Quyết định số: 2280/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sông Hinh (đợt 1).

Quyết định số: 2280/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sông Hinh (đợt 1).

Tải file quyết định số 2280 tại: Đây

Quyết định số: 2279/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Sông Cầu (đợt 1).

Quyết định số: 2279/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Sông Cầu (đợt 1).

Tải file quyết định số 2279 tại: Đây

Quyết định số: 2278/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tây Hòa (đợt 1).

Quyết định số: 2278/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tây Hòa (đợt 1).

Tải file quyết định số 2278 tại: Đây

Quyết định số: 2277/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tuy An (đợt 1).

Quyết định số: 2277/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tuy An (đợt 1).

Tải file quyết định số 2277 tại: Đây

Quyết định số: 2276/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đồng Xuân (đợt 1).

Quyết định số: 2276/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đồng Xuân (đợt 1).

Tải file quyết định số 2276 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...