Thông báo số: 25/TB-STNMT ngày 25/01/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ cát VLXD thông thường suối Cây Đu, thôn Bình Nông, xã Xuân Lâm, thị xã sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Thông báo số: 25/TB-STNMT ngày 25/01/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ cát VLXD thông thường suối Cây Đu, thôn Bình Nông, xã Xuân Lâm, thị xã sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Tải file thông báo số 25 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...