THÔNG BÁO (Số: 16/TB-TTPTQĐ) ngày 19/10/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TN&MT Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2) Tên tài sản, chất lượng, giá khởi điểm đấu giá:

Quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm đối với Khu đất Ký hiệu A, đường Độc Lập, xã Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Diện tích: khoảng 9,3 ha.

   - Giá khởi điểm: > 200 tỷ đồng.

3) Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản đăng ký để được lựa chọn phải đảm bảo các yêu cầu theo bộ tiêu chí đánh giá do Trung tâm Phát triển quỹ đất quy định. Các tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tham gia tải bộ tiêu chí tại địa chỉ Website: http://www.sotnmtphuyen.gov.vn/ (Chuyên mục Đấu giá QSDĐ)

4) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

- Hồ sơ đăng ký (bao gồm phiếu đề xuất thù lao dịch vụ) được bỏ chung trong 01 phong bì có niêm phong của tổ chức đấu giá tài sản, gửi về Trung tâm PTQĐ đúng thời gian quy định.

- Thời gian: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút, ngày 30/10/2018. Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì phải được báo chuyển phát đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 31/10/2018 căn cứ theo dấu bưu cục phát hành.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp. Tuy Hòa (trong giờ hành chính).

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Thông báo số 16/TB-PTQĐ ngày 19/10/2018)

STT

TÊN TIÊU CHÍ

YÊU CẦU

SỐ ĐIỂM

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá: (tối đa 1 điểm)

1

Có phòng đấu giá đáp ứng điều kiện tổ chức cuộc đấu giá

Tự có hoặc thuê ngoài (thể hiện trong phương án đấu giá)

0,5 điểm

2

Cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện tiếp nhận và bảo quản hồ sơ

- Có trụ sở địa chỉ rõ ràng, có phòng làm việc cho lãnh đạo, nhân viên.

0,17 điểm

- Có nơi tiếp khách.

0,17 điểm

- Trang thiết bị: tủ đựng hồ sơ kiên cố, máy vi tính, ...

0,16 điểm

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (chấm chọn một trong 2 tiêu chí - tối đa 1 điểm)

1

Có phương án đấu giá nhưng không đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng dìm giá

 

0,2 điểm

2

Có phương án đấu giá và có đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng dìm giá

 

1 điểm

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản (tối đa 4 điểm)

1

Năng lực của tổ chức đấu giá (tối đa 1,5 điểm)

Số lượng đấu giá viên: từ 02 đấu giá viên trở lên

0,5 điểm

Hiệu quả đấu giá tính theo tỷ lệ % tăng thêm so với giá khởi điểm (tính cho khối lượng bình quân giai đoạn 5 năm đến trước thời điểm công khai lựa chọn TCĐG)

- Tăng dưới 10%: 0,5 điểm

- Tăng từ 10% trở lên: 1 điểm

2

Kinh nghiệm của tổ chức đấu giá (tối đa 1 điểm)

Số lượng hợp đồng đấu giá QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã đấu giá thành công (trong và ngoài tỉnh nếu có), tính từ năm 2015 đến thời điểm công khai lựa chọn TCĐGTS

- Dưới 20 HĐ: 0,5 điểm

- Từ 20 HĐ trở lên: 1 điểm

3

Uy tín của tổ chức đấu giá (tối đa 1,5 điểm)

Số lượng hợp đồng đấu giá QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã ký kết (trong và ngoài tỉnh nếu có), tính từ năm 2015 đến thời điểm công khai lựa chọn TCĐGTS

- Dưới 20 HĐ: 0,5 điểm

- Từ 20 - 40 HĐ: 1 điểm

- Trên 40 HĐ: 1,5 điểm

IV

Đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp (tối đa 4 điểm)

1

Đề xuất mức hưởng thù lao dịch vụ đấu giá tài sản - mức cố định (tối đa 2 điểm)

Các mức thù lao dịch vụ cố định theo Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính

- 90% đến 100%: 0 điểm

- 80 đến < 90%:   0,4 điểm

- 60 đến < 80%:   0,8 điểm

- 40 đến < 60%:   1,2 điểm

- 20 đến < 40%:  1,6 điểm

- Dưới 20%     :   2 điểm

2

Đề xuất mức hưởng thù lao dịch vụ đấu giá tài sản - phần chênh lệch so với giá khởi điểm (tối đa 2 điểm)

Theo Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính, tổ chức ĐGTS được hưởng 1% phần chênh lệch giá trị theo giá trúng đấu giá so giá khởi điểm.

- 0,9% đến 1%   :   0 điểm

- 0,8 đến < 0,9% : 0,4 điểm

- 0,6 đến < 0,8% : 0,8 điểm

- 0,4 đến < 0,6% : 1,2 điểm

- 0,2 đến < 0,4% : 1,6 điểm

- Dưới 0,2%       : 2 điểm

V

Tiêu chí khác (không tính điểm)

1

Không xem xét lựa chọn tổ chức đấu giá trong các trường hợp:

- Đã bị xử lý hành chính (có quyết định xử phạt) trong hoạt động đấu giá trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm công khai chọn tổ chức ĐGTS.

- Có tổng số điểm chấm thấp hơn 5 điểm.

2

Các điểm ưu tiên khi lựa chọn TCĐG (tính từ 1 đến 2):

Ưu tiên 1: Nếu có từ 02 tổ chức đấu giá trở lên có tổng số điểm chấm bằng nhau; thì ưu tiên lựa chọn tổ chức đề xuất hưởng mức thù lao dịch vụ thấp hơn (tại mục IV.1).

Ưu tiên 2: Nếu có từ 02 tổ chức đấu giá trở lên có tổng số điểm bằng nhau và đồng thời đề xuất hưởng thù lao dịch vụ (tại mục IV.1) bằng nhau; thì ưu tiên lựa chọn tổ chức có tổng số điểm của Phần III (năng lực, kinh nghiệm, uy tín) cao hơn.

3

Trường hợp có từ 02 tổ chức đấu giá trở lên được chấm điểm ngang bằng nhau và đồng thời cũng bằng nhau về các mức ưu tiên; thì sẽ tổ chức bốc thăm để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản


THÔNG BÁO (Số: 15/TB-TTPTQĐ) của Trung tâm phát triển Quỹ đất thuộc Sở TN&MT Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2) Tên tài sản, chất lượng, giá khởi điểm đấu giá:

Quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm đối với Khu đất phía Bắc sân bay Tuy Hòa (đường Hùng Vương nối dài) tại phường Phú Đông, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Diện tích: khoảng 2,67 ha.

   - Giá khởi điểm: > 120 tỷ đồng.

3) Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản đăng ký để được lựa chọn phải đảm bảo các yêu cầu theo bộ tiêu chí đánh giá do Trung tâm Phát triển quỹ đất quy định. Các tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tham gia tải bộ tiêu chí tại địa chỉ Website: http://www.sotnmtphuyen.gov.vn/ (Chuyên mục Đấu giá QSDĐ)

4) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

- Hồ sơ đăng ký (bao gồm phiếu đề xuất thù lao dịch vụ) được bỏ chung trong 01 phong bì có niêm phong của tổ chức đấu giá tài sản, gửi về Trung tâm PTQĐ đúng thời gian quy định.

- Thời gian: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút, ngày 30/10/2018. Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì phải được báo chuyển phát đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 31/10/2018 căn cứ theo dấu bưu cục phát hành.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp. Tuy Hòa (trong giờ hành chính).

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Thông báo số 15/TB-PTQĐ ngày 19/10/2018)

STT

TÊN TIÊU CHÍ

YÊU CẦU

SỐ ĐIỂM

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá: (tối đa 1 điểm)

1

Có phòng đấu giá đáp ứng điều kiện tổ chức cuộc đấu giá

Tự có hoặc thuê ngoài (thể hiện trong phương án đấu giá)

0,5 điểm

2

Cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện tiếp nhận và bảo quản hồ sơ

- Có trụ sở địa chỉ rõ ràng, có phòng làm việc cho lãnh đạo, nhân viên.

0,17 điểm

- Có nơi tiếp khách.

0,17 điểm

- Trang thiết bị: tủ đựng hồ sơ kiên cố, máy vi tính, ...

0,16 điểm

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (chấm chọn một trong 2 tiêu chí - tối đa 1 điểm)

1

Có phương án đấu giá nhưng không đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng dìm giá

 

0,2 điểm

2

Có phương án đấu giá và có đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng dìm giá

 

1 điểm

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản (tối đa 4 điểm)

1

Năng lực của tổ chức đấu giá (tối đa 1,5 điểm)

Số lượng đấu giá viên: từ 02 đấu giá viên trở lên

0,5 điểm

Hiệu quả đấu giá tính theo tỷ lệ % tăng thêm so với giá khởi điểm (tính cho khối lượng bình quân giai đoạn 5 năm đến trước thời điểm công khai lựa chọn TCĐG)

- Tăng dưới 10%: 0,5 điểm

- Tăng từ 10% trở lên: 1 điểm

2

Kinh nghiệm của tổ chức đấu giá (tối đa 1 điểm)

Số lượng hợp đồng đấu giá QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã đấu giá thành công (trong và ngoài tỉnh nếu có), tính từ năm 2015 đến thời điểm công khai lựa chọn TCĐGTS

- Dưới 20 HĐ: 0,5 điểm

- Từ 20 HĐ trở lên: 1 điểm

3

Uy tín của tổ chức đấu giá (tối đa 1,5 điểm)

Số lượng hợp đồng đấu giá QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã ký kết (trong và ngoài tỉnh nếu có), tính từ năm 2015 đến thời điểm công khai lựa chọn TCĐGTS

- Dưới 20 HĐ: 0,5 điểm

- Từ 20 - 40 HĐ: 1 điểm

- Trên 40 HĐ: 1,5 điểm

IV

Đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp (tối đa 4 điểm)

1

Đề xuất mức hưởng thù lao dịch vụ đấu giá tài sản - mức cố định (tối đa 2 điểm)

Các mức thù lao dịch vụ cố định theo Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính

- 90% đến 100%: 0 điểm

- 80 đến < 90%:   0,4 điểm

- 60 đến < 80%:   0,8 điểm

- 40 đến < 60%:   1,2 điểm

- 20 đến < 40%:   1,6 điểm

- Dưới 20%     :   2 điểm

2

Đề xuất mức hưởng thù lao dịch vụ đấu giá tài sản - phần chênh lệch so với giá khởi điểm (tối đa 2 điểm)

Theo Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính, tổ chức ĐGTS được hưởng 1% phần chênh lệch giá trị theo giá trúng đấu giá so giá khởi điểm.

- 0,9% đến 1%   :   0 điểm

- 0,8 đến < 0,9% : 0,4 điểm

- 0,6 đến < 0,8% : 0,8 điểm

- 0,4 đến < 0,6% : 1,2 điểm

- 0,2 đến < 0,4% : 1,6 điểm

- Dưới 0,2%       : 2 điểm

V

Tiêu chí khác (không tính điểm)

1

Không xem xét lựa chọn tổ chức đấu giá trong các trường hợp:

- Đã bị xử lý hành chính (có quyết định xử phạt) trong hoạt động đấu giá trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm công khai chọn tổ chức ĐGTS.

- Có tổng số điểm chấm thấp hơn 5 điểm.

2

Các điểm ưu tiên khi lựa chọn TCĐG (tính từ 1 đến 2):

Ưu tiên 1: Nếu có từ 02 tổ chức đấu giá trở lên có tổng số điểm chấm bằng nhau; thì ưu tiên lựa chọn tổ chức đề xuất hưởng mức thù lao dịch vụ thấp hơn (tại mục IV.1).

Ưu tiên 2: Nếu có từ 02 tổ chức đấu giá trở lên có tổng số điểm bằng nhau và đồng thời đề xuất hưởng thù lao dịch vụ (tại mục IV.1) bằng nhau; thì ưu tiên lựa chọn tổ chức có tổng số điểm của Phần III (năng lực, kinh nghiệm, uy tín) cao hơn.

3

Trường hợp có từ 02 tổ chức đấu giá trở lên được chấm điểm ngang bằng nhau và đồng thời cũng bằng nhau về các mức ưu tiên; thì sẽ tổ chức bốc thăm để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản


THÔNG BÁO (Số 14/TB-TTPTQĐ), ngày 17/10/2018 của Trung tâm phát triển quĩ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2) Tên tài sản, chất lượng, giá khởi điểm đấu giá:

Quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm đối với Khu đất thu hồi của dự án: Cơ sở chế biến thuỷ sản của Công ty TNHH Phương Lan (nay là Công ty TNHH Nam Trung Hải) tại thôn Hoà An, xã Xuân Hoà, thị xã Sông Cầu.

- Diện tích: 9.138 m2.

   - Giá khởi điểm: 4.435.900.000 đồng (Bốn tỷ bốn trăm ba lăm triệu chín trăm nghìn đồng)

3) Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản đăng ký để được lựa chọn phải đảm bảo các yêu cầu theo bộ tiêu chí đánh giá do Trung tâm Phát triển quỹ đất quy định. Các tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tham gia lựa chọn liên hệ Trung tâm PTQĐ để được cung cấp bộ tiêu chí này hoặc tải về tại địa chỉ Website: http://www.sotnmtphuyen.gov.vn/ (Chuyên mục Đấu giá QSDĐ)

4) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

Thời gian: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút, ngày 27/10/2018.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp. Tuy Hòa (trong giờ hành chính).

         Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại đơn vị: 0257.2240536 (gặp anh An hoặc anh Quyền).

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

STT

TÊN TIÊU CHÍ

YÊU CẦU

SỐ ĐIỂM

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá: (tối đa 1 điểm)

1

Có phòng đấu giá đáp ứng điều kiện tổ chức cuộc đấu giá

Tự có hoặc thuê ngoài (thể hiện trong phương án đấu giá)

0,5 điểm

2

Cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện tiếp nhận và bảo quản hồ sơ

- Có trụ sở địa chỉ rõ ràng, có phòng làm việc cho lãnh đạo, nhân viên.

0,17 điểm

- Có nơi tiếp khách.

0,17 điểm

- Trang thiết bị: tủ đựng hồ sơ kiên cố, máy vi tính, ...

0,16 điểm

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (chấm chọn một trong 2 tiêu chí - tối đa 1 điểm)

1

Có phương án đấu giá nhưng không đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng dìm giá

 

0,2 điểm

2

Có phương án đấu giá và có đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng dìm giá

 

1 điểm

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản (tối đa 4 điểm)

1

Năng lực của tổ chức đấu giá (tối đa 1,5 điểm)

Số lượng đấu giá viên: có từ 02 đấu giá viên trở lên

0,5 điểm

Hiệu quả đấu giá tính theo tỷ lệ % tăng thêm so với giá khởi điểm (tính cho khối lượng bình quân giai đoạn 5 năm đến trước thời điểm công khai lựa chọn TCĐG)

- Tăng dưới 10%: 0,5 điểm

- Tăng từ 10% trở lên: 1 điểm

2

Kinh nghiệm của tổ chức đấu giá (tối đa 1 điểm)

Số lượng hợp đồng đấu giá QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã đấu giá thành công (trong và ngoài tỉnh nếu có), tính từ năm 2015 đến thời điểm công khai lựa chọn TCĐGTS

- Dưới 20 HĐ: 0,5 điểm

- Từ 20 HĐ trở lên: 1 điểm

3

Uy tín của tổ chức đấu giá (tối đa 1,5 điểm)

Số lượng hợp đồng đấu giá QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã ký kết (trong và ngoài tỉnh nếu có), tính từ năm 2015 đến thời điểm công khai lựa chọn TCĐGTS

- Dưới 20 HĐ: 0,5 điểm

- Từ 20 - 40 HĐ: 1 điểm

- Trên 40 HĐ: 1,5 điểm

IV

Đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp (tối đa 4 điểm)

1

Đề xuất mức hưởng thù lao dịch vụ đấu giá tài sản - mức cố định (tối đa 2 điểm)

Các mức thù lao dịch vụ cố định theo Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính

- 90% đến 100%: 0 điểm

- 80 đến < 90%:   0,5 điểm

- 60 đến < 80%:   1,0 điểm

- 40 đến < 60%:   1,5 điểm

- Dưới 40%:        2,0 điểm

2

Đề xuất mức hưởng thù lao dịch vụ đấu giá tài sản - phần chênh lệch so với giá khởi điểm (tối đa 2 điểm)

Theo Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính, tổ chức ĐGTS được hưởng 1% phần chênh lệch giá trị theo giá trúng đấu giá so giá khởi điểm.

- 0,9% đến 1%   : 0 điểm

- 0,8 đến < 0,9% : 0,5 điểm

- 0,6 đến < 0,8% : 1,0 điểm

- 0,4 đến < 0,6% : 1,5 điểm

- Dưới 0,4% :        2,0 điểm

 

V

Tiêu chí khác (không tính điểm)

1

Không xem xét lựa chọn tổ chức đấu giá trong các trường hợp:

- Đã bị xử lý hành chính (có quyết định xử phạt) trong hoạt động đấu giá trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm công khai chọn tổ chức ĐGTS.

- Có tổng số điểm chấm thấp hơn 5 điểm.

2

Các điểm ưu tiên khi lựa chọn TCĐG (tính từ 1 đến 2):

Ưu tiên 1: Nếu có từ 02 tổ chức đấu giá trở lên có tổng số điểm chấm bằng nhau; thì ưu tiên lựa chọn tổ chức đề xuất hưởng mức thù lao dịch vụ thấp hơn (tại mục IV.1).

Ưu tiên 2: Nếu có từ 02 tổ chức đấu giá trở lên có tổng số điểm bằng nhau và đồng thời đề xuất hưởng thù lao dịch vụ (tại mục IV.1) bằng nhau; thì ưu tiên lựa chọn tổ chức có tổng số điểm của Phần III (năng lực, kinh nghiệm, uy tín) cao hơn.

3

Trường hợp có từ 02 tổ chức đấu giá trở lên được chấm điểm ngang bằng nhau và đồng thời cũng bằng nhau về các mức ưu tiên; thì sẽ tổ chức bốc thăm để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản


THÔNG BÁO (SỐ: 83/TTPTQĐ): Công khai việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo thông báo số 502/TB-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên.

Tải file Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và 2019 của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tại: Đây

THÔNG BÁO (SỐ: 82/TB-TTPTQĐ): Công khai việc tổ chức đấu giá QSDĐ khu đất thu hồi CHXD An Phú cũ

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Thực hiện Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt Phương án đấu giá và tổ chức triển khai đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm đối với Khu đất thu hồi cửa hàng xăng dầu An Phú, thành phố Tuy Hòa; Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh V/v Điều chỉnh nội dung Phương án đấu giá ban hành kèm theo Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 31/8/2017.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 73 Phạm Ngọc Thạch, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, Tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

3. Tên tài sản đấu giá:

- Tên tài sản hoặc danh mục tài sản: Quyền sử dụng đất: Khu đất thu hồi Cửa hàng xăng dầu An Phú tại Quốc lộ 1A, xã An Phú, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.

- Vị trí : Khu đất tọa lạc tại Quốc lộ 1A, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Giới hạn tiếp cận:

+ Đông giáp:         Quốc lộ 1A (rộng 52 mét);

+ Tây giáp:           Đất chưa sử dụng;

+ Nam giáp:          Khu dân cư;

+ Bắc giáp:           Đường mòn hiện có

- Diện tích đất đấu giá:    858 m2

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ (TMD)

- Hình thức đấu giá: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 50 (năm mươi) năm.

+ Chức năng khu đất: Đất thương mại dịch vụ

          + Mật độ xây dựng: tối đa 60%

          + Chỉ giới đường đỏ: Cách tim Quốc lộ 1A là 26m

          + Chỉ giới xây dựng:

  • Mặt tiếp giáp Quốc lộ 1A: Cách chỉ giới đường đỏ 07m
  • Các mặt còn lại cách ranh giới khu đất tối thiểu 03m

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá: từ ngày 26/9/2018 – 16/10/2018;

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: xã An Phú, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/9/2018 đến 17 giờ 00, ngày 16/10/2018.

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

6. Giá khởi điểm của khu đất đấu giá (bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và tài sản còn lại trên đất): 1.472.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm bảy mươi hai triệu đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000đồng/hồ sơ;

- Tiền đặt trước: 294.400.000đồng/hồ sơ

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên số: 5901.0000.312584 - Tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Phú Yên.

- Khoản tiền đặt trước nếu trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc trừ vào tiền mua tài sản; nếu không trúng đấu giá trả lại cho người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá hoặc thời hạn khác do các bên thỏa thuận.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đấu giá tài sản: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 25 tháng 10 năm 2018.

- Địa điểm đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

          - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (mẫu có tại Trung tâm);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức kinh tế); Hộ khẩu và Chứng minh nhân dân (đối với hộ gia đình, cá nhân);

+ Báo cáo dự án đầu tư (có thể nộp bản tóm tắt) hoặc báo cáo đề xuất dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; trong đó nêu rõ tổng mức đầu tư (bao gồm tiền thuê đất trúng đấu giá) không thấp hơn 4.000.000.000đồng;

+ Văn bản cam kết thực hiện dự án: Người tham gia đấu giá phải có văn bản cam kết thực hiện đúng tiến độ đầu tư, quy mô dự án đã nêu trong báo cáo dự án đâuù tư (do người đứng đầu của tổ chức, người đại diện trước pháp luật của tổ chức hoặc chính cá nhân tham gia đấu giá ký tên), nộp cùng lúc khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Trong trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện dự án đúng theo tiến độ, quy mô đã cam kết (trừ trường hợp bất khả kháng) thì sẽ bị thu hồi dự án, thu hồi đất mà không được hoàn trả bất kỳ khoản chi phí nào.

+ Văn bn chng minh năng lc tài chính: Người tham gia đấu giá phi chng minh năng lc tài chính bng ngun vn ch s hu không thp hơn 1.000.000.000 đồng (Mt t đồng), bng mt trong các loi văn bn sau: 

* Báo cáo tài chính năm liền kề trước của năm đấu giá (đã được kim toán độc lp-đối vi t chc);

* Bảo đảm bằng số dư tiền gửi nhân hàng (có xác nhận của ngân hàng thương mại nơi gửi tiền);

* Bảo đảm bằng tài sản tương đương (có văn bản thẩm định giá trị tài sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc chứng thư thẩm định giá của tổ chức thẩm định giá độc lập, những văn bản này phải còn hiệu lực ít nhất là 06 tháng);

* Văn bản chứng minh khả năng huy động vốn để thực hiện dự án: Người tham gia đấu giá phải được ít nhất một tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng thương mại được phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có cam kết bằng văn bản đảm bảo hỗ trợ nguồn vốn tín dụng không thấp hơn 3.000.000.000 đồng để thực hiện dự án khi trúng đấu giá. Trường hợp đã chứng minh năng lực tài chính của chủ sở hữu không thấp hơn tổng mức đầu tư 4.000.000.000 đồng thì không cần văn bản này.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo quy định và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên;

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng lời nói tại cuộc đấu giá;

- Bước giá tối thiểu: Không thấp hơn 1% giá khởi điểm.

Sotnmtphuyen.gov.vn
...