập nhật KHHĐ ứng phó với Biến đổi khí hậu tỉnh Phú Yên” sau khi chỉnh sửa và hoàn thiện các ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng.

      Việc cập nhật kế hoạch sẽ bắt đầu sau khi UBND tỉnh phê duyệt đề cương chi tiết và dự kiến hoàn thành trong quý I năm 2015.

Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6) và Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 - 8/6) năm 2014

Sáng ngày 1/6, tại Đồn Biên phòng phiên hiệu 348 xã An Hải, huyện Tuy An - một huyện có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Tuy An đã long trọng tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường với chủ đề “Hãy hành động để ngăn nước biển dâng”, ngày Đại dương thế giới với chủ đề “Cùng chung sức, chúng ta có sức mạnh bảo vệ đại dương” và Tuần lễ Biển đảo Việt Nam năm 2014 với chủ đề “Chung tay bảo vệ đại dương xanh”.

 2ah

 1ah

Tới dự buổi Mít tinh có các đồng chí: Trần Quang Nhất, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí: Nguyễn Như Thức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Mai Kim Lộc, Bí thư đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Duy Dương Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí: Lê Hoàng Sang Bí thư huyện ủy Tuy An; đồng chí Phạm Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; lãnh đạo UBND, lãnh đạo các phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố, Đồn Biên phòng phiên hiệu 348, các cơ quan thông tấn báo chíhơn 700 đại biểu đại diện các hội, đoàn thể huyện Tuy An cùng các em học sinh xã An Hải, huyện Tuy An.

      Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quang Nhất đã kêu gọi tất cả mọi người dân, với tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ của mình hãy góp phần cùng cả nước chung tay xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc. Kiên quyết sống, làm việc tuân thủ theo pháp luật. Bình tĩnh, sáng suốt và cảnh giác, không nghe theo, không làm theo mọi sự lôi kéo, xúi giục của các thế lực thù địch trong việc tụ tập, biểu tình và có những hành động trái pháp luật Việt Nam.

 3ah

Đồng chí: Trần Quang Nhất, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ


Nhân buổi Lễ mít tinh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trao Giải thưởng Môi trường tỉnh Phú Yên năm 2014 cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Bảo vệ môi trường.

4ah 

Trao Giải thưởng Môi trường tỉnh Phú Yên năm 2014


      Sau buổi lễ, Lãnh đạo UBND Tỉnh cùng Lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố , lãnh đạohuyện Tuy An và đông đảo người tham dự đã tham gia trồng cây xanh tại đồn Biên phòng phiên hiệu 348 xã An Hải, dọn vệ sinh tại một số điểm nóng về ô nhiễm môi trường khu vực bờ biển tại huyện Tuy An

5ah

     

Lễ Mít tinh là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo nhằm góp phần cùng các tỉnh thành trong cả nước thực hiện thắng lợi, hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.


Một số hình ảnh tại lễ Mít tinh:

6ah 

Các đại biểu dự lễ Mít tinh

 

7ah1

Đồng chí: Lê Hoàng Sang Bí thư huyện ủy Tuy An phát biểu hưởng ứng tại lễ Mít tinh


8ah 

Đại diện Đoàn thanh niên phát biểu hưởng ứng ngày môi trường

9ah 

Phát biểu hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo

của đại diện ngư dân huyện Tuy An có hoạt động đánh bắt xa bờ

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử”

           Ngày 22/8, Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt   Nam   – những bằng chứng lịch sử” đã khai mạc tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm do Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc khẳng định và bảo vệ chủ quyền của Việt   Nam   đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

23208 hoangsatruongsa

Các bản đồ và tư liệu được trưng bày tại triển lãm lần này chủ yếu gồm các tư liệu đã được trưng bày tại các cuộc triển lãm đã được tổ chức tại Hà Tĩnh trong dịp Tuần lễ biển đảo Việt Nam năm 2013 vào tháng 6 và tại Hà Nội vào tháng 7 vừa qua. Ngoài ra, tại triển lãm này, có một số tư liệu mới được bổ sung, nhằm cung cấp các nguồn tư liệu về chủ quyền của Việt   Nam   đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa một cách hệ thống và chuẩn xác. Những tư liệu này cho thấy các Nhà nước Việt Nam, từ thời kỳ phong kiến trải qua nhiều thập kỷ bị đô hộ, xâm lược đến thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa ngày nay đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

             Ban tổ chức cho biết: Triển lãm tập trung giới thiệu các tư liệu về giai đoạn từ đầu thế kỷ XVII cho đến cuối thế kỷ XIX. Đây là thời kỳ Việt Nam khẳng định và thực thi chủ quyền của mình ở Hoàng Sa và Trường Sa một cách trọn vẹn trong hòa bình. Triển lãm trưng bày gần 150 bản đồ và nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật và ấn phẩm là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế.

             Triển lãm bao gồm các nhóm tư liệu chính: Phiên bản các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX; tập bản đồ gồm 95 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa do Việt Nam, các nước phương Tây và Trung Quốc công bố từ thế kỷ XVI đến nay; bốn cuốn Atlas (tập bản đồ chính thức) do nhà nước Trung Quốc xuất bản trong các năm 1908, 1917, 1919, 1933 cùng một số hình ảnh, tư liệu về hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Hoàng Sa và Trường Sa trong thời gian gần đây.

             Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn, Triển lãm được tổ chức với mục đích góp phần khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, giúp bạn bè quốc tế, trong đó có người dân Trung Quốc hiểu được mong muốn của nhân dân Việt Nam trong việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực. Triển lãm cũng một lần nữa khẳng định ý chí quyết tâm của người dân Việt   Nam   trong việc bảo vệ mỗi tấc đất, vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc. Triển lãm được tổ chức cũng là một cách tri ân đồng bào, đồng chí ở trong và ngoài nước đã dày công sưu tầm, lưu giữ, truyền tải tới thế hệ hôm nay và mai sau những tư liệu quý giá về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

           Triển lãm mở cửa đến ngày 29/8.


Sotnmtphuyen.gov.vn
.