Thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Sơn Hòa

Thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Sơn Hòa

Sáng ngày 22/5/2013, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định đã tổ chức họp thẩm định  quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Sơn Hòa.

hinh 1

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Như Thức, Giám đốc Sở TNMT, Chủ tịch HĐ thẩm định, đồng chí Nguyễn Duy Dương, Phó Giám đốc Sở TNMT, Phó Chủ tịch thường trực HĐ thẩm định, cùng các thành viên HĐ thẩm định và các Sở , Ban , Ngành liên quan.

Lãnh đạo UBND huyện Sơn Hòa-Ông Phạm Đình Phụng đã ủy quyền cho đơn vị tư vấn là Phân viện QH và thiết kế Nông nghiệp Miền trung báo cáo tóm tắt việc lập quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Sơn Hòa.

Hội nghị đã nghe Báo cáo thẩm định của Chi cục Quản lý đất đai và ý kiến tham gia của các thành viên HĐ thẩm định, các Sở, Ban, Ngành, cùng với ý kiến giải trình của lãnh đạo UBND huyện Sơn Hòa.

 Kết luận Hội nghị Ông Nguyễn Duy Dương – Phó Giám đốc Sở TNMT, Phó Chủ tịch thường trực HĐ thẩm định (được Ông Nguyễn Như Thức ủy quyền) đã có ý kiến như sau:

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của huyện đã thể hiện được các nội dung theo quy định, chỉ tiêu sử dụng đất đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tuy nhiên, trong Hồ sơ quy hoạch còn một số nội dung chưa phù hợp với quy định hiện hành và thực tế của địa phương, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện theo ý kiến Hội đồng thẩm định, để được xem xét thông qua trước khi trình UBND Tỉnh xét duyệt. Cụ thể:

- Cần phân tích, đánh giá đầy đủ hơn về những mặt được, mặt chưa được và nguyên nhân tồn tại của kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010; trong đó cần làm rõ nguyên nhân vì sao kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 chưa tốt (một số loại đất đạt quá cao, một số loại đất đạt quá thấp...). Từ đó có cơ sở xác định các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; Đối với các chỉ tiêu sử dụng đất mà cấp tỉnh đã phân bổ cho địa phương, thì địa phương phải đảm bảo nguyên tắc đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng sát với chỉ tiêu đã được phân bổ. Trường hợp có tăng giảm so với chỉ tiêu đã được phân bổ thì phải giải trình cụ thể trong báo cáo thuyết minh và báo cáo cụ thể gửi Hội đồng thẩm định xem xét. Riêng đối với đất quốc phòng, đề nghị UBND huyện Sơn Hòa cần làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để thống nhất về chỉ tiêu đất quốc phòng, trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc chỉ tiêu của Chính phủ và tỉnh phân bổ cho địa phương.

- Chỉnh sửa lại các nội dung còn thiếu sót của Bản đồ hiện trạng và Bản đồ QH sử dụng đất.

Kết quả lấy phiếu thẩm định của thành viên Hội đồng: trên cơ sở 16 thành viên Hội đồng thẩm định, có mặt 13 thành viên. Kết quả thống nhất 13/13 thành viên đồng ý thông qua có chỉnh sửa về hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Sơn Hòa. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa tiếp thu ý kiến thẩm định, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Sơn Hòa.

Hội đồng thẩm định thống nhất giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ chỉnh sửa của huyện Sơn Hòa trình UBND Tinh xét duyệt (không tổ chức Hội nghị thẩm định lại)./.


Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trong năm 2013

     Tại Thông báo số 228/TB-UBND, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các sở, ngành, toàn bộ ngành Tài nguyên và Môi trường phải xác định việc hoàn thành cơ bản cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) lần đầu trong năm 2013 là nhiệm vụ chính trị quan trọng và cấp bách.

images1

Để hoàn thành nhiệm vụ này, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương cần phải ưu tiên, tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 08/11/2011 và công văn số: 3357/UBND-KT ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã tham gia phối hợp chặt chẽ để thực hiện; giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban trực thuộc nhất là Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (ĐKQSDĐ) và UBND cấp xã để đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận; đồng thời thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trường hợp quá thẩm quyền thì trao đổi qua Sở Tài nguyên và Môi trường để có hướng xử lý dứt điểm.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, trong tháng 5/2013 phải hoàn thành việc rà soát thống kê các trường hợp tồn động, khó khăn phức tạp về nguồn gốc sử dụng đất mà chưa cấp Giấy chứng nhận, trên cơ sở đó giao chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện trong năm 2013.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần quan tâm tăng cường cán bộ cho Văn phòng ĐKQSDĐ nhất là các huyện Tây Hòa, Phú Hòa, Sơn Hòa và Đồng Xuân, bảo đảm mỗi Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện phải có tối thiểu 10 người và phải được trang bị các máy móc, thiết bị tối thiểu để phục vụ yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính; bố trí đủ diện tích để đáp ứng yêu cầu làm việc cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

Đối với xã chỉ có 01 cán bộ địa chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng ĐKQSDĐ cử cán bộ tăng cường cho các xã, phối hợp với UBND xã chủ động tổ chức cho người sử dụng đất kê khai đăng ký đất đai đồng loạt mà không thụ động chờ người sử dụng đất đến làm thủ tục đăng ký như trước đây; đồng thời phối hợp với UBND xã cùng thực hiện xét duyệt hồ sơ ngay tại xã mà không phân đoạn xét duyệt, kiểm tra theo từng cấp để bảo đảm việc xét duyệt cấp Giấy chứng nhận được thực hiện nhanh gọn, không để tình trạng xét duyệt kéo dài quá thời gian quy định.

Các địa phương cần tăng cường công tác thanh tra công vụ, phát hiện, xử lý nghiêm những vụ tiêu cực của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai để người sử dụng đất hiểu và thực hiện đúng trách nhiệm đăng ký đất đai.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường cử cán bộ theo dõi địa bàn cấp huyện, tiếp tục chỉ đạo cán bộ tập trung, bám địa bàn để hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kịp thời giải quyết các vướng mắc, tồn tại, trường hợp quá thẩm quyền báo cáo UBND Tỉnh chỉ đạo. Đồng thời, trong tháng 5/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh về quy định xử lý cấp Giấy chứng nhận đối với những trường hợp người dân sử dụng đất do lấn, chiếm đất đai, địa phương giao đất trái thẩm quyền, thu tiền sử dụng đất không đúng quy định và những trường hợp đủ điều kiện tiếp tục sử dụng đất ở.

UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy định trích tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của Tỉnh để chi cho công tác quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận, lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để UBND Tỉnh, trình Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định. Cục Thuế Tỉnh chủ trì, hướng dẫn cụ thể trình tự thực hiện thủ tục về việc ghi nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận để các huyện, thị xã, thành phố thực hiện. Sở Nội vụ, tăng cường công tác thanh tra công vụ, phát hiện, xử lý nghiêm những vụ tiêu cực của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ....


Nghị định số 120/2010/NĐ-CP Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/ năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ "Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/ năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất"

ND120CP.pdf

Dân còn 'đói' thông tin đất đai

"Dân thiếu thông tin về chính sách liên quan đến đất đai... Thậm chí giá cả đền bù cũng chưa được công khai cho dân biết", ông Nguyễn Kiến Quốc (GĐ Trung tâm tư vấn pháp lý Bình Thuận) chia sẻ tại hội thảo về trao quyền pháp lý.

datbohoang

Đất đai là lĩnh vực chiếm tỷ lệ khiếu kiện nhiều nhất. Ảnh: Lê Nhung

V/v Góp ý Kế hoạch và cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc giúp Trường trực HĐND, UBND Tỉnh tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH13 ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

suadoidatdai

Sotnmtphuyen.gov.vn
...