SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚ YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 CẤP HUYỆN

Trong tháng 4 năm 2017, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện tổ chức họp thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 8/9 huyện, thị xã, thành phố (riêng huyện Sông Hinh chưa nộp hồ sơ).

thamdinh1

thamdinh2

Quang cảnh Hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Tham dự và chủ trì các Hội nghị thẩm định có đồng chí Nguyễn Chí Hiến - Phó Chủ tịch thường trực UBND Tỉnh – Chủ tịch Hội đồng thẩm định và đồng chí Nguyễn Như Thức-Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Chủ tịch hội đồng thẩm định, cùng các thành viên là lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành. Chủ đầu tư là lãnh đạo UBND cấp huyện.

Qua thẩm định, nhìn chung công tác chuẩn bị, chất lượng tài liệu hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được lập chặt chẽ hơn, chuyên nghiệp; nhiều nội dung đã được UBND cấp huyện và các đơn vị tư vấn trình bày cụ thể, nhận được nhiều ý kiến tốt từ hội đồng. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều nội dung chưa đạt theo yêu cầu như: một số chỉ tiêu sử dụng đất chưa đạt theo quy hoạch; chưa giải trình một số công trình, dự án có trong quy hoạch sử dụng đất nhưng các chủ đầu tư chưa thực hiện; chưa phân tích cụ thể tác động của phương án sử dụng đất đến kinh tế, xã hội và môi trường; chưa đánh giá tác động trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Qua hội nghị, Chủ tịch hội đồng thẩm định đã có các chỉ đạo cụ thể để hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, một số nội dung cụ thể như:

1. Về cơ sở pháp lý: cần bổ sung các văn bản về quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan đến quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Rà soát đánh giá cụ thể hơn một số nội dung theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 44 Luật Đất đai cho phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương.

2. Về đánh giá tình hình sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 của cấp huyện: cần bổ sung nội dung đánh giá, phân tích những tồn tại, những bất hợp lý trong việc sử dụng đất; phân tích những ưu thế nổi trội, những hạn chế đặc thù của địa phương ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội để có đủ cơ sở điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và đảm bảo tính khả thi. Rà soát đảm bảo sự thống nhất giữa Biểu 01/CH, 02/CH và phân tích, đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đặc biệt làm rõ những nguyên nhân, tồn tại dẫn đến một số chỉ tiêu sử dụng đất kỳ đầu thực hiện đạt thấp.

- Bổ sung nội dung đánh giá về việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về việc thông qua danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định của Luật Đất đai 2013. Đặc biệt là việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020:

Về nguyên tắc việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp huyện phải thực hiện đúng chỉ đạo nêu trong Nghị quyết số 134/2016/QH13 của Quốc hội, Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Bổ sung đầy đủ các công trình, dự án có sử dụng đất đã được phê duyệt trong kế hoạch trung hạn (2016-2020) vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Tiếp thu, giải trình đầy đủ những vấn đề đã nêu trong Báo cáo thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường, ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định và các tổ chức, cá nhân phản biện độc lập.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện cần phải chấp hành nghiêm túc các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 được phân bổ tại Phụ lục I kèm theo Công văn số 6462/UBND-ĐTXD ngày 15/12/2016 của UBND Tỉnh về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh. Phân tích cụ thể hơn tác động của phương án sử dụng đất đến kinh tế, xã hội và môi trường, trong đó cần làm rõ tác động đến việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tác động cụ thể đến vấn đề môi trường, đảm bảo an ninh lương thực do việc thực hiện quy hoạch,...Rà soát, chỉnh sửa hoàn thiện một số nội dung hệ thống biểu, hệ thống bản đồ theo đúng quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường như: rà soát, bổ sung đầy đủ các công trình, dự án cấp quốc gia, cấp tỉnh, đặc biệt là các công trình, dự án có sử dụng đất đã được phê duyệt trong kế hoạch trung hạn (2016-2020). Bảo đảm sự thống nhất số liệu giữa hệ thống biểu với báo cáo thuyết minh tổng hợp và bản đồ

4. Về giải pháp: các giải pháp cần được cụ thể hơn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhất là giải pháp về nguồn lực, giải quyết đời sống, việc làm cho hộ gia đình bị thu hồi đất, giải pháp về bảo vệ môi trường khi chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, giải pháp về thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao,…

Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh đề nghị UBND cấp huyện tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp huyện; trình UBND Tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường cơ quan thường trực thẩm tra) xem xét phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai./.

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức họp Thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Từ ngày 06/12 đến ngày 17/12/2016, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của 08/09 huyện, thị xã (riêng thành phố Tuy Hòa chưa nộp hồ sơ).

Tham dự và Chủ trì các hội nghị thẩm định có đồng chí Nguyễn Như Thức-Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Chủ tịch Hội đồng (được đ/c Nguyễn Chí Hiến-Chủ tịch Hội đồng ủy quyền), cùng các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã.

hop1

hop2

Qua thẩm định, nhìn chung công tác chuẩn bị, chất lượng tài liệu hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất được chặt chẽ hơn, chuyên nghiệp hơn năm trước; nhiều nội dung đã được UBND cấp huyện và các đơn vị tư vấn trình bày cụ thể, nhận được nhiều ý kiến tốt từ hội đồng. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số nội dung chưa đạt theo yêu cầu, nhiều công trình, dự án có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 nhưng các chủ đầu tư chưa thực hiện, việc này ảnh hưởng đến chất lượng, tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

Qua hội nghị, Chủ trì Hội nghị thẩm định đã có các chỉ đạo một số nội dung để hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất, cụ thể như:

Về nội dung kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016:

- Bổ sung các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh. Bổ sung các Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của cấp huyện. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng năm 2017 của cấp huyện; các chương trình, nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, UBND cấp huyện trong năm 2017. Các Quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện kể từ năm 2017.

- Điều chỉnh về bố cục báo cáo thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cho đúng quy định.

- Về đánh giá kết quả thực hiện: các loại đất trong năm kế hoạch, kế hoạch thu hồi đất, kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (theo các Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 1 của Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 08/11/2016). Phải phân tích kết quả đạt được đến năm 2016 so với kế hoạch; nêu rõ tỷ lệ thực hiện; các nguyên nhân không đạt được theo kế hoạch được duyệt. Đánh giá việc thực hiện các dự án, công trình theo danh mục kèm theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016, tổng hợp các dự án theo quy mô dự án, theo từng đối tượng chủ đầu tư như: cấp trung ương; cấp tỉnh; cấp huyện, xã; dự án ngoài ngân sách để đánh giá, làm rõ và nguyên nhân cụ thể). Bổ sung thêm các biểu mẫu để thể hiện chi tiết việc thực hiện các dự án công trình trong năm 2016.

- Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016; Đánh giá nguyên nhân của những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017

- Về bố cục, đề mục đề nghị thực hiện theo Mu 5.7/BC-KH ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT.

- Về nhu cầu sử dụng đất cho các ngành lĩnh vực: Số lượng dự án đăng ký trong năm 2017 là tương đối lớn yêu cầu rà soát cụ thể các dự án công trình trước khi đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 (bảo đảm phải có vốn thực hiện trong năm kế hoạch, có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, văn bản chỉ đạo cấp có thẩm quyền như của Trung ương hoặc UBND Tỉnh, nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân…) để đảm bảo được tính khả thi trong thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 (ngoài biểu danh mục công trình theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phải có phụ biểu để thể hiện rõ các nội dung). Trường hợp công trình, dự án có khả năng triển khai thực hiện trong năm kế hoạch 2017 nhưng đến thời điểm hiện nay chưa được ghi vốn thực hiện, thì các Chủ đầu tư phải có văn bản cam kết với UBND cấp huyện; chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân Tỉnh, UBND Tỉnh về nội dung cam kết nếu không triển khai thực hiện.Trong báo cáo thuyết minh cơ bản đã thể hiện rõ nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân. Tuy nhiên cần phải nêu và luận chứng diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng, diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang trong năm kế hoạch. Ngoài ra đề nghị UBND huyện Phú Hòa kiểm tra, rà soát số dự án, công trình được bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 tại Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND Tỉnh, trường hợp trong năm 2016 chưa thực hiện hết nay có nhu cầu tiếp tục thực hiện đề nghị đưa vào danh sách các dự án, công trình chuyển sang năm 2017.

- Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất: Yêu cầu các chỉ tiêu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 phải đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh, các trường hợp phát sinh chỉ tiêu sử dụng đất năm 2017 không phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh đề nghị cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Phần này cần tính toán các chỉ tiêu sử dụng đất thật chính xác, để có căn cứ tính toán các phương án như chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích. Chỉ tiêu sử dụng đất phải phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã. Bổ sung nội dung xác định các loại đất chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại các điểm a, b, c, d và e Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai năm 2013 trong năm kế hoạch 2017 đến từng đơn vị hành chính cấp xã. Cần lập bảng liệt kê các nội dung các điểm a, b, c, d và e Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai năm 2013. Bổ sung bảng hoặc biểu các dự án công trình đã hoàn thành xong việc đầu tư xây dựng nhưng chưa hoàn tất thủ tục về đất đai. Đề nghị thể hiện rõ chủ đầu tư là đơn vị nào, nêu rõ nguyên nhân đến nay vẫn chưa lập thủ tục về đất đai, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện thực hiện thủ tục về đất đai.

Về nội dung giải pháp tổ chức thực hiện: đề nghị chỉnh sửa bổ sung. Ngoài giải pháp thực hiện mang tính chất chung, cần đánh giá các nội dung của giải pháp, kiến nghị cho cụ thể và phù hợp với tính chất đặc thù của địa phương, bám sát vào các tồn tại, nguyên nhân để đánh giá, đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể, phù hợp; các giải pháp phải thể hiện cụ thể các nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm các ngành trong việc quản lý, thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Yêu cầu chỉnh sửa, tiếp thu ý kiến góp ý của phản biện 1, phản biện 2, báo cáo thẩm định của Chi cục Quản lý đất đai, thành viên Hội đồng và các cơ quan có liên quan.

Hội đồng thẩm định giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đôn đốc UBND cấp huyện chỉnh sửa các nội dung đã được thẩm định, kết luận theo yêu cầu và kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất trình UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định./.

Tổ chức lớp bồi dưỡng chức danh công chức Địa chính-Nông nghiệp-Tài nguyên& Môi trường cấp xã

Thực hiện kế hoạch số 11/KH-UBND, ngày 20/01/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2016-2020 theo đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên năm 2016, sáng ngày 15/11/2016 tại Trường Chính trị tỉnh Phú Yên, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh Phú Yên tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về Địa chính-Nông nghiệp-Tài nguyên & Môi trường cho công chức cấp xã.

hoctap1

hoctap2

           Tham dự lớp bồi dưỡng có 88 cán bộ, công chức cấp xã của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

          Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 15/11/2016 - 15/12/2016. Có 18 chuyên đề được báo cáo, bao gồm:

1. Quy hoạch- kế hoạch sử dụng đất.

2. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

3. Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về đo đạc và bản đồ địa chính.

4. Sử dụng bản đồ địa chính.

5. Chỉnh lý bản đồ địa chính.

6. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu-lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận

7. Đăng ký biến động sau khi cấp giấy chứng nhận.

8. Thống kê – kiểm kê đất đai.

9. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu tố về đất đai ở cơ sở.

10. Thanh tra, kiểm tra bảo vệ môi trường cơ sở.

11. Thanh tra kiểm tra tài nguyên nước và khoáng sản ở cơ sở.

12. Khái quát chung về quản lý hành chính nhà nước.

13. Quản lý nhà nước về đất đai.

14. Quản lý môi trường về một số quy định về bảo vệ môi trường.

15. Quản lý môi trường cho vùng đồng bằng ven biển.

16. Quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

17. Quản lý nhà nước về khoáng sản.

18. Thảo luận.

Tổ chức lớp bồi dưỡng giúp cho cán bộ, công chức cấp xã nâng cao kỹ năng nghiệp vụ từ đó tham mưu tốt hơn cho UBND cấp xã trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp – Địa chính - Tài nguyên & Môi trường tại địa phương./.

Thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên

Thực hiện quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Phú Yên, sáng ngày 02/7/2016 tại Hội trường, Sở TN&MT đã long trọng tổ chức Lễ công bố tổ chức bộ máy Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) thuộc Sở TN&MT.

anhhhh1 

Toàn cảnh Lễ công bố quyết định thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai

          Tham dự Lễ công bố có đồng chí Nguyễn Như Thức, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT; đồng chí Ngô Quang Phú, Phó Giám đốc Sở TN&MT; đồng chí Trần Hoàng Thanh Quế, Phó Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở TN&MT và toàn thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức Văn phòng đăng ký cấp tỉnh, và cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 anh2

          Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở TN&MT, đồng chí Vũ Thị Minh Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Sở TN&MT đã công bố quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở TN&MT và các quyết định của Giám đốc Sở TN&MT về việc bổ nhiệm Giám đốc, các phó Giám đốc VPĐKĐĐ Sở TN&MT và Giám đốc, các Phó Giám đốc các chi nhánh cấp huyện.

          VPĐKĐĐ là đơn vị Sự nghiệp công lập trực thuộc Sở TN&MT có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Phú Yên và Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố.

          VPĐKĐĐ có chức năng thực hiện Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

          Văn phòng Đăng ký có các chi nhánh tại các huyện, thị xã, thành phố, có Giám đốc, tài khoản, con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền;…

          Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Như Thức, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT, việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở TN&MT góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân (hộ gia đình), Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

           Dưới đây một số hình ảnh bổ nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc VPĐKĐĐ và các chi nhánh cấp huyện:

anh3

anh4

anh5

anh6

anh7

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên Tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của 09 huyện, thị xã , thành phố

Từ ngày 10/03 đến ngày 17/03/2016, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của 09 huyện, thị xã, thành phố.

Tham dự và Chủ trì các hội nghị thẩm định có đồng chí Lê Văn Trúc-Phó Chủ tịch thường trực UBND Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng và đồng chí Nguyễn Như Thức-Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng, cùng các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, lãnh đạo UBND cấp huyện, đại diện các đơn vị tư vấn.

 saudieuchinh1

Quang cảnh họp thẩm định

Qua thẩm định, nhìn chung công tác chuẩn bị, chất lượng tài liệu hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của 09 huyện, thị xã, thành phố đã cơ bản thực hiện theo đúng quy định tại các quy định hiện hành (như: Luật đất đai năm 2013, nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, thông tư 29/2014/TT-BTNMT: Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất). Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một nội dung chưa đạt theo yêu cầu, nhiều công trình, dự án có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 nhưng các chủ đầu tư chưa thực hiện, việc này ảnh hưởng đến chất lượng, tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

 saudieuchinh2

 

Qua hội nghị,để hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chỉ đạo một số nội dung cụ thể như:

Các huyện, thị xã, thành phố cần đánh giá cụ thể kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 (như: các chỉ tiêu đạt được, chưa đạt được, chỉ tiêu không thực hiện, các chỉ tiêu chuyển sang năm sau, các chỉ tiêu tăng, giảm…; trong đó, nêu rõ nguyên nhân và phải đánh giá được tỷ lệ, mức độ thực hiện, các tồn tại, nguyên nhân cụ thể; tổng hợp các dự án theo quy mô dự án theo từng đối tượng chủ đầu tư như: Cấp trung ương; cấp tỉnh; cấp huyện, xã; dự án ngoài ngân sách để đánh giá, làm rõ và nguyên nhân cụ thể). Bổ sung thêm các biểu mẫu để thể hiện chi tiết việc thực hiện các dự án công trình trong năm 2015.

Các sở, ban, ngành và các Chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư các công trình, dự án cần rà soát lại, thực hiện nghiêm túc việc đăng ký danh mục công trình, dự án để đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố theo đúng hướng dẫn tại Điểm a, Điểm b, Khoản 6, Điều 67 của Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Các công trình, dự án khi đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 phải được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch 2016. (Chủ đầu tư phải cung cấp các văn bản liên quan để UBND cấp huyện kiểm tra và đưa vào kế hoạch). Trường hợp công trình, dự án có khả năng triển khai thực hiện trong năm kế hoạch 2016 nhưng đến thời điểm hiện nay chưa được ghi vốn thực hiện, thì các Chủ đầu tư phải có văn bản cam kết với UBND cấp huyện; đồng thời chịu trách nhiệm trước HĐND tỉnh, UBND tỉnh nếu không triển khai thực hiện.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư khi nhận hồ sơ thẩm định, có trách nhiệm kiểm tra, rà soát danh mục công trình, dự án mà UBND cấp huyện đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2016; lập danh sách các công trình, dự án không được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch 2016 và những năm tiếp theo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.

Đối với kế hoạch sử dụng đất năm 2016 UBND các huyện, thị xã, thành phố cần rà soát lại danh mục công trình, dự án mà các Chủ đầu tư đã đăng ký, kể cả các công trình, dự án trong đề án xây dựng nông thôn mới, đối chiếu với quy định tại Khoản 6, Điều 67 của Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để đưa vào Kế hoạch. Đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước thì phải có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Các Chủ đầu tư phải cung cấp các văn bản liên quan để UBND cấp huyện kiểm tra và đưa vào kế hoạch. Rà soát kỹ lưỡng và chịu trách nhiệm về danh mục công trình, dự án đã được đăng ký trước khi đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2016; loại bỏ những dự án không được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch 2016 (trừ trường hợp thật sự cần thiết, có khả năng thực hiện và phải có văn bản cam kết của Chủ đầu tư). Hàng năm, trước khi lập kế hoạch sử dụng đất của năm tiếp theo, UBND cấp huyện tổ chức mời các sở, ban, ngành, các Chủ đầu tư có công trình, dự án không thực hiện được trong năm kế hoạch để làm việc, đánh giá nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể, báo cáo UBND tỉnh; đồng thời hướng dẫn các Chủ đầu tư đăng ký danh mục công trình, dự án cho năm tiếp theo trên các tiêu chí cụ thể: Phải được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch, có văn bản cam kết đưa vào kế hoạch thực hiện, văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm cấp huyện, có trách nhiệm kiểm tra, rà soát danh mục công trình, dự án mà UBND cấp huyện đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm; đối chiếu với văn bản phản biện của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản có liên quan, tổ chức kiểm tra hồ sơ và đôn đốc các địa phương hoàn chỉnh kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 3/2016.

Sotnmtphuyen.gov.vn
.
Link 188bet, M88, http://bet88.info, keo bong da truc tiep