Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 Thành phố Tuy Hòa

1.Quyết định phê duyệt kế hoạch sủ dụng đất năm 2016 của TP.Tuy Hòa: Tải tại: Đây

2.Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của TP.Tuy Hòa: Tải tại Đây

3.Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2016 TP.Tuy Hòa: Tải tại Đây

4.Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của TP.Tuy Hòa: Tải tại Đây

Thời điểm công bố công khai: Ngày 31/5/2016.

Thời gian công bố công khai: Cả năm 2016.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tây Hòa

1.Quyết định phê duyệt kế hoạch sủ dụng đất năm 2016 của huyện Tây Hòa: Tải tại Đây

2.Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tây Hòa: Tải tại Đây

3.Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2016 huyện Tây Hòa: Tải tại Đây

4.Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tây Hòa:Tải tại Đây

Thời điểm công bố công khai: Ngày 31/5/2016.

Thời gian công bố công khai: Cả năm 2016.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đồng Xuân

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đồng Xuân

     1.Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đồng Xuân: Tải tại Đây

2. Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đồng Xuân: Tải tại Đây

   Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2015: Tải tại Đây

3. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đồng Xuân: Tải tại Đây

4. Thời điểm công bố công khai: 20/01/2015

5. Thời gian công bố công khai: cả năm 2015.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Tuy An

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Tuy An

     1. Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Tuy An: Tải tại Đây

2. Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Tuy An: Tải tại Đây

    Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2015: Tải tại Đây

3. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Tuy An: Tải tại Đây

4. Thời điểm công bố công khai: 20/01/2015

5. Thời gian công bố công khai: cả năm 2015.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thị xã Sông Cầu

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thị xã Sông Cầu

     1. Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thị xã Sông Cầu: Tải tại Đây

2. Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thị xã Sông Cầu: Tải tại Đây

   Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2015: Tải tại Đây

3. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thị xã Sông Cầu: Tải tại Đây

4. Thời điểm công bố công khai: 20/01/2015

5. Thời gian công bố công khai: cả năm 2015.

Sotnmtphuyen.gov.vn
...