Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Tuy An

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại: Đây.

Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại Đây.

Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2017 tải tại Đây.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại Đây.

Thời điểm công bố công khai: Ngày 06/02/2017.

Thời gian công bố công khai: Đến hết ngày 31/12/2017.

Sotnmtphuyen.gov.vn
...