Hội nghị phổ biến Chỉ thị số 13/CT-UBND của sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên

    Sáng ngày 30/9/2013 tại hội trường Sở TN&MT tỉnh Phú Yên, đã tổ chức hội nghị phổ biến Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 06/08/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2013-2015 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của ngành.

h2

      Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Như Thức – Giám đốc sở TN&MT Phú Yên đã phổ biến toàn bộ nội dung của chỉ thị; đặc biệt đồng chí nhấn mạnh chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất là nhiệm vụ của ngành. Do đó cần phải tập trung đẩy mạnh cải cách, thủ tục hành chính. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao trách nhiệm, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến doanh nghiệp và người dân. Thường xuyên rà soát để đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người dân dễ dàng tiếp cận đất.

      Hội nghị được thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp có giá trị là cơ sở để lãnh đạo Sở và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đưa ra các cải cách bổ sung nhằm ngày càng hoàn thiện việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành Tài nguyên và Môi trường.

       Cùng trong ngày hội nghị đã kết thúc thành công đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong công cuộc xây dựng và phát triển của Tỉnh.

{jcomments off}

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết TW7 của CBCNVC Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên

     Chiều ngày 18/9/2013, Đảng ủy Sở Tài nguyên & Môi trường Phú Yên đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động.

h1

      Tại Hội nghị, đồng chí Mai Kim Lộc - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở đã giới thiệu những nội dung cơ bản về một số chuyên đề của Nghị quyết Trung ương 7 ( Khóa XI) như Nghị quyết tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; kết luận về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở; Đặc biệt nhấn mạnh đến Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng, những vấn đề đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, quyết nghị tại Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI). Những nội dung được Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết nghị lần này vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính thời sự cấp bách, đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đồng thời cũng là những vấn đề liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của ngành tài nguyên và môi trường.

    Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Thức, giám đốc sở TN&MT Phú Yên quán triệt: mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sở TN&MT Phú Yên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ các nội dung của Nghị quyết, kết luận của Trung ương về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 và chỉ đạo của Đảng ủy Sở để xây dựng chương trình hành động và nỗ lực phấn đấu xây dựng cơ quan vững mạnh về mọi mặt để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

{jcomments off}

Công văn số: 141-CV/ĐU ngày 13/9/2013 của Đảng uỷ Sở TN&MT V/v triển khai quán triệt Nghị quyết trung ương 7 khoá XI.

Công văn số: 141-CV/ĐU ngày 13/9/2013 của Đảng uỷ Sở TN&MT V/v triển khai quán triệt Nghị quyết trung ương 7 khoá XI.

Download toan filenghiquyettrunguong7.PDF

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Chỉ thị 23-CT/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

TNH Y PH YN.doc

Quyết định Số 34-QĐ/ĐU Ban hành quy định chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên

Quyết định Số 34-QĐ/ĐU ngày 04 tháng 3 năm 2013 V/v Ban hành quy định chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên.

Download file đính kèm:340001.pdf

Sotnmtphuyen.gov.vn
...