Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Phú Hòa

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Phú Hòa

     1.Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Phú Hòa: Tải tại Đây

2. Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Phú Hòa: Tải tại Đây

    Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2015: Tải tại  Đây

3. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Phú Hòa: Tải tại Đây

4. Thời điểm công bố công khai: 20/01/2015

5. Thời gian công bố công khai: cả năm 2015.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Tây Hòa

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Tây Hòa

     1.Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Tây Hòa: Tải tại Đây

2. Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Tây Hòa: Tải tại Đây

   Danh mục các công trinh dự án thực hiện trong năm 2015: Tải tại Đây

3. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Tây Hòa: Tải tại Đây

4. Thời điểm công bố công khai: 20/01/2015

5. Thời gian công bố công khai: cả năm 2015.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đông Hòa

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đông Hòa

     1.Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đông Hòa: Tải tại Đây

2. Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đông Hòa: Tải tại Đây

    Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2015: Tải tại Đây

3. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đông Hòa: Tải tại Đây

4. Thời điểm công bố công khai: 20/01/2015

5. Thời gian công bố công khai: cả năm 2015.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thành phố Tuy Hòa

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thành phố Tuy Hòa

     1. Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thành phố Tuy Hòa: Tải tại Đây.

2. Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thành phố Tuy Hòa: Tải tại Đây.

   Danh muc các công trình dự án thực hiện trong năm 2015: Tải tại Đây

3. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thành phố Tuy Hòa: Tải tại Đây.

4. Thời điểm công bố công khai: 20/01/2015.

5. Thời gian công bố công khai: cả năm 2015.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Sông Hinh

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Sông Hinh

     1.Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Sông Hinh: Tải tại Đây

2.  Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Sông Hinh: Tải tại Đây

    Danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2015: Tải tại Đây

3. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Sông Hinh: Tải tại Đây

4. Thời điểm công bố công khai: 20/01/2015

     5. Thời gian công bố công khai: cả năm 2015

Sotnmtphuyen.gov.vn
...