THÔNG BÁO (SỐ: 19 /TB-TTPTQĐ, ngày 07/11/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên): Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với khu đất Ký hiệu A, đường Độc Lập, xã Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Căn cứ Điều 56, Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Thực hiện Thông báo số 16/TB-PTQĐ ngày 19/10/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá đối với khu đất Ký hiệu A, đường Độc Lập, xã Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Theo biên bản kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, tính đến 17 giờ 00 ngày 30/10/2018 có 03 đơn vị đăng ký gồm:

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản nộp 01 bộ hồ sơ gồm: hồ sơ năng lực và phiếu trả giá (được chứa trong phong bì dán kín có dấu niêm phong của đơn vị).

- Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Việt Tín nộp 01 bộ hồ sơ gồm: hồ sơ năng lực và phiếu trả giá (được chứa trong phong bì dán kín có dấu niêm phong của đơn vị).

- Công ty Cổ phần đấu giá và dịch vụ BĐS Thiên Việt nộp 01 bộ hồ sơ gồm: hồ sơ năng lực và phiếu trả giá (được chứa trong phong bì dán kín có dấu niêm phong của đơn vị).

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã thực hiện mở hồ sơ, chấm điểm để lựa chọn tổ chức đấu giá, kết quả như sau:

1) Tổng số điểm chấm:

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản    : 10 điểm

- Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Việt Tín   : 10 điểm

- Công ty Cổ phần đấu giá và dịch vụ BĐS Thiên Việt : 10 điểm

2) Chấm ưu tiên về thù lao dịch vụ đấu giá:

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản: Thu 19% so với mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC (tương đương 11,2 triệu đồng) và cộng thêm 0,19% trên phần chênh lệch giá trị theo giá trúng đấu giá so giá khởi điểm.

- Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Việt Tín: Thu 08 triệu đồng và cộng thêm 0,19% trên phần chênh lệch giá trị theo giá trúng đấu giá so giá khởi điểm.

- Công ty Cổ phần đấu giá và dịch vụ BĐS Thiên Việt: Thu 08 triệu đồng và cộng thêm 0,19% trên phần chênh lệch giá trị theo giá trúng đấu giá so giá khởi điểm.

 

3) Kết quả bốc thăm lựa chọn đơn vị tổ chức cuộc đấu giá:

Do Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Việt TínCông ty Cổ phần đấu giá và dịch vụ BĐS Thiên Việt có tổng số điểm chấm bằng nhau, đồng thời đề xuất hưởng thù lao dịch vụ (tại mục IV.1) bằng nhau và số điểm của Phần III (năng lực, kinh nghiệm, uy tín) bằng nhau (theo bộ tiêu chí kèm theo Thông báo 15/TB-TTPTQĐ ngày 19/10/2018). Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tổ chức cho 2 đơn vị bốc thăm để lựa chọn đơn vị được tổ chức đấu giá. Kết quả đơn vị trúng thăm tổ chức cuộc đấu giá khu đất Ký hiệu A, đường Độc Lập, xã Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên là:

Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Việt Tín - Địa chỉ: số 451 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo để đơn vị được chọn tổ chức cuộc đấu giá biết, thực hiện ký kết hợp đồng và tổ chức công khai việc đấu giá theo quyết định đấu giá được cấp thẩm quyền phê duyệt./.

THÔNG BÁO (SỐ: 18 /TB-TTPTQĐ, ngày 07/11/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên): Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với khu đất phía Bắc sân bay Tuy Hòa (đường Hùng Vương nối dài) tại phường Phú Đông, th

Căn cứ Điều 56, Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Thực hiện Thông báo số 15/TB-PTQĐ ngày 19/10/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá đối với khu đất phía Bắc sân bay Tuy Hòa (đường Hùng Vương nối dài) tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Theo biên bản kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, tính đến 17 giờ 00 ngày 30/10/2018 có 03 đơn vị đăng ký gồm:

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản nộp 01 bộ hồ sơ gồm: hồ sơ năng lực và phiếu trả giá (được chứa trong phong bì dán kín có dấu niêm phong của đơn vị).

- Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Việt Tín nộp 01 bộ hồ sơ gồm: hồ sơ năng lực và phiếu trả giá (được chứa trong phong bì dán kín có dấu niêm phong của đơn vị).

- Công ty Cổ phần đấu giá và dịch vụ BĐS Thiên Việt nộp 01 bộ hồ sơ gồm: hồ sơ năng lực và phiếu trả giá (được chứa trong phong bì dán kín có dấu niêm phong của đơn vị).

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã thực hiện mở hồ sơ, chấm điểm để lựa chọn tổ chức đấu giá, kết quả như sau:

1) Tổng số điểm chấm:

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản    : 10 điểm

- Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Việt Tín   : 10 điểm

- Công ty Cổ phần đấu giá và dịch vụ BĐS Thiên Việt : 10 điểm

2) Chấm ưu tiên về thù lao dịch vụ đấu giá:

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản: Thu 19% so với mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC (tương đương 11,2 triệu đồng) và cộng thêm 0,19% trên phần chênh lệch giá trị theo giá trúng đấu giá so giá khởi điểm.

- Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Việt Tín: Thu 08 triệu đồng và cộng thêm 0,19% trên phần chênh lệch giá trị theo giá trúng đấu giá so giá khởi điểm.

- Công ty Cổ phần đấu giá và dịch vụ BĐS Thiên Việt: Thu 08 triệu đồng và cộng thêm 0,19% trên phần chênh lệch giá trị theo giá trúng đấu giá so giá khởi điểm.

3) Kết quả bốc thăm lựa chọn đơn vị tổ chức cuộc đấu giá:

Do Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Việt TínCông ty Cổ phần đấu giá và dịch vụ BĐS Thiên Việt có tổng số điểm chấm bằng nhau, đồng thời đề xuất hưởng thù lao dịch vụ (tại mục IV.1) bằng nhau và số điểm của Phần III (năng lực, kinh nghiệm, uy tín) bằng nhau (theo bộ tiêu chí kèm theo Thông báo 15/TB-TTPTQĐ ngày 19/10/2018). Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tổ chức cho 2 đơn vị bốc thăm để lựa chọn đơn vị được tổ chức đấu giá. Kết quả đơn vị trúng thăm tổ chức cuộc đấu giá là:

Công ty Cổ phần đấu giá và dịch vụ BĐS Thiên Việt - Địa chỉ: số 87 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo để đơn vị được chọn tổ chức cuộc đấu giá biết, thực hiện ký kết hợp đồng và tổ chức công khai việc đấu giá theo quyết định đấu giá được cấp thẩm quyền phê duyệt./.

THÔNG BÁO (Số 17/TB-TTPTQĐ) ngày 30/10/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với khu đất thu hồi cơ sở chế biến thủy sản của Cty TNHH Phương Lan (nay là Cty TNHH Nam T

Căn cứ Điều 56, Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Thực hiện Thông báo số 14/TB-PTQĐ ngày 17/10/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá đối với khu đất thu hồi cơ sở chế biến thủy sản của Công ty TNHH Phương Lan (nay là Công ty TNHH Nam Trung Hải) tại thôn Hòa An, xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Theo biên bản kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, tính đến 17 giờ 00 ngày 27/10/2018 có 02 đơn vị đăng ký gồm:

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản nộp 01 bộ hồ sơ gồm: hồ sơ năng lực và phiếu trả giá (được chứa trong phong bì dán kín có dấu niêm phong của đơn vị).

- Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Việt Tín nộp 01 bộ hồ sơ gồm: hồ sơ năng lực và phiếu trả giá (được chứa trong phong bì dán kín có dấu niêm phong của đơn vị).

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã thực hiện mở hồ sơ, chấm điểm để lựa chọn tổ chức đấu giá, như sau:

1) Tổng số điểm chấm:

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản    : 10 điểm

- Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Việt Tín   : 10 điểm

           2) Điểm chọn ưu tiên về thù lao dịch vụ đấu giá:

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản: Thu 39% so với mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC (tương đương 8,86 triệu đồng) và cộng thêm 0,39% trên phần chênh lệch giá trị theo giá trúng đấu giá so giá khởi điểm

- Công ty Cổ phần đấu giá Việt Tín: Thu 1 triệu đồng và cộng thêm 0,19% trên phần chênh lệch giá trị theo giá trúng đấu giá so giá khởi điểm

           3) Đơn vị được lựa chọn:

- Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Việt Tín - Địa chỉ: 451 Hùng Vương, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

- Lý do lựa chọn: Ưu tiên lựa chọn tổ chức đề xuất hưởng mức thù lao dịch vụ thấp hơn (tại mục IV.1) theo Thông báo số 14/TB-PTQĐ ngày 17/10/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất.

           Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo để các đơn vị đấu giá biết, thực hiện ký kết hợp đồng và tổ chức công khai việc đấu giá theo quy định./.

THÔNG BÁO (Số: 16/TB-TTPTQĐ) ngày 19/10/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TN&MT Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2) Tên tài sản, chất lượng, giá khởi điểm đấu giá:

Quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm đối với Khu đất Ký hiệu A, đường Độc Lập, xã Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Diện tích: khoảng 9,3 ha.

   - Giá khởi điểm: > 200 tỷ đồng.

3) Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản đăng ký để được lựa chọn phải đảm bảo các yêu cầu theo bộ tiêu chí đánh giá do Trung tâm Phát triển quỹ đất quy định. Các tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tham gia tải bộ tiêu chí tại địa chỉ Website: http://www.sotnmtphuyen.gov.vn/ (Chuyên mục Đấu giá QSDĐ)

4) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

- Hồ sơ đăng ký (bao gồm phiếu đề xuất thù lao dịch vụ) được bỏ chung trong 01 phong bì có niêm phong của tổ chức đấu giá tài sản, gửi về Trung tâm PTQĐ đúng thời gian quy định.

- Thời gian: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút, ngày 30/10/2018. Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì phải được báo chuyển phát đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 31/10/2018 căn cứ theo dấu bưu cục phát hành.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp. Tuy Hòa (trong giờ hành chính).

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Thông báo số 16/TB-PTQĐ ngày 19/10/2018)

STT

TÊN TIÊU CHÍ

YÊU CẦU

SỐ ĐIỂM

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá: (tối đa 1 điểm)

1

Có phòng đấu giá đáp ứng điều kiện tổ chức cuộc đấu giá

Tự có hoặc thuê ngoài (thể hiện trong phương án đấu giá)

0,5 điểm

2

Cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện tiếp nhận và bảo quản hồ sơ

- Có trụ sở địa chỉ rõ ràng, có phòng làm việc cho lãnh đạo, nhân viên.

0,17 điểm

- Có nơi tiếp khách.

0,17 điểm

- Trang thiết bị: tủ đựng hồ sơ kiên cố, máy vi tính, ...

0,16 điểm

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (chấm chọn một trong 2 tiêu chí - tối đa 1 điểm)

1

Có phương án đấu giá nhưng không đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng dìm giá

 

0,2 điểm

2

Có phương án đấu giá và có đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng dìm giá

 

1 điểm

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản (tối đa 4 điểm)

1

Năng lực của tổ chức đấu giá (tối đa 1,5 điểm)

Số lượng đấu giá viên: từ 02 đấu giá viên trở lên

0,5 điểm

Hiệu quả đấu giá tính theo tỷ lệ % tăng thêm so với giá khởi điểm (tính cho khối lượng bình quân giai đoạn 5 năm đến trước thời điểm công khai lựa chọn TCĐG)

- Tăng dưới 10%: 0,5 điểm

- Tăng từ 10% trở lên: 1 điểm

2

Kinh nghiệm của tổ chức đấu giá (tối đa 1 điểm)

Số lượng hợp đồng đấu giá QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã đấu giá thành công (trong và ngoài tỉnh nếu có), tính từ năm 2015 đến thời điểm công khai lựa chọn TCĐGTS

- Dưới 20 HĐ: 0,5 điểm

- Từ 20 HĐ trở lên: 1 điểm

3

Uy tín của tổ chức đấu giá (tối đa 1,5 điểm)

Số lượng hợp đồng đấu giá QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã ký kết (trong và ngoài tỉnh nếu có), tính từ năm 2015 đến thời điểm công khai lựa chọn TCĐGTS

- Dưới 20 HĐ: 0,5 điểm

- Từ 20 - 40 HĐ: 1 điểm

- Trên 40 HĐ: 1,5 điểm

IV

Đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp (tối đa 4 điểm)

1

Đề xuất mức hưởng thù lao dịch vụ đấu giá tài sản - mức cố định (tối đa 2 điểm)

Các mức thù lao dịch vụ cố định theo Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính

- 90% đến 100%: 0 điểm

- 80 đến < 90%:   0,4 điểm

- 60 đến < 80%:   0,8 điểm

- 40 đến < 60%:   1,2 điểm

- 20 đến < 40%:  1,6 điểm

- Dưới 20%     :   2 điểm

2

Đề xuất mức hưởng thù lao dịch vụ đấu giá tài sản - phần chênh lệch so với giá khởi điểm (tối đa 2 điểm)

Theo Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính, tổ chức ĐGTS được hưởng 1% phần chênh lệch giá trị theo giá trúng đấu giá so giá khởi điểm.

- 0,9% đến 1%   :   0 điểm

- 0,8 đến < 0,9% : 0,4 điểm

- 0,6 đến < 0,8% : 0,8 điểm

- 0,4 đến < 0,6% : 1,2 điểm

- 0,2 đến < 0,4% : 1,6 điểm

- Dưới 0,2%       : 2 điểm

V

Tiêu chí khác (không tính điểm)

1

Không xem xét lựa chọn tổ chức đấu giá trong các trường hợp:

- Đã bị xử lý hành chính (có quyết định xử phạt) trong hoạt động đấu giá trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm công khai chọn tổ chức ĐGTS.

- Có tổng số điểm chấm thấp hơn 5 điểm.

2

Các điểm ưu tiên khi lựa chọn TCĐG (tính từ 1 đến 2):

Ưu tiên 1: Nếu có từ 02 tổ chức đấu giá trở lên có tổng số điểm chấm bằng nhau; thì ưu tiên lựa chọn tổ chức đề xuất hưởng mức thù lao dịch vụ thấp hơn (tại mục IV.1).

Ưu tiên 2: Nếu có từ 02 tổ chức đấu giá trở lên có tổng số điểm bằng nhau và đồng thời đề xuất hưởng thù lao dịch vụ (tại mục IV.1) bằng nhau; thì ưu tiên lựa chọn tổ chức có tổng số điểm của Phần III (năng lực, kinh nghiệm, uy tín) cao hơn.

3

Trường hợp có từ 02 tổ chức đấu giá trở lên được chấm điểm ngang bằng nhau và đồng thời cũng bằng nhau về các mức ưu tiên; thì sẽ tổ chức bốc thăm để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản


THÔNG BÁO (Số: 15/TB-TTPTQĐ) của Trung tâm phát triển Quỹ đất thuộc Sở TN&MT Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2) Tên tài sản, chất lượng, giá khởi điểm đấu giá:

Quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm đối với Khu đất phía Bắc sân bay Tuy Hòa (đường Hùng Vương nối dài) tại phường Phú Đông, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Diện tích: khoảng 2,67 ha.

   - Giá khởi điểm: > 120 tỷ đồng.

3) Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản đăng ký để được lựa chọn phải đảm bảo các yêu cầu theo bộ tiêu chí đánh giá do Trung tâm Phát triển quỹ đất quy định. Các tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tham gia tải bộ tiêu chí tại địa chỉ Website: http://www.sotnmtphuyen.gov.vn/ (Chuyên mục Đấu giá QSDĐ)

4) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

- Hồ sơ đăng ký (bao gồm phiếu đề xuất thù lao dịch vụ) được bỏ chung trong 01 phong bì có niêm phong của tổ chức đấu giá tài sản, gửi về Trung tâm PTQĐ đúng thời gian quy định.

- Thời gian: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút, ngày 30/10/2018. Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì phải được báo chuyển phát đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 31/10/2018 căn cứ theo dấu bưu cục phát hành.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp. Tuy Hòa (trong giờ hành chính).

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Thông báo số 15/TB-PTQĐ ngày 19/10/2018)

STT

TÊN TIÊU CHÍ

YÊU CẦU

SỐ ĐIỂM

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá: (tối đa 1 điểm)

1

Có phòng đấu giá đáp ứng điều kiện tổ chức cuộc đấu giá

Tự có hoặc thuê ngoài (thể hiện trong phương án đấu giá)

0,5 điểm

2

Cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện tiếp nhận và bảo quản hồ sơ

- Có trụ sở địa chỉ rõ ràng, có phòng làm việc cho lãnh đạo, nhân viên.

0,17 điểm

- Có nơi tiếp khách.

0,17 điểm

- Trang thiết bị: tủ đựng hồ sơ kiên cố, máy vi tính, ...

0,16 điểm

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (chấm chọn một trong 2 tiêu chí - tối đa 1 điểm)

1

Có phương án đấu giá nhưng không đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng dìm giá

 

0,2 điểm

2

Có phương án đấu giá và có đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng dìm giá

 

1 điểm

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản (tối đa 4 điểm)

1

Năng lực của tổ chức đấu giá (tối đa 1,5 điểm)

Số lượng đấu giá viên: từ 02 đấu giá viên trở lên

0,5 điểm

Hiệu quả đấu giá tính theo tỷ lệ % tăng thêm so với giá khởi điểm (tính cho khối lượng bình quân giai đoạn 5 năm đến trước thời điểm công khai lựa chọn TCĐG)

- Tăng dưới 10%: 0,5 điểm

- Tăng từ 10% trở lên: 1 điểm

2

Kinh nghiệm của tổ chức đấu giá (tối đa 1 điểm)

Số lượng hợp đồng đấu giá QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã đấu giá thành công (trong và ngoài tỉnh nếu có), tính từ năm 2015 đến thời điểm công khai lựa chọn TCĐGTS

- Dưới 20 HĐ: 0,5 điểm

- Từ 20 HĐ trở lên: 1 điểm

3

Uy tín của tổ chức đấu giá (tối đa 1,5 điểm)

Số lượng hợp đồng đấu giá QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã ký kết (trong và ngoài tỉnh nếu có), tính từ năm 2015 đến thời điểm công khai lựa chọn TCĐGTS

- Dưới 20 HĐ: 0,5 điểm

- Từ 20 - 40 HĐ: 1 điểm

- Trên 40 HĐ: 1,5 điểm

IV

Đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp (tối đa 4 điểm)

1

Đề xuất mức hưởng thù lao dịch vụ đấu giá tài sản - mức cố định (tối đa 2 điểm)

Các mức thù lao dịch vụ cố định theo Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính

- 90% đến 100%: 0 điểm

- 80 đến < 90%:   0,4 điểm

- 60 đến < 80%:   0,8 điểm

- 40 đến < 60%:   1,2 điểm

- 20 đến < 40%:   1,6 điểm

- Dưới 20%     :   2 điểm

2

Đề xuất mức hưởng thù lao dịch vụ đấu giá tài sản - phần chênh lệch so với giá khởi điểm (tối đa 2 điểm)

Theo Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính, tổ chức ĐGTS được hưởng 1% phần chênh lệch giá trị theo giá trúng đấu giá so giá khởi điểm.

- 0,9% đến 1%   :   0 điểm

- 0,8 đến < 0,9% : 0,4 điểm

- 0,6 đến < 0,8% : 0,8 điểm

- 0,4 đến < 0,6% : 1,2 điểm

- 0,2 đến < 0,4% : 1,6 điểm

- Dưới 0,2%       : 2 điểm

V

Tiêu chí khác (không tính điểm)

1

Không xem xét lựa chọn tổ chức đấu giá trong các trường hợp:

- Đã bị xử lý hành chính (có quyết định xử phạt) trong hoạt động đấu giá trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm công khai chọn tổ chức ĐGTS.

- Có tổng số điểm chấm thấp hơn 5 điểm.

2

Các điểm ưu tiên khi lựa chọn TCĐG (tính từ 1 đến 2):

Ưu tiên 1: Nếu có từ 02 tổ chức đấu giá trở lên có tổng số điểm chấm bằng nhau; thì ưu tiên lựa chọn tổ chức đề xuất hưởng mức thù lao dịch vụ thấp hơn (tại mục IV.1).

Ưu tiên 2: Nếu có từ 02 tổ chức đấu giá trở lên có tổng số điểm bằng nhau và đồng thời đề xuất hưởng thù lao dịch vụ (tại mục IV.1) bằng nhau; thì ưu tiên lựa chọn tổ chức có tổng số điểm của Phần III (năng lực, kinh nghiệm, uy tín) cao hơn.

3

Trường hợp có từ 02 tổ chức đấu giá trở lên được chấm điểm ngang bằng nhau và đồng thời cũng bằng nhau về các mức ưu tiên; thì sẽ tổ chức bốc thăm để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản


Sotnmtphuyen.gov.vn
...