Thực hiện Công văn số 771/UBND-NC ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v tổ chức làm việc vào sáng ngày thứ bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường.

1. Thời điểm bắt đầu thực hiện:

Bắt đầu làm việc vào sáng thứ bảy, ngày 21/4/2018. Duy trì các tuần sau.

2. Tiếp nhận hồ sơ và cơ quan giải quyết:

- Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Tp Tuy Hòa và UBND TX Sông Cầu (do cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện).

- Việc giải quyết hồ sơ được thực hiện tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

tthc

3. Thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết gồm:

- Tiếp nhận và trả kết quả trong ngày TTHC trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm (đối với hồ sơ nhận trước 11 giờ) thuộc thẩm quyền của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (tại Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 02/08/2017 của UBND tỉnh Phú Yên);

         - Tiếp nhận và hẹn trả kết quả theo quy định các TTHC về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (kể cả hồ sơ đăng ký biến động) thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (tại Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên).

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của 09 huyện, thị xã, thành phố

Từ ngày 21/12 đến ngày 25/12/2017, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của 09/09 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tham dự và Chủ trì các hội nghị thẩm định có đồng chí Nguyễn Như Thức-Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Chủ tịch Hội đồng (được đ/c Nguyễn Chí Hiến-Chủ tịch Hội đồng ủy quyền), cùng các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, đại diện các đơn vị tư vấn.

khsdd2018-1

khsdd2018-2

Qua thẩm định, nhìn chung công tác chuẩn bị, chất lượng tài liệu hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 chặt chẽ hơn, chuyên nghiệp hơn năm trước; nhiều chỉ tiêu đã được UBND cấp huyện và các đơn vị tư vấn trình bày cụ thể, nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao của từ các thành viên. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số nội dung chưa đạt theo yêu cầu, nhiều công trình, dự án có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 nhưng các chủ đầu tư chưa thực hiện, việc này ảnh hưởng đến chất lượng, tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

Các hội nghị thẩm định, Chủ trì đã chỉ đạo một số nội dung để hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất, cụ thể như:

  1. 1.Về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017:

Báo cáo thuyết minh đã đánh giá cơ bản được kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 theo diện tích từng loại đất, kết quả thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, kết quả đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng theo kế hoạch đã được duyệt. Tuy báo cáo có đánh giá kết quả thực hiện các dự án đã đăng ký trong kế hoạch và nêu ra những nguyên nhân chưa thực hiện được các dự án trong năm kế hoạch. Nhưng theo số liệu Báo cáo thì tổng số dự án, công trình trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện, thị xã, thành phố đạt thấp dưới 50%, với các nguyên nhân chính như sau:

- Thiếu vốn hoặc chưa có vốn để triển khai thực hiện dự án.

- Thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư kéo dài.

- Một số chủ đầu tư đã thực hiện thu hồi, bồi thường xong hoặc đã triển khai xong dự án nhưng chưa lập thủ tục giao đất…

Chủ trì hội nghị yêu cầu báo cáo phải đánh giá cụ thể nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan đối với những tồn tại hạn chế trong thực hiện KHSDĐ 2017.

2. Đối với các dự án, công trình thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2018:

- Tổng số dự án, công trình đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện, thị xã, thành phố với số lượng mỗi đơn vị khoảng 100 dự án, công trình là rất lớn, trong khi khả năng thực hiện cần phải xem lại, vì năm 2017 kết quả thực hiện đạt thấp. Để đảm bảo tính khả thi thực hiện các dự án, công trình đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Tuy Hòa kiểm tra rà soát các dự án đăng ký trong năm 2018 phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại khoản 6 Điều 67 của Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014: thể hiện nguồn vốn, chủ trương đầu tư …

- Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm rà soát cập nhật các dự án đã được UBND Tỉnh cho phép bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017. Cập nhật, bổ sung các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 vào Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Tuy Hòa.

- Các giải pháp thực hiện Kế hoạch sử dụng đất cần cụ thể hơn, để đảm bảo tính khả thi…

Trên cơ sở kết quả thẩm định Hội đồng thẩm định đề nghị:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, chỉnh sửa các nội dung đã được thẩm định theo kết luận của hội đồng để hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất trình UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

- Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Theo dõi và báo cáo UBND Tỉnh xem xét xử lý trách nhiệm đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong trường hợp kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 không đạt kết quả theo Kế hoạch được duyệt./.

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚ YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 CẤP HUYỆN

Trong tháng 4 năm 2017, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện tổ chức họp thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 8/9 huyện, thị xã, thành phố (riêng huyện Sông Hinh chưa nộp hồ sơ).

thamdinh1

thamdinh2

Quang cảnh Hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Tham dự và chủ trì các Hội nghị thẩm định có đồng chí Nguyễn Chí Hiến - Phó Chủ tịch thường trực UBND Tỉnh – Chủ tịch Hội đồng thẩm định và đồng chí Nguyễn Như Thức-Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Chủ tịch hội đồng thẩm định, cùng các thành viên là lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành. Chủ đầu tư là lãnh đạo UBND cấp huyện.

Qua thẩm định, nhìn chung công tác chuẩn bị, chất lượng tài liệu hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được lập chặt chẽ hơn, chuyên nghiệp; nhiều nội dung đã được UBND cấp huyện và các đơn vị tư vấn trình bày cụ thể, nhận được nhiều ý kiến tốt từ hội đồng. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều nội dung chưa đạt theo yêu cầu như: một số chỉ tiêu sử dụng đất chưa đạt theo quy hoạch; chưa giải trình một số công trình, dự án có trong quy hoạch sử dụng đất nhưng các chủ đầu tư chưa thực hiện; chưa phân tích cụ thể tác động của phương án sử dụng đất đến kinh tế, xã hội và môi trường; chưa đánh giá tác động trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Qua hội nghị, Chủ tịch hội đồng thẩm định đã có các chỉ đạo cụ thể để hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, một số nội dung cụ thể như:

1. Về cơ sở pháp lý: cần bổ sung các văn bản về quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan đến quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Rà soát đánh giá cụ thể hơn một số nội dung theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 44 Luật Đất đai cho phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương.

2. Về đánh giá tình hình sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 của cấp huyện: cần bổ sung nội dung đánh giá, phân tích những tồn tại, những bất hợp lý trong việc sử dụng đất; phân tích những ưu thế nổi trội, những hạn chế đặc thù của địa phương ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội để có đủ cơ sở điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và đảm bảo tính khả thi. Rà soát đảm bảo sự thống nhất giữa Biểu 01/CH, 02/CH và phân tích, đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đặc biệt làm rõ những nguyên nhân, tồn tại dẫn đến một số chỉ tiêu sử dụng đất kỳ đầu thực hiện đạt thấp.

- Bổ sung nội dung đánh giá về việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về việc thông qua danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định của Luật Đất đai 2013. Đặc biệt là việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020:

Về nguyên tắc việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp huyện phải thực hiện đúng chỉ đạo nêu trong Nghị quyết số 134/2016/QH13 của Quốc hội, Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Bổ sung đầy đủ các công trình, dự án có sử dụng đất đã được phê duyệt trong kế hoạch trung hạn (2016-2020) vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Tiếp thu, giải trình đầy đủ những vấn đề đã nêu trong Báo cáo thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường, ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định và các tổ chức, cá nhân phản biện độc lập.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện cần phải chấp hành nghiêm túc các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 được phân bổ tại Phụ lục I kèm theo Công văn số 6462/UBND-ĐTXD ngày 15/12/2016 của UBND Tỉnh về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh. Phân tích cụ thể hơn tác động của phương án sử dụng đất đến kinh tế, xã hội và môi trường, trong đó cần làm rõ tác động đến việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tác động cụ thể đến vấn đề môi trường, đảm bảo an ninh lương thực do việc thực hiện quy hoạch,...Rà soát, chỉnh sửa hoàn thiện một số nội dung hệ thống biểu, hệ thống bản đồ theo đúng quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường như: rà soát, bổ sung đầy đủ các công trình, dự án cấp quốc gia, cấp tỉnh, đặc biệt là các công trình, dự án có sử dụng đất đã được phê duyệt trong kế hoạch trung hạn (2016-2020). Bảo đảm sự thống nhất số liệu giữa hệ thống biểu với báo cáo thuyết minh tổng hợp và bản đồ

4. Về giải pháp: các giải pháp cần được cụ thể hơn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhất là giải pháp về nguồn lực, giải quyết đời sống, việc làm cho hộ gia đình bị thu hồi đất, giải pháp về bảo vệ môi trường khi chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, giải pháp về thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao,…

Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh đề nghị UBND cấp huyện tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp huyện; trình UBND Tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường cơ quan thường trực thẩm tra) xem xét phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai./.

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức họp Thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Từ ngày 06/12 đến ngày 17/12/2016, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của 08/09 huyện, thị xã (riêng thành phố Tuy Hòa chưa nộp hồ sơ).

Tham dự và Chủ trì các hội nghị thẩm định có đồng chí Nguyễn Như Thức-Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Chủ tịch Hội đồng (được đ/c Nguyễn Chí Hiến-Chủ tịch Hội đồng ủy quyền), cùng các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã.

hop1

hop2

Qua thẩm định, nhìn chung công tác chuẩn bị, chất lượng tài liệu hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất được chặt chẽ hơn, chuyên nghiệp hơn năm trước; nhiều nội dung đã được UBND cấp huyện và các đơn vị tư vấn trình bày cụ thể, nhận được nhiều ý kiến tốt từ hội đồng. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số nội dung chưa đạt theo yêu cầu, nhiều công trình, dự án có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 nhưng các chủ đầu tư chưa thực hiện, việc này ảnh hưởng đến chất lượng, tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

Qua hội nghị, Chủ trì Hội nghị thẩm định đã có các chỉ đạo một số nội dung để hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất, cụ thể như:

Về nội dung kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016:

- Bổ sung các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh. Bổ sung các Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của cấp huyện. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng năm 2017 của cấp huyện; các chương trình, nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, UBND cấp huyện trong năm 2017. Các Quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện kể từ năm 2017.

- Điều chỉnh về bố cục báo cáo thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cho đúng quy định.

- Về đánh giá kết quả thực hiện: các loại đất trong năm kế hoạch, kế hoạch thu hồi đất, kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (theo các Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 1 của Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 08/11/2016). Phải phân tích kết quả đạt được đến năm 2016 so với kế hoạch; nêu rõ tỷ lệ thực hiện; các nguyên nhân không đạt được theo kế hoạch được duyệt. Đánh giá việc thực hiện các dự án, công trình theo danh mục kèm theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016, tổng hợp các dự án theo quy mô dự án, theo từng đối tượng chủ đầu tư như: cấp trung ương; cấp tỉnh; cấp huyện, xã; dự án ngoài ngân sách để đánh giá, làm rõ và nguyên nhân cụ thể). Bổ sung thêm các biểu mẫu để thể hiện chi tiết việc thực hiện các dự án công trình trong năm 2016.

- Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016; Đánh giá nguyên nhân của những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017

- Về bố cục, đề mục đề nghị thực hiện theo Mu 5.7/BC-KH ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT.

- Về nhu cầu sử dụng đất cho các ngành lĩnh vực: Số lượng dự án đăng ký trong năm 2017 là tương đối lớn yêu cầu rà soát cụ thể các dự án công trình trước khi đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 (bảo đảm phải có vốn thực hiện trong năm kế hoạch, có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, văn bản chỉ đạo cấp có thẩm quyền như của Trung ương hoặc UBND Tỉnh, nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân…) để đảm bảo được tính khả thi trong thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 (ngoài biểu danh mục công trình theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phải có phụ biểu để thể hiện rõ các nội dung). Trường hợp công trình, dự án có khả năng triển khai thực hiện trong năm kế hoạch 2017 nhưng đến thời điểm hiện nay chưa được ghi vốn thực hiện, thì các Chủ đầu tư phải có văn bản cam kết với UBND cấp huyện; chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân Tỉnh, UBND Tỉnh về nội dung cam kết nếu không triển khai thực hiện.Trong báo cáo thuyết minh cơ bản đã thể hiện rõ nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân. Tuy nhiên cần phải nêu và luận chứng diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng, diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang trong năm kế hoạch. Ngoài ra đề nghị UBND huyện Phú Hòa kiểm tra, rà soát số dự án, công trình được bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 tại Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND Tỉnh, trường hợp trong năm 2016 chưa thực hiện hết nay có nhu cầu tiếp tục thực hiện đề nghị đưa vào danh sách các dự án, công trình chuyển sang năm 2017.

- Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất: Yêu cầu các chỉ tiêu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 phải đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh, các trường hợp phát sinh chỉ tiêu sử dụng đất năm 2017 không phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh đề nghị cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Phần này cần tính toán các chỉ tiêu sử dụng đất thật chính xác, để có căn cứ tính toán các phương án như chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích. Chỉ tiêu sử dụng đất phải phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã. Bổ sung nội dung xác định các loại đất chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại các điểm a, b, c, d và e Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai năm 2013 trong năm kế hoạch 2017 đến từng đơn vị hành chính cấp xã. Cần lập bảng liệt kê các nội dung các điểm a, b, c, d và e Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai năm 2013. Bổ sung bảng hoặc biểu các dự án công trình đã hoàn thành xong việc đầu tư xây dựng nhưng chưa hoàn tất thủ tục về đất đai. Đề nghị thể hiện rõ chủ đầu tư là đơn vị nào, nêu rõ nguyên nhân đến nay vẫn chưa lập thủ tục về đất đai, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện thực hiện thủ tục về đất đai.

Về nội dung giải pháp tổ chức thực hiện: đề nghị chỉnh sửa bổ sung. Ngoài giải pháp thực hiện mang tính chất chung, cần đánh giá các nội dung của giải pháp, kiến nghị cho cụ thể và phù hợp với tính chất đặc thù của địa phương, bám sát vào các tồn tại, nguyên nhân để đánh giá, đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể, phù hợp; các giải pháp phải thể hiện cụ thể các nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm các ngành trong việc quản lý, thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Yêu cầu chỉnh sửa, tiếp thu ý kiến góp ý của phản biện 1, phản biện 2, báo cáo thẩm định của Chi cục Quản lý đất đai, thành viên Hội đồng và các cơ quan có liên quan.

Hội đồng thẩm định giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đôn đốc UBND cấp huyện chỉnh sửa các nội dung đã được thẩm định, kết luận theo yêu cầu và kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất trình UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định./.

Tổ chức lớp bồi dưỡng chức danh công chức Địa chính-Nông nghiệp-Tài nguyên& Môi trường cấp xã

Thực hiện kế hoạch số 11/KH-UBND, ngày 20/01/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2016-2020 theo đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên năm 2016, sáng ngày 15/11/2016 tại Trường Chính trị tỉnh Phú Yên, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh Phú Yên tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về Địa chính-Nông nghiệp-Tài nguyên & Môi trường cho công chức cấp xã.

hoctap1

hoctap2

           Tham dự lớp bồi dưỡng có 88 cán bộ, công chức cấp xã của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

          Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 15/11/2016 - 15/12/2016. Có 18 chuyên đề được báo cáo, bao gồm:

1. Quy hoạch- kế hoạch sử dụng đất.

2. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

3. Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về đo đạc và bản đồ địa chính.

4. Sử dụng bản đồ địa chính.

5. Chỉnh lý bản đồ địa chính.

6. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu-lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận

7. Đăng ký biến động sau khi cấp giấy chứng nhận.

8. Thống kê – kiểm kê đất đai.

9. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu tố về đất đai ở cơ sở.

10. Thanh tra, kiểm tra bảo vệ môi trường cơ sở.

11. Thanh tra kiểm tra tài nguyên nước và khoáng sản ở cơ sở.

12. Khái quát chung về quản lý hành chính nhà nước.

13. Quản lý nhà nước về đất đai.

14. Quản lý môi trường về một số quy định về bảo vệ môi trường.

15. Quản lý môi trường cho vùng đồng bằng ven biển.

16. Quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

17. Quản lý nhà nước về khoáng sản.

18. Thảo luận.

Tổ chức lớp bồi dưỡng giúp cho cán bộ, công chức cấp xã nâng cao kỹ năng nghiệp vụ từ đó tham mưu tốt hơn cho UBND cấp xã trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp – Địa chính - Tài nguyên & Môi trường tại địa phương./.

Sotnmtphuyen.gov.vn
...