Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đông Hòa

1.Quyết định phê duyệt kế hoạch sủ dụng đất năm 2016 của huyện Đông Hòa: Tải tại Đây.

2.Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đông Hòa: Tải tại Đây.

3.Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2016 huyện Đông Hòa: Tải tại Đây

4.Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đông Hòa: Tải tại Đây

Thời điểm công bố công khai: Ngày 31/5/2016.

Thời gian công bố công khai: Cả năm 2016.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tuy An

1.Quyết định phê duyệt kế hoạch sủ dụng đất năm 2016 của huyện Tuy An: Tải tại Đây

2.Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tuy An: Tải tại Đây

3.Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2016 huyện Tuy An: Tải tại Đây

4.Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tuy An: Tải tại Đây

Thời điểm công bố công khai: Ngày 31/5/2016.

Thời gian công bố công khai: Cả năm 2016.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Phú Hòa

Quyết định phê duyệt kế hoạch sủ dụng đất năm 2016 của huyện Phú Hòa: Tải tại Đây

Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Phú Hòa: Tải tại Đây

Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2016 huyện Phú Hòa: Tải tại Đây

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Phú Hòa:Tải tại Đây

Thời điểm công bố công khai: Ngày 31/5/2016.

Thời gian công bố công khai: Cả năm 2016.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đồng Xuân

1.Quyết định phê duyệt kế hoạch sủ dụng đất năm 2016 của huyện Đồng Xuân: Tải tại Đây

2.Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đồng Xuân: Tải tại Đây

3.Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2016 huyện Đồng Xuân: Tải tại: Đây

4.Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đồng Xuân: Tải tại Đây

Thời điểm công bố công khai: Ngày 31/5/2016.

Thời gian công bố công khai: Cả năm 2016.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 Thị xã Sông Cầu

1.Quyết định phê duyệt kế hoạch sủ dụng đất năm 2016 của Thị xã Sông Cầu: Tải tại Đây

2.Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Thị xã Sông Cầu: Tải tại Đây

3.Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2016 Thị xã Sông Cầu: Tải tại Đây

4.Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Thị xã Sông Cầu:Tải tại Đây

Thời điểm công bố công khai: Ngày 31/5/2016.

Thời gian công bố công khai: Cả năm 2016.

Sotnmtphuyen.gov.vn
...