Thông tin hồ sơ dự án Điều tra, đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu tỉnh Phú Yên.

- Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Phú Yên “V/v Phê duyệt kết quả thực hiện dự án Điều tra, đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu tỉnh Phú Yên” tại: Đây

-Báo cáo tổng hợp Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu tỉnh Phú Yên tại: Đây

- Bản đồ thoái hóa đất kỳ đầu tỉnh Phú yên, tỷ lệ 1/100.000 tại: Đây

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên

(Trích nội dung Quyết định 1712/QĐ-TTg ngày 23/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ)

quyhoach

1. Phạm vi nghiên cứu

Khu kinh tế Nam Phú Yên bao gồm toàn bộ địa giới hành chính các phường Phú Lâm, Phú Thạnh, Phú Đông (phường Phú Lâm cũ) thuộc thành phố Tuy Hòa và các xã: Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Nam, Hòa Tâm, Hòa Xuân Đông, Hòa Vinh và một phần các xã Hòa Xuân Tây, Hòa Tân Đông, Hòa Xuân Nam, Hòa Thành thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Quy mô 20.730 ha, ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp sông Đà Rằng;

- Phía Nam giáp huyện Vạn Ninh – tỉnh Khánh Hòa;

- Phía Đông giáp biển Đông;

- Phía Tây giáp hành lang cao tốc Bắc Nam dự kiến.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020

(Trích nội dung Quyết định 122/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

quyhoachtongthe

1. Quan điểm phát triển

a) Phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững để thu hẹp dần khoảng cách giữa tỉnh Phú Yên với các tỉnh trong Vùng và cả nước. 

b) Xây dựng tỉnh Phú Yên thành một cửa ngõ mới ra hướng Đông cho vùng Tây Nguyên; phấn đấu trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ lớn trong khu vực và cả nước. Hình thành cụm đầu mối giao thông đường sắt, đường thủy, đường hàng không, đường bộ Đông - Tây.

c) Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Tỉnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế; khai thác những ngành có lợi thế về lao động và tài nguyên; đồng thời, chú trọng mở rộng các ngành kinh tế có hàm lượng về kỹ thuật cao, phù hợp với lợi thế của tỉnh Phú Yên và xu hướng của thị trường.

d) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Gắn tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội, nâng dần mức sống cho các tầng lớp dân cư, nhất là vùng căn cứ kháng chiến, miền núi, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.

đ) Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường; củng cố hệ thống chính trị và nền hành chính vững mạnh.

Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

(Trích nội dung Quyết định 1288/QĐ-UBND ngày 13/7/2009 của UBND tỉnh Phú Yên)

quyhoachcongnghiep

1. Mục tiêu chung:

- Phát triển công nghiệp phải bảo đảm sự ổn định về mọi mặt, tăng trưởng với tốc độ cao, tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, sớm đưa tỉnh ta trở thành tỉnh công nghiệp.

- Tập trung đầu tư, tạo ra nhiều việc làm trên cơ sở đảm bảo đời sống của người lao động ngày càng tăng lên, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, đảm bảo cho các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có tích lũy để tái đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ và mở rộng sản xuất.

- Phát triển công nghiệp tạo điều kiện thúc đẩy các ngành kinh tế - xã hội khác phát triển, phù hợp với quá trình đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới.

Quy hoạch dân cư nông thôn tỉnh Phú Yên đến năm 2015

(Trích nội dung Quyết định 1263/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

quyhoachnongthon

1. Chủ quy hoạch: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Mục tiêu Quy hoạch: Đến 2015, hoàn thành cơ bản việc lập quy hoạch xây dựng, bố trí, sắp xếp lại dân cư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở các vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn về đời sống, vùng xung yếu, rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng, ổn định, nâng cao đời sống người dân, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, thực hiện xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh, quốc phòng.

3. Nội dung quy hoạch:

a) Toàn bộ quy hoạch (giai đoạn 2010-2015): lập 54 dự án trên 8 huyện, thị xã, thành phố (không có huyện Đông Hòa); từng bước di dời 3.304 hộ (với 14.212 người) ra khỏi vùng thiên tai; trong đó: 44 dự án tái định cư tập trung; 10 dự án tái định cư xen ghép.

Sotnmtphuyen.gov.vn
...