Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Phú Hòa

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại: Đây

Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại: Đây

Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2017 tải tại: Đây

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại: Đây

Thời điểm công bố công khai: Ngày 06/02/2017.

Thời gian công bố công khai: Đến hết ngày 31/12/2017.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sơn Hòa

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại: Đây

Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại: Đây

Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2017 tải tại: Đây

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại: Đây

Thời điểm công bố công khai: Ngày 06/02/2017.

Thời gian công bố công khai: Đến hết ngày 31/12/2017.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đồng Xuân

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại: Đây

Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại: Đây

Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2017 tải tại: Đây

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại: Đây

Thời điểm công bố công khai: Ngày 06/02/2017.

Thời gian công bố công khai: Đến hết ngày 31/12/2017.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Thành phố Tuy Hòa

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại: Đây

Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại: Đây

Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2017 tải tại: Đây

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại: Đây

Thời điểm công bố công khai: Ngày 06/02/2017.

Thời gian công bố công khai: Đến hết ngày 31/12/2017.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sông Hinh

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại: Đây

Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại: Đây

Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2017 tải tại: Đây

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại: Đây

Thời điểm công bố công khai: Ngày 06/02/2017.

Thời gian công bố công khai: Đến hết ngày 31/12/2017.

Sotnmtphuyen.gov.vn
...