Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Thị xã Sông Cầu

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại: Đây

Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại: Đây

Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2017 tải tại: Đây

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại: Đây

Thời điểm công bố công khai: Ngày 06/02/2017.

Thời gian công bố công khai: Đến hết ngày 31/12/2017.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Tây Hòa

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại: Đây

Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại: Đây

Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2017 tải tại: Đây

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại: Đây

Thời điểm công bố công khai: Ngày 06/02/2017.

Thời gian công bố công khai: Đến hết ngày 31/12/2017.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Tuy An

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại: Đây.

Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại Đây.

Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2017 tải tại Đây.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại Đây.

Thời điểm công bố công khai: Ngày 06/02/2017.

Thời gian công bố công khai: Đến hết ngày 31/12/2017.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đông Hòa

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tại tại: Đây

Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại: Đây

Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2017 tải tại: Đây

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 tải tại: Đây

Thời điểm công bố công khai: Ngày 06/02/2017.

Thời gian công bố công khai: Đến hết ngày 31/12/2017.

Quyết định số: 2281/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sơn Hòa (đợt 1).

Quyết định số: 2281/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sơn Hòa (đợt 1).

Tải file quyết định số 2281 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...