Quy hoạch dân cư nông thôn tỉnh Phú Yên đến năm 2015

(Trích nội dung Quyết định 1263/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

quyhoachnongthon

1. Chủ quy hoạch: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Mục tiêu Quy hoạch: Đến 2015, hoàn thành cơ bản việc lập quy hoạch xây dựng, bố trí, sắp xếp lại dân cư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở các vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn về đời sống, vùng xung yếu, rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng, ổn định, nâng cao đời sống người dân, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, thực hiện xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh, quốc phòng.

3. Nội dung quy hoạch:

a) Toàn bộ quy hoạch (giai đoạn 2010-2015): lập 54 dự án trên 8 huyện, thị xã, thành phố (không có huyện Đông Hòa); từng bước di dời 3.304 hộ (với 14.212 người) ra khỏi vùng thiên tai; trong đó: 44 dự án tái định cư tập trung; 10 dự án tái định cư xen ghép.

- Vốn đầu tư toàn bộ:

 

Nguồn vốn

Vốn đầu tư toàn bộ

(triệu đồng)

Tổng mức vốn đầu tư (chưa tính vốn đầu tư của nhân dân trong xây dựng nhà ở và phát triển sản xuất)

204.073

Đề nghị Trung ương đầu tư theo chương trình mục tiêu

148.144

Ngân sách địa phương lồng ghép các chương trình dự án

55.929

 

b) Tiến độ thực hiện quy hoạch, chia theo giai đoạn (02 giai đoạn):

* Giai đoạn 1 (từ 2010-2011):

- Lập 16 dự án để di dời khẩn cấp 992 hộ (với 4.015 người) ra khỏi vùng thiên tai; trong đó: 15 dự án tái định cư tập trung; 01 dự án tái định cư xen ghép.

- Vốn đầu tư giai đoạn 1:

 

Nguồn vốn

Vốn đầu tư giai đoạn 1

(triệu đồng)

Tổng vốn đầu tư

65.758

Đề nghị Trung ương đầu tư theo chương trình mục tiêu

47.887

Ngân sách địa phương lồng ghép các chương trình dự án

17.871

 

* Giai đoạn 2 (từ 2012-2015):

- Lập 38 dự án để di dời 2.312 hộ (với 10.197 người) ra khỏi vùng thiên tai; trong đó: 29 dự án tái định cư tập trung; 09 dự án tái định cư xen ghép.

- Vốn đầu tư giai đoạn 2:

 

Nguồn vốn

Vốn đầu tư giai đoạn 2

(triệu đồng)

Tổng vốn đầu tư

138.315

Đề nghị Trung ương đầu tư theo chương trình mục tiêu

100.257

Ngân sách địa phương lồng ghép các chương trình dự án

38.058

 

c) Tiến độ thực hiện quy hoạch, chia theo phân kỳ kế hoạch:

* Năm 2010 (ước thực hiện):

- Thực hiện 8 dự án, di dời 396 hộ.

- Vốn (ước thực hiện):

 

Nguồn vốn

Vốn đầu tư năm 2010

(ước thực hiện; triệu đồng)

Tổng vốn đầu tư

10.400

Đề nghị Trung ương đầu tư theo chương trình mục tiêu

9.000

Ngân sách địa phương lồng ghép các chương trình dự án

1.400

 

* Giai đoạn 2011-2015 (kế hoạch):

- Triển khai 46 dự án, di dời 2.908 hộ.

- Vốn (dự kiến thực hiện):

 

Nguồn vốn

Vốn đầu tư kỳ kế hoạch

2011-2015

(dự kiến; triệu đồng)

Tổng vốn đầu tư

193.673

Đề nghị Trung ương đầu tư theo CTMT

139.144

Ngân sách địa phương lồng ghép các chương trình dự án

54.529

 

 

d) Giải pháp thực hiện:

- Về huy động vốn đầu tư:

+ Đề nghị Trung ương hỗ trợ thông qua các chương trình mục tiêu;

+ Phối hợp, lồng ghép các chương trình dự án;

+ Động viên nhân dân tự bỏ vốn xây dựng nhà ở, ổn định sản xuất.

- Về hỗ trợ dự án liên quan: đề nghị Trung ương hỗ trợ lập và đầu tư các dự án tác động, góp phần ổn định cuộc sống, cải thiện môi trường sống vùng dân cư di dời đến.

- Về quỹ đất: bố trí phù hợp xây dựng các khu tái định cư.

- Về hình thức tái định cư: thực hiện các giải pháp phù hợp đặc thù mỗi vùng, địa phương, như: tập trung, xen ghép, tại chỗ,...

- Về chính sách hỗ trợ dân cư phải di dời: thực hiện các biện pháp khả thi đào tạo, học nghề, vay vốn sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, giao đất, giao rừng,...

- Về tư tưởng: tuyên truyền, giáo dục, phổ biến công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, chế độ hỗ trợ, thủ tục về di dân cho dân biết, thực hiện.

Sotnmtphuyen.gov.vn
...