Quyết định số: 1316/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất gạch ngói Tuynen Hòa Phú chuyển đổi từ lò gạch ngói Hoffman hiện có sang lò gạch ngói Tuynen) của công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Tuynen

Quyết định số: 1316/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất gạch ngói Tuynen Hòa Phú chuyển đổi từ lò gạch ngói Hoffman hiện có sang lò gạch ngói Tuynen) của công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Tuynen Hòa Phú.

Tải file quyết định số 1316 tại: Đây

Quyết định số: 1316/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất gạch ngói Tuynen Hòa Phú chuyển đổi từ lò gạch ngói Hoffman hiện có sang lò gạch ngói Tuynen) của công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Tuynen

Quyết định số: 1316/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất gạch ngói Tuynen Hòa Phú chuyển đổi từ lò gạch ngói Hoffman hiện có sang lò gạch ngói Tuynen) của công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Tuynen Hòa Phú.

Tải file quyết định số 1316 tại: Đây

Quyết định số: 1316/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất gạch ngói Tuynen Hòa Phú chuyển đổi từ lò gạch ngói Hoffman hiện có sang lò gạch ngói Tuynen) của công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Tuynen

Quyết định số: 1316/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất gạch ngói Tuynen Hòa Phú chuyển đổi từ lò gạch ngói Hoffman hiện có sang lò gạch ngói Tuynen) của công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Tuynen Hòa Phú.

Tải file quyết định số 1316 tại: Đây

Quyết định số: 1316/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất gạch ngói Tuynen Hòa Phú chuyển đổi từ lò gạch ngói Hoffman hiện có sang lò gạch ngói Tuynen) của công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Tuynen

Quyết định số: 1316/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất gạch ngói Tuynen Hòa Phú chuyển đổi từ lò gạch ngói Hoffman hiện có sang lò gạch ngói Tuynen) của công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Tuynen Hòa Phú.

Tải file quyết định số 1316 tại: Đây

Quyết định số: 1281/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư mở rộng công suất Nhà máy đường từ 2.300 TMN lên 3.200 TMN của Công ty Cổ phần Mía đường Tuy Hòa.

Quyết định số: 1281/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư mở rộng công suất Nhà máy đường từ 2.300 TMN lên 3.200 TMN của Công ty Cổ phần Mía đường Tuy Hòa.

Tải file quyết định số 1281 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...