Quyết định số: 2275/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đông Hòa (đợt 1).

Quyết định số: 2275/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đông Hòa (đợt 1).

Tải file quyết định số 2275 tại: Đây

Quyết định số: 2274/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Phú Hòa (đợt 1).

Quyết định số: 2274/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Phú Hòa (đợt 1).

Tải file quyết định số 2274 tại: Đây

Quyết định số: 2273/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Tuy Hòa (đợt 1).

Quyết định số: 2273/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Tuy Hòa (đợt 1).

Tải file quyết định số 2273 tại: Đây

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Sơn Hòa

1.Quyết định phê duyệt kế hoạch sủ dụng đất năm 2016 của huyện Sơn Hòa:Tải tại Đây

2.Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sơn Hòa: Tải tại Đây

3.Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2016 huyện Sơn Hòa: Tải tại Đây

4.Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sơn Hòa: Tải tại Đây

Thời điểm công bố công khai: Ngày 31/5/2016.

Thời gian công bố công khai: Cả năm 2016.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Sông Hinh

1.Quyết định phê duyệt kế hoạch sủ dụng đất năm 2016 của huyện Sông Hinh: Tải tại Đây

2.Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sông Hinh: Tải tại Đây

3.Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2016 huyện Sông Hinh: Tải tại Đây

4.Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sông Hinh: Tải tại Đây

Thời điểm công bố công khai: Ngày 31/5/2016.

Thời gian công bố công khai: Cả năm 2016.

Sotnmtphuyen.gov.vn
...